שאל את הרב
print
אא
לא הבנתי את דברי כת"ר, באומרו "בעוונותינו נעשה הדבר כהיתר גם אצל המקפידים במצוות". האם אותם אלה שפוסקים כמו מרן הגר"ש משאש, או מרן הגרב"צ אבא שאול, או הגר"ע הדאיה, הגר"ח כסאר, הגר"י קאפח, הגר"ב טולדנו (בקיצוש"ע שלו) הגר"י אבוחצירא (הבבא חאקי) ועוד ועוד מהספרדים וקל וחומר מהאשכנזים שפסקו כך, האם אלה אינם מקפידים במצוות? רק ההולך כשיטת הגר"ע יוסף או הגר"מ מאזוז שליט"א, הוא המקפיד במצוות? ועוד לא הבנתי, האם שליח ציבור שהולך כשיטת רבי שלום משאש הוא פחות טוב משליח ציבור שהולך כשיטת רבי עובדיה יוסף? אתמהה, ואקווה לתשובה מהירה מכת"ר.

הרב יהונתן מאזוז

  1. אמרו חז"ל בגמרא "רבותא למיחשב גברי" והכוונה שם שאין החכמה למנות תנאים קדושי עליון שסוברים כך וכך, כי באותה מידה אני יכול אני יכול למנות תנאים שסוברים אחרת וה"ה בנידון דידן שאם מנית שבעה מחכמי ספרד שמתירים לפי דעתך ועיין להלן ) אמנה לך שבעים ושבעה שאוסרים מכל וכל, והעיקר הוא ראיות מוכיחות אם נוטות לכאן או לכאן. וכבר מוה"ר בעל תפלה למשה זצ"ל שמרן הגר"ש משאש קם לכבודו בגיל עשרים וחמש בערך ואמר שמדבריו נשמע שהוא זקן בן שמונים ! ואם בינה שמעה זאת) בספרו תפלה למשה הנ"ל ח"ה חאה"ע האריך והרחיב בנ"ד כעשר סימנים  (סימנים מ"ד – נ"ד) ובסימן מ"ט אות ב' (עמוד ת"צ) כתב ברוח קודשו למי שביקש שיפרסם תשובתו בעניין זה ".... יאמרו לך רב פלוני מתיר" וכי הוא לא יודע מכל זה? ושאר פטפוטי דברים " עכ"ל וכיון עליך ברוח קודשו! ושם בסימן מ"ז דחה דברי הגר"ש משאש עש"ב. ובדעת הגרצ"ב אבא שאול זצ"ל עיין בספר דבר ה' (ספר נפלא בדין פאה נוכרית סובב והולך על כל שיטות המתירים אם ישנם) להגר"י נסיר ועיין בהקדמת הגר"ב שרגא שליט"א מה שהעיר ע"ז בגודלו, וגם הגאון המחבר (בסוף פ"ג עמוד קמ"ה) הביא הרבה עדיות מתלמידיו שלא נתכוון אלא להליץ זכות ליישב דברי הרמ"א אבל לא לכתחילה ע"ש
  2. ומה שכתבת שכן דעת הגר"ע הדאיה ולא ציינת מקור .. תעיין בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ז חאה"ע סימן ט"ז) ושם באות ז' סיים "דבמקום שכבר נהגו היתר אין בכוחנו לאסור וכו' אבל במקום שלא נהגו בודאי שאין להתיר להם בלכתחילה" עכ"ל הרי שלא התיר בשופי, וגם תדייק בלשונו שלא כתב "במקום שנהגו איסור "אלא במקום שלא נהגו" זאת אומרת בסתמא יש לאסור, וגם בעיקר דבריו השיב עליהם מרן הגר"ע ביבי"א (ח"ה חאה"ע סימן ה' אות ח')
  3. והגר"ח כסאר גם לא ציינת היכן כתב כן אבל כ"ק המחשב בתוכנת אוצר החכמה גילה שמקום כבודו בספרו החיים והשלום סימן ד' ושם כתב "יש מקילין בזה וכו' וע"ז סמכו האשכנזים וכו' ויש מחמירים בזה וכו' ובפרט אם הוא משוכלל. ולפיכך לגבי התימנים ההולכים אחריהם שלא נהגו בכך ראוי להחמיר בכל גוונא אם הן מקבלות עליהם אבל אם אין מקבלות עליהן, אין ראוי להוכיחן שמוטב שיהיו שוגגות ואל יהיו מזידות וה' הטוב יכפר בעד". ועתה סבר לי היכן התיר?
  4. דברי הרב קאפח זצ"ל לא מצאתי (גם לא ע"י המחשב) רק אמרו לי שבתמונת אשתו הרבנית ע"ה רואים שהייתה הולכת עם פאה וכובע
  5. והגר"ב טולידאנו שהתנדבת לגלות לנו שזה בקצש"ע שלו ולא כתבת איפה ואני אגלה שהוא שם בסימן רפ"א סעיף ב' אבל בא ונראה מה כתב שם. ובכן שם העתיק דברי הרב שלטי גיבורים ככתבן והוסיף בסוף הציטוט: "והוא חידוש גדול" ! וזה הסתייגות גמורה מההיתר, אף כי לא רצה להיכנס בעובי הקורה ולדחות דבריו. ודי בזה.
  6. והגר"י אבחוצירא הבבא חאקי זצ"ל לא כתבת היכן כתב כן וגם איני יודע ואיני מאמין שאמר כן, אחיו הקטן שהעריצו מאוד "הבבא סאלי" תקף הפאה בחריפות , ואינו יודע שאחיו הגדול מתיר בשופי?
  7. ולסיום אשאלך, האם כבדו גם בכל חומרותיהם של הגאונים הנ"ל אתה מחמיר?
  8. האם רק קולותיו של מרן הגר"ע יוסף נאמץ?
  9. אתמהה 
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0