שאל את הרב
print
אא
בסימן קצ"ה ס"י (בדין מזיגת הכוס) נחלקו : לרמ"א ( ולפי הטה"ב – גם דעת מרן כן) וכן הוא בש"ך – אם המזיגה שלא בפניו, מותרת להגיש לו, והב"ח חולק (וכן מנהג האשכנזים). והנה בסעיף י"ג כתוב שגם הוא אסור למזוג לה "ולא עוד אלא" אסור אפילו לשלוח לה כוס יין. וקשיא לשתי השיטות : למתירים קשיא, שהרי כשמוזגת שלא בפניו (במטבח למשל), ובאה לשולחן עם כוס יין מזוג – מותר, ולכאורה מדוע? תפוק ליה שאסור מצד איסור ' שיגור'. וגם לאוסרים קשיא הלשון : " ולא עוד אלא " – שמשמע שנוסף פה עוד איסור, והרי האיסור להגיש נאמר כבר בסעיף י' ? וענה לי ת"ח אחד, שבסעיף י"ג זה עניין של חיבה וחשיבות. וקשיא לי: א.בשו"ע לא משמע כן (שכתב – בין כוס של ברכה בין לא של ברכה). ב.מה נפק"מ בזה ומהי ההגדרה ההלכתית של "חשיבות"?? ולולי דמסתפינא הייתי אומר ש"לשלוח לה כוס יין" היינו ע"י שליח דווקא ( וכן משמע קצת בטה"ב עמ' קצ"ג בשם שו"ת דברי יואל. ע"ש). אלא שלפי זה נוכל לחדש שמותר להושיט לאשתו את כוס הקידוש ביד שמאל (אפילו שמוזג אותו במים), שהרי מצד איסור שיגור- אין כאן שליח, ומצד איסור מזיגה- מועיל שינוי , ביד שמאל , כמ"ש בשו"ע ס"י ? האם הדברים נכונים?

הרב אליהו מאדאר

לענ''ד מדברי הרב טהרת הבית שם (עמוד קצג) בשם הרב דברי יואל, לא משמע שמחלק בין ע''י שליח להוא בעצמו, אלא בין אם נמצאת לפניו או במקום אחר. ועוד שבהלכה בפנים בעמוד קצא משמע דלא ס''ל כדעה זו ואתא לאפוקי מינה. וכן מוכח ממה שדן איך לעשות בכוס הקידוש, ולא כתב עצה פשוטה שיתן לפניה הוא עצמו. [ואין צריך שינוי כמו שכתבת, דהא לדידן דוקא כשהמזיגה לפניה, וכאן שהמזיגה בקידוש היתה לצרכו, נראה פשוט דלא חשיבא כמזיגה לפניה]. אלא משמע דלא מחלקינן בהכי. וכן מצאתי בס''ד בספר שבילי אמונה לנכד הרא''ש ז''ל שלא כתב לשלוח, אלא שלא יתן. ע''ש. ומשמע דאף הוא בעצמו אסור. והנכון לענ''ד שכשהוא מוזג לה חמיר טפי, ובזה לכ''ע אסור אף כשהמזיגה אינה בפניה. ומה שכתב בטהרת הבית (עמוד קץ) שמותר לו בכל הדברים שהיא מותרת, דדיו לבא מן הדין להיות כנדון, לא דיבר שם אלא בשאר הפרטים, אבל לא בזה המזיגה שלא לפניה, דפרט זה מפורש בהלכה לאסרו, ואית ביה טעמא רבה. כנלע''ד.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0