שאל את הרב
print
אא
אדם שיש לו חשד סביר מאוד ורגלים לדבר שנעשו לו כשפים ע"י בן עולה (בן ברית, ספק אם נשמת ישראל מפעמת בו...), ואם כנים הדברים, הם לא הניחו פינה וזווית שלא היכו בהם עד שירד עמו לחייו ממש, לרבות גם ובעיקר בענייניו הרוחניים, שעל זה עיקר צערו שגורם לו ביטול תורה ותפילה עצום מאין כמוהו ועוד כמה וכמה מכשולות בעל כרחו שלא בטובתו מחמת מצבו העגום, ולכן שאלותיו: א) מה ניתן לעשות כנגד זה (בהנחה שכבר נעשו, שלכאורה הלחש המפורסם של מרן החיד"א לא יועיל בכה"ג)? ב) בהמשך לשאלה הקודמת: בגמ' עירובין (מא:) איתא: ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו, אלו הן: עובדי כוכבים, ורוח רעה, ודקדוקי עניות. למאי נפקא מינה? למיבעי רחמי עלייהו. וכתבו שם התוס': ואע"ג דאיכא נמי כשפים שמכחישין פמליא של מעלה (חולין ז:) נראה דהוי בכלל רוח רעה. ע"כ. ולכאורה כיוון שמכחישין פמליא של מעלה מה תעלה ומה תוריד התפילה. והיא גופא קשיא, איך נותן הקב"ה לאותם רשעים לעשות בעולמו כבתוך שלהם ולמוטט אנשים בעל כרחם, ואחרון הכביד שמעבירין אותו גם על דעת קונו?! ג) ר' צבי הירש קאידנוור זצ"ל בספר קב הישר (פרק כט) כתב: וכן הוא סוף וקץ כל גופות המכשפים שהלכו אחר הכישוף– להיות ממנו נחשים ועקרבים ונשמתן נעשין שדין ולילין. תיפח רוחם ונשמתם של בעלי הכישוף! ואותן אנשים או נשים שהולכין אחר הכישוף – המה ראויים לקלל אותן לפני הקב"ה ולהתיש כוחן בכל מאי דאפשר וכו'. עכ"ל. האם לאור זאת אכן מותר לקללו ולפעול פעולות (בתחום הקדושה, כמובן) כדי להענישו, ובפרט שהוא עצמו נפגע ממנו כאמור? ד) האם מותר למסור דינו לשמים, דלפי הכרעת הגמרא בבא קמא (צג.) דהיכא דליכא דינא בארעא לכאורה שרי? אדגיש שב"ה אין מדובר באדם הזוי או סהרורי אלא שקול ומחושב, וכל מה שנשאל הוא אחרי שנים רבות רבות של סבל ומכאוב שבהן ניסה להיות מתון מתון ולהתעלם בכל מאי דאפשר מהאפשרות הנ"ל – לתלות בכשפים, אך כלו כל הקיצין, וקרוב לודאי שאמת הדבר.

מרן ראש הישיבה

א) שמעתי ממרן ראש הישיבה שליט"א שסגולה לזה יקרא בהבנה קטע גמרא ממסכת חולין דף ז' עמוד ב' -וזה לשון הגמרא "אין עוד מלבדו אמר רבי חנינא ואפילו כשפים. ההיא איתתא דהות קא מהדרא למישקל עפרא מתותיה כרעיה דרבי חנינא אמר לה שקולי לא מסתייעא מילתיך אין עוד מלבדו כתיב" עד כאן. ב) מכחישין פמליא של מעלה הכוונה שיכולין להזיקו, למרות שמהשמיים לא נגזר שינזק, וכמבואר ברשי שם אבל תפילה מועילה כנגדם כי תמיד כח הקדושה חזק מכח הטומאה. עד כאן תשובת הגאון הרב מצליח מאזוז שליט"א ומכאן תשובת מרן ראש הישיבה שליט"א ג) מותר לקללו במדה שאם הוא עשה כישוף שיחזור אליו. ד) מותר.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0