שאל את הרב
print
אא
יש חוגים מסויימים בעם ישראל שנוהגים אצלם להקל ולטעום משהו לפני תפילת שחרית, וידוע שישנם רבנים חשובים שליט"א שיוצאים כנגד הנהגתם זו. ורציתי לשאול מדוע, הרי הלכה מפורשת ברמב"ם בהלכות תפילה פרק ה' "הצמא והרעב הרי הן בכלל החולים... לא יתפלל עד שיאכל וישתה", וכנראה אותו חוג סבור שבימינו רוב האנשים הינם בגדר של רעב וצמא. ועוד סיבה שלא לצאת נגדם- משום שגם אותו חוג סבור שצריך לברך ברכות השחר בטרם הטעימה, ואז לכו"ע חיוב התפילה במקרה כזה הוא רק מדרבנן.

הרב יהונתן מאזוז

כבודם של אותם "חוגים מסויימים" במקומם מונח. וודאי שאותם רבנים חשובים שליט"א נתכוונו בעיקר לומר לנו בני ספרד שלא נהגנו בזה מעולם, שאין להקל בזה. וכידוע שיש סוברים שאיסור אכילה היא מן התורה (עיין למורנו הרב ברכת ה' חלק ב' פרק א' סעיף כ"ז הערה 102, ובאלישיב הכהן חלק א' סימן א').
ובעיקר דברי הרמב"ם הנ"ל, עיין למרן הבית יוסף באורח חיים (סימן פ"ט סעיף ד') שאחר שהביא דברי הרמב"ם הנ"ל כתב בזה הלשון: "ולפי מה שכתב רבינו (הטור) בשם הר"מ בסימן צ"ח אהא דכל שאין דעתו מיושבת עליו לא יתפלל שאין אנו נזהרים עתה בכל זה לפי שאין אנו מכוונים כל כך בתפילה, אפשר דהיינו נמי יתפללו ואח"כ יאכלו וישתו. ומיהו אם רצו הצמא והרעב לסמוך ע"ד הרמב"ם הרשות בידם. עכ"ל. וגם לשון הרמב"ם (שדלג הרב השואל) הוא: "אם יש בו יכולת לכוין את דעתו יתפלל, ואם לאו אל יתפלל עד שיאכל וישתה". עד כאן.
ורוב בני אדם בימינו: המכוונים דעתם - מסתדרים בלי אכילה ושתיה, ושאינם מכוונים- גם אחר האכילה לא יכוונו (וראיה מתפלות מנחה וערבית), ואין הכי נמי אותם מעטים שבשביל אותה אכילה מכוונים סומכים על דברי הרמב"ם. וכל השאר אינם סומכים על הרמב"ם.
ודרך אגב כפי הנשמע אותם "חוגים מסויימים" אינם מתפללים בהשכמה וא"כ עד שיאכלו קודם התפלה מחמת רעבונם, ישכימו ויתפללו ויאכלו לאחר מכן באותה שעה ממש שרגילים לאכול, ויצאו אליבא דכולי עלמא. ואסיים ברמז הכתוב בתהלים ק"ז: "רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף (בטלית ותפילין) ויצעקו אל ה' וגו'. ודי בזה הערה. וע' בספר "ואל תטוש תורת אמך" (עמודים ס"ג- ס"ח).
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0