שאל את הרב
print
אא
האם מותר לברך על הדלקת נרות חנוכה באולם שמחות? (מה המקורות?) עד מתי זמן הדלקת נרות בברכה? (מה המקורות?)

הרב לירן ישי

1. מרן הראשל"צ בספרו חזון עובדיה (חנוכה) עמוד מז שנוהגים להדליק נרות במסיבות הנערכים באולם שמחות בליל חנוכה שמשמיעים בהם ד"ת בשם ומלכות משום פרסומי ניסא ויש להם על מה שיסמוכו. ובשו"ת יבי"א ח"ז (סימן נ"ז אות ו') בסוף ההערה כתב שמה טוב שיתפללו ערבית מיד אחר הדלקה שיהיה דמיון לנרות ביהכנ"ס. ובהערה שם מבואר שסובר שכיון שבביהכנ"ס מברכים על ההדלקה משום פרסום הנס (וכמו שהאריך שם בהערה י"ט בדין נרות ביהכנ"ס וכתב שם שלושה ישובים לסתירה בפסקי מרן למה לא דומה להלל בראש חודש ע"פ דברי הגר"א (סימן תרע"א) דדומה להלל בליל פסח שאף שהוא מנהג מברכים, וכן דימה את זה למ"ש בעל המאור על הגמרא (שבת כ"ד) שנהגו לברך על הפטרה במנחה והטעם כיון שיש תקנה להפטיר בשחרית המשיכו את החיוב גם למנחה וה"ה לכאן שיש חיוב בהדלקת נרות בביתו והמשיכו החיוב לביהכ"נ וכמו שכתב בשו"ת חתן סופר (ח"ב דף קע"ג ע"ב) וכן כתב ליישב ע"פ המאירי (ברכות י"ד) שמנהג הלל בר"ח נהגו העם מעצמו משא"כ כאן מנהג זה של נרות ביהכנ"ס הובא בשבולי הלקט (סימן קפ"ה) ובמכתם (פסחים ק"א), והוא מנהג שהנהיגו. והרמב"ם בפ"א מהלכות ממרים ה"ב כתב שעל מנהג שהנהיגו עובר אם לא מקימם בלא תסור, וה"ה לכאן) ואף שבשבט הלוי (ח"ד סימן ס"ה) כתב לא לברך באולם שמחות וכ"כ כמה אחרונים, דעת מרן הראשל"צ שיש על מה לסמוך.
2. אם בני ביתו ערים יכול להדליק בברכה עד עלות השחר וכמו שכתב במשנ"ב (סימן תער"ב ס"ק י"ב) ואם ישנים אחד או שנים מבני ביתו, אם יכול יעירם ויברך, ואם לא יכול להעירם דעת מרן הראשל"צ בספרו חזון עובדיה (הנ"ל) עמוד סד דאעפ"כ ידליק בברכה. ודעת הגאון ר' משה לוי זצ"ל בתפלה למשה (ח"ב סימן מ"ט) להורות לכתחילה לא לברך יום אם אחד לא ער, והסומך על המברכין אין מוחין בידו. ובתוך חצי שעה של צאת הכוכבים לדבריהם אפשר להדליק אפילו מדליק יחידי. אבל דעת מרן רה"י והובא בהערות איש מצליח (סימן תער"ב) שאף בחצי שעה אם מדליק יחידי לא יברך אא"כ יש לו פתח לרה"ר או חלון שפונה לרה"ר שיש פרסום הנס לעוברים ושבים.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0