שאל את הרב
print
אא

בענין מצוות לא תקום ולא תטור. במקרה שאדם אחר פגע בי, ובאמת התנהג בצורה לא ראויה, ואפשר לומר שממש פשע והרע (אבל לא עד כדי כך שאוכל להתלונן למשטרה וכד'). האם עכשיו אני צריך להתנהג איתו "כרגיל", לכאו' לפי ענין לא תטור אסור לי להראות לו שאיני שלם איתו, וזה תמוה בעיני, משום שאם חובה להתנהג כך אנשים ימשיכו לפגוע בי ובאחרים בלי ש"ישימו להם מעצור", ואכן מצינו בגמרא (יומא דף פז.) שאמוראים לא מחלו למי שפגע בהם וציפו שיבקש הפוגע מחילה. אני יודע שי"א שדיני לא תקום ולא תטור זה רק בממון, אבל בפשטות דעת הרמב"ם ועוד אינה כך, ולכאו' יקשה על האוסרים כנ"ל. ומוסיף אני לשאול - האם לכל הפחות אני יכול להתנהג בפחות אמון כלפי מי שפגע בי, לא לסמוך עליו וכד', או שלחלוטין עלי להתנהג כאילו לא קרה דבר.

הרב מצליח מאזוז

תחילה אקדים שכלפי כל אדם אין לתת אימון עיור, וכמו שאמרו חז"ל (כלה רבתי ט') לעולם יהיו כל בני אדם לפניך כליסטים והוי מכבדן כרבן גמליאל, ע"כ וק"ו לאדם שיש סיבה לחשוב בו שמרמה אותך.

לעיקר שאלתך. אצטט מהרמב"ם בהלכות דעות (פ"א ה"ד)הדרך הישרה היא הבינונית שבכל דעה ודעה... כיצד לא יהיה בעל חמה נוח לכעוס ולא כמת שאינו מרגיש, אלא בינוני. לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו כדי שלא יעשה כיצו"ב פעם אחרת.

ועוד כתב הרמב"ם (פ"ו) הלכה ה' "כל השונא אחד מישראל בלבו עובר בלא תעשה שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה ולא הזהירה תורה אלא על שנאה שבלב אבל המכה את חבירו והמחרפו אע"פ שאינו רשאי אינו עובר משום לא תשנא .הלכה ו' כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו וישתוק כמו שנאמר ברשעים ולא דבר אבשלום את אמנון מאומה למרע ועד טוב כי שנא אבשלום את אמנון אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך ואם חזר ובקש ממנו למחול לו צריך למחול ולא יהא המוחל אכזרי שנאמר ויתפלל אברהם אל האלהים" ע"כ לשונו הזהב ולמדנו מדבריו, שאם אינו מבקש מחליה אינו צריך למחול לו, ויש בדברים הנ"ל תשובה מספקת לשאלתך

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0