Menu
שאל את הרב
print
אא

מור''ם ז''ל בסימן קכ''ג סעיף א' פסק שמגעם של עכ''ום בזמנינו מותר בהנאה כמו מגעם של ישמעאלים ביין שלנו שמותר בהנאה וה''ה בשאר הפסד כגון אם עבר וקנה או מכר אבל לקנותו ולמכרו לכתחילה אסור ויש מקילין וטוב להחמיר עכת''ד ז''ל . וכוונתו ברורה שאע''פ שהותר סתם יינם של עכו''ם בזמנינו בהנאה (לדידהו) מ''מ לכתחלה טוב להחמיר שלא להסתחר בו .ומספקא לי האם לדידן הספרדים שקיבלנו הוראות מרן השו''ע שדוקא יינם של ישמעאלים מותר בהנאה א''כ כמו שלדידהו האשכנזים שמתירים בימינו גם בסתם יינם של עכו''ם בהנאה ואעפ''כ החמירו להסתחר בסתם יינם לכתחלה ודוקא בדיעבד מותר ה''ה לדידן שאסור להסתחר לכתחילה ביינם של ישמעאלים ודוקא בדיעבד מותר אם נגע בו ישמעאל או לגבות בחובו וכו' אבל לכתחילה אסור או לפחות טוב להחמיר או שיש לחלק שאני בסתם יינם של עכו''ם שרבותינו אסרוהו גם בהנאה ואע''פ שבזמננו יש שהקילו בו מ''מ הבו דלא לוסיף עלה ודי להקל בהנאה בדיעבד משא''כ ביין ישמעאלים שמעיקרא חז''ל אסרוהו דוקא בשתיה כיון שישמעאלים לאו בני ניסוך נינהו ה''ה דמותר בהנאה אף לכתחילה לכל הדיעות ואפי' חומרא אין כאן ומותר להסתחר בו

מרן ראש הישיבה

הישמעאלים אינם שותים יין בכלל

ואם נגעו ביין שלנו מותר למוכרו לכתחילה

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן