שאל את הרב
print
אא
1)אמרו לי שלפי דעת מרן ראש הישיבה אפשר לשמוע את השירים שהרב אמנון יצחק אסר. ברצוני לדעת מדוע ראש הישיבה לא מסכים עם שאר גדולי ישראל שחתמו על הטופס? 2)אדם שהוא באמצע תפלה ופתאום ענה קדיש בטעות מה צריך לעשות לחזור להתחלה או להמשיך מהקטע שבו עצר? 3)אם שתיתי נס קפה בבית ואני יורד עם הכוס למטה ואני שותה תוך כדי שאני יורד האם מתי שאני מגיע תחת כיפת השמים אני צריך לברך שוב? 4)הרופאים בדורנו אומרים כל פעם לשתות ולשתות מנגד אומר הרמב"ם לשתות מתי שאתה צמא מה דעת מרן הגאון ראש הישיבה למי לשמוע לרופאים או לרמב"ם?

הרב אליהו מאדאר

א) גם דעת מרן ראש הישיבה נר"ו לאסור באיסור מוחלט לילך לערבי שירה, שנאסרו ע"י גדולי הדור, שרבו בהם המכשולים. רק לשמוע שיר מתוך דיסק וכיוצא, כתב שאם המלים שלו הן קדושות ואין בהן סרך איסור, מותר לשמוע אף אם שר בלשון לע"ז, ולא אסרו הפוסקים אלא כששר שירי עגבים וכיוצא. ועיין בדבריו בחוברת אור תורה (כסלו תשע"א) באורך. ב) בדיעבד, יחזור לתחלת הברכה שנמצא בה, עיין למרן בש"ע (סימן ק"ד ס"ה). וע"ש בסוף הסעיף, ובמשנ"ב (סק"כ וס"ק כ"א) ובהערות איש מצליח שם. ואכמ"ל. ג) אין צריך לברך שוב, כיון שאתה לוקח הכוס עמך. ולכתחילה נכון שבבית לא תשתה אותו בישיבה, אלא תשתהו מתחלה בעמידה, שאז לא קבעת מקום כלל, ואז מותר בשופי להמשיך לשתותו למטה באוטו וכיוצא, כדין הולכי דרכים, עיין ברכת ה' ח"ג (פי"א סט"ז וסי"ז). ד) איני יודע. אך כמדומה שבדבר שתלוי בענייני רפואה שמשתנים מדור לדור, יש לילך לפי הרופאים שבאותו דור, ולכן יש לשתות הרבה. אך אין להגזים בזה.

שאלת המשך:

גם אם באופן יבש אין איסור לשמוע שירים ממי ששר בערבי שירה בתערובת נשים וגברים, אף על פי ששר בתערובת פריצות של נשים וגברים יחד ! עם זאת ראוי ונכון להזכיר גם את מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן: "מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא, וכששומע ממנגן כשר והגון - אזי טוב לו" כך שגם אם תצדד להתיר בהלכה להתיר לשמוע אחד כזה, יש לציין וראוי והגון לציין שמי ששמוע שירים ממי שמחטיא את הרבים בפריצות וניאוף, שיראת שמיים הוא לא יקבל מהשירים שלו, ולא רק זה, אלא שזה גם יזיק לו לעבודת ה' כמו שמצויין בליקוטי מוהר"ן. לכן אנו שעבדי ה' אנחנו, אנו רוצים לשמוע רק שירים שידביקו אותנו בעבודות יתברך ולא ירחיקו אותנו ממנו ! על כן, על כל פנים ראוי ונכון היה לכם לציין שירא שמיים ישמור על עצמו כמו שכתוב בליקוטי מוהר"ן ! ולא לצדד להתיר לשמוע "מייקל ג'קסון" כשאין בשירים שלו מילות אהבה...

הרב אליהו מאדאר

אשריך ואשריך חלקך שרוצונך לעבוד את בוראך בקדושה ובהטהרה ולהתרחק מכל מה שאינו מוסיף בעובדת ה' 
ומ"מ בעיקר הדברים הנה אמנם עצם שמיעת השירים בזה"ז בסתם ימים אינו דבר פשוט וחלק כי חז"ל גזרו שלא לשמוע כלי שיר משנחרב  הבית בעוונות הרבים כנודע וכמ"ש בשולחן ערוך (אורח חיים סי' תקס"א) אלא שהאחרונים בזה"ז הקילו  לשמוע דרך טייף וכיוצא (עיין בשו"ת יחוה דעת סימן מ"ה) ולכן ודאי מי שנזהר ואינו שומע שירים במשך כל השנה מלבד בסעודות מצוה תע"ב
ומ"מ המיקל לשמוע שירים ורוצה לשמוע שירים מסוימים שאין בהם דברים אסורים אלא אדרבא על ידי זה מרגיש שמחה ורוגע וכ"ש אם יש בהם דברים המושכים אותו לתורה ומצוות רשאי ואפילו שומע מאדם שאינו יר"ש וראיה לדבר ממ"ש בשולחן ערוך אורח חיים (סימן של"ח סעיף ב') שמותר בשבת לומר לגוי לנגן לכבוד שמחת וכלה ועיין בשו"ת יחוה דעת (חלק ב' סימן ז') שהכריע כן . וגם האוסרים אסרו מטעם שבת ולא העלו על שפתותיהם משום שהדבר מזיק לעבודת ה' כי מן הדין אין בזה חשש כלל
ומה שהבאת בשם ליקוטי מוהר"ן (אות ג') הנה עיין בפרוש "שיח הנחל" שכוונת מוהר"ן כשהמלים והתיבות של השירים ההם לא טובים ולכן גורמים נזק ע"ש וא"כ בנ"ד שהשירים מצד עצמם טובים ובפרט שהם דרך קלטת ולא שמע ישירות מהזמר הרי הוא כלי גולם ולא אדם ועוד שכבר כתב שם מוהר"ן שהתיקון לזה לימוד תורה בלילה ע"ש וא"כ הרוצה להסתלק וחושש מזה ילמד בלילה וינצל ותו לא מידי
ולכן צריך תמיד להבדיל ולהפריש בין הלכה ודין לחומרא והנהגה בין דבר המפורש בש"ע ובפוסקים לדברי חסידות וספרים קדושים 
ויהי רצון שיהיו כל מעשינו לשם שמים ולא תצא תקלה מתחת ידינו  
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0