Menu
שאל את הרב
print
אא

רציתי לדעת האם מותר שאדם שאשתו שמה פאה יהיה שליח ציבור (אודה על נימוק התשובה)

הרב רזיאל כהן

אם יש מועמד אחר לתפקיד-בודאי שהמועמד האחר עדיף עליו. אבל אם הוא שליח ציבור קבוע, אין להעבירו, אחר שבעוונותינו הרבים נעשה הדבר כהיתר גם אצל המקפידים במצוות, ואינם מודעים לחומרת הענין. בפרט אם השליח ציבור עצמו ירא שמים באמת ומצטער על אשתו, אלא שאין בכוחו לכופה לכסות את הראש כדין, בודאי אין להעבירו ממשרתו עבור זאת. ועיין עוד בשו"ת יביא אומר (חלק ד' יורה דעה סימן א' אות ג').

שאלת המשך: ההולך אחר רבותיו בעניין פאה נוכרית.

לא הבנתי את דברי כת"ר, באומרו "בעוונותינו נעשה הדבר כהיתר גם אצל המקפידים במצוות". האם אותם אלה שפוסקים כמו מרן הגר"ש משאש, או מרן הגרב"צ אבא שאול, או הגר"ע הדאיה, הגר"ח כסאר, הגר"י קאפח, הגר"ב טולדנו (בקיצוש"ע שלו) הגר"י אבוחצירא (הבבא חאקי) ועוד ועוד מהספרדים וקל וחומר מהאשכנזים שפסקו כך, האם אלה אינם מקפידים במצוות? רק ההולך כשיטת הגר"ע יוסף או הגר"מ מאזוז שליט"א, הוא המקפיד במצוות? ועוד לא הבנתי, האם שליח ציבור שהולך כשיטת רבי שלום משאש הוא פחות טוב משליח ציבור שהולך כשיטת רבי עובדיה יוסף? אתמהה, ואקווה לתשובה מהירה מכת"ר.

הרב שלמה יהונתן מאזוז

  1. אמרו חז"ל בגמרא "רבותא למיחשב גברי" והכוונה שם שאין החכמה למנות תנאים קדושי עליון שסוברים כך וכך, כי באותה מידה אני יכול אני יכול למנות תנאים שסוברים אחרת וה"ה בנידון דידן שאם מנית שבעה מחכמי ספרד שמתירים לפי דעתך ועיין להלן ) אמנה לך שבעים ושבעה שאוסרים מכל וכל, והעיקר הוא ראיות מוכיחות אם נוטות לכאן או לכאן. וכבר מוה"ר בעל תפלה למשה זצ"ל שמרן הגר"ש משאש קם לכבודו בגיל עשרים וחמש בערך ואמר שמדבריו נשמע שהוא זקן בן שמונים ! ואם בינה שמעה זאת) בספרו תפלה למשה הנ"ל ח"ה חאה"ע האריך והרחיב בנ"ד כעשר סימנים  (סימנים מ"ד – נ"ד) ובסימן מ"ט אות ב' (עמוד ת"צ) כתב ברוח קודשו למי שביקש שיפרסם תשובתו בעניין זה "…. יאמרו לך רב פלוני מתיר" וכי הוא לא יודע מכל זה? ושאר פטפוטי דברים " עכ"ל וכיון עליך ברוח קודשו! ושם בסימן מ"ז דחה דברי הגר"ש משאש עש"ב. ובדעת הגרצ"ב אבא שאול זצ"ל עיין בספר דבר ה' (ספר נפלא בדין פאה נוכרית סובב והולך על כל שיטות המתירים אם ישנם) להגר"י נסיר ועיין בהקדמת הגר"ב שרגא שליט"א מה שהעיר ע"ז בגודלו, וגם הגאון המחבר (בסוף פ"ג עמוד קמ"ה) הביא הרבה עדיות מתלמידיו שלא נתכוון אלא להליץ זכות ליישב דברי הרמ"א אבל לא לכתחילה ע"ש
  2. ומה שכתבת שכן דעת הגר"ע הדאיה ולא ציינת מקור .. תעיין בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ז חאה"ע סימן ט"ז) ושם באות ז' סיים "דבמקום שכבר נהגו היתר אין בכוחנו לאסור וכו' אבל במקום שלא נהגו בודאי שאין להתיר להם בלכתחילה" עכ"ל הרי שלא התיר בשופי, וגם תדייק בלשונו שלא כתב "במקום שנהגו איסור "אלא במקום שלא נהגו" זאת אומרת בסתמא יש לאסור, וגם בעיקר דבריו השיב עליהם מרן הגר"ע ביבי"א (ח"ה חאה"ע סימן ה' אות ח')
  3. והגר"ח כסאר גם לא ציינת היכן כתב כן אבל כ"ק המחשב בתוכנת אוצר החכמה גילה שמקום כבודו בספרו החיים והשלום סימן ד' ושם כתב "יש מקילין בזה וכו' וע"ז סמכו האשכנזים וכו' ויש מחמירים בזה וכו' ובפרט אם הוא משוכלל. ולפיכך לגבי התימנים ההולכים אחריהם שלא נהגו בכך ראוי להחמיר בכל גוונא אם הן מקבלות עליהם אבל אם אין מקבלות עליהן, אין ראוי להוכיחן שמוטב שיהיו שוגגות ואל יהיו מזידות וה' הטוב יכפר בעד". ועתה סבר לי היכן התיר?
  4. דברי הרב קאפח זצ"ל לא מצאתי (גם לא ע"י המחשב) רק אמרו לי שבתמונת אשתו הרבנית ע"ה רואים שהייתה הולכת עם פאה וכובע
  5. והגר"ב טולידאנו שהתנדבת לגלות לנו שזה בקצש"ע שלו ולא כתבת איפה ואני אגלה שהוא שם בסימן רפ"א סעיף ב' אבל בא ונראה מה כתב שם. ובכן שם העתיק דברי הרב שלטי גיבורים ככתבן והוסיף בסוף הציטוט: "והוא חידוש גדול" ! וזה הסתייגות גמורה מההיתר, אף כי לא רצה להיכנס בעובי הקורה ולדחות דבריו. ודי בזה.
  6. והגר"י אבחוצירא הבבא חאקי זצ"ל לא כתבת היכן כתב כן וגם איני יודע ואיני מאמין שאמר כן, אחיו הקטן שהעריצו מאוד "הבבא סאלי" תקף הפאה בחריפות , ואינו יודע שאחיו הגדול מתיר בשופי?
  7. ולסיום אשאלך, האם כבדו גם בכל חומרותיהם של הגאונים הנ"ל אתה מחמיר?
  8. האם רק קולותיו של מרן הגר"ע יוסף נאמץ?
  9. אתמהה 

שאלת המשך:

ע' בשומ"ג שדחה לגמרי את דברי הרב משה לוי. וכ"כ רבים, שטעמי האוסרים בטלו. והמציאות היא שיש לפחות 130 פוסקים מתירים, וכ30 מהם ספרדים. ובדעת הגרב"צ מובא ב"תפארת ציון" שניסה להסתיר דעתו אך מפורש לכל מעיין בח"א וח"ב שהתיר במפורש. וגם הרב שרגא, העיד שפאה עדיפה ממטפחת המגלה שערות (והרוב כך). וגם ישכיל עבדי, לאחר שאין מקום בארץ שלא נהגו בפאה נכרית, בוודאי שמתיר בשופי. וגם הגר"ח כסאר, ההיתר מפורש בדבריו בסימן ג' ואכמ"ל. והגר"י קאפח מובא בקובץ המשביר (תשובות כת"י שלו, עמ' מ') ובספר ברכת משה (א, מב, בהערה). והגר"ב טולדנו לא הסתייג מההיתר אלא רק ציין שזהו חידוש, וכך נוהגים כל משפחתו. ודברי הבבא חאקי הובאו בספר "סידנא בבא חאקי" (עמ' שפא). וחתני הבבא סאלי (הרב אי"ה והרב י"א) דחו מכל וכל את הסיפור שסיפר החתן האחר (הרב יהודיוף) שכביכול הבבא סאלי יצא בחריפות נגד פאה נכרית. וכתבו שלהד"ם. ומכתביהם התפרסמו מזמן. וכתב מרן הגר"ש משאש שכל אברך צריך ללמוד הסוגיה בספרי הפוסקים ולהכריע ההלכה. ו"עשה לך רב" נאמר על דין אחד (רע"ב במקום) וכן מקולי ב"ה וב"ש נאמר על מחלוקת כגון ר"ת והגאונים.

הרב שלמה יהונתן מאזוז

א. מי שיתבונן בפאות הנמכרות בימינו יראה שטעמי המתרים בטלו, כי אפילו נאמר שפאה נחשבת (כאילו ) כיסוי ראש, אבל זה כיסוי ראש פרוץ, ונשים מתאימות צבע הפאה לצבע השמלה, ומסלסלות אותה ומאריכות אותה וכו' (עיין בפירסומים בעיתונים) ומי התיר כזאת ???
ב. היתר הגר"ח כאסר מפורש בס' ג' ?!  בסה"כ כתב "שאינה אסורה מצד עצמה" וכוונתו כמו שחילק בסימן ד' בין תלוש למחובר, "אבל משום מראית העין "בפרט אם הוא משוכלל" (בלשונו הקדוש שם) יש להחמיר בפרט לתימנים) [וה"ה לספרדים] ורק מי שלא שומע אין להוכיחו ודי בזה!!
ג. קובף המשביר איני מכירו ואיני יודע מהו.
ד. אם הגר"ב טולידאנו כתב "והוא חידוש גדול" זו הסתייגות רבתי לכל בר בי רב שלומד לשונות הפוסקים, ובני משפחתו בעניין זה אינם ראיה כי הם נוהגים הרבה דברים ע"פ האשכנזים כגון חדר יחוד ועוד דברים אשר לא שערם אביהם.
ה על דעת הבבא סאלי יש להליץ דברי חז"ל "שאין אומרים למי שלא ראה את החודש שיבוא ויעיד" אם הרב יהודיוף ראה מי יכול להכחיש?
ז. ומה שכתבתי אם אתה עושה את חומרתיהם, זו היתה הערה מוסרית ולא הלכתית ודעי בזה ואכמ"ל.

שאלת המשך:

א. גם אם הפאה מותאמת לצבע השמלה, או מסולסלת, כל עוד אינה חריגה בסגנון הפאות הנהוגות באותו מקום, אין בזה מאומה. ואין לזה שום קשר לכיסוי הראש, אלא לדיני הצניעות. וכן כתב הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, ראב"ד העדה החרדית בירושלים, בספרו דת והלכה סימן א: "קשה לתאר או לפרש כללים באיזה אופן הוה פריצות או לא, והעיקר שלא לעורר תימהון... אי אפשר לקבוע בזה שום כללים, אלא דבר אחד יש לזכור תמיד, שבצניעות פשוטו כמשמעו שלא תתבלט בתיקון שערותיה שיסתכלו עליה דוקא". וגם בפאות יפות יש מתירים לרוב, ואציין רק דוגמא קלה ממה שהביא בספר "ועלהו לא יבול" (תשובות הגרש"ז אויערבאך, חלק ג' עמ' ע'): "התפרסמו גדרי צניעות בפאות נכריות של נשים, שהתייחסו לצבע הפאות, לאורכן, לצורתן וכו'. גם שמו של הרב הוזכר ביחס לגדרים אלו. שאלתי את הרב ביחס לגדרים השונים שהתפרסמו... אמר לי: אני לא יודע לומר לך גדרים בענין פאות נכריות של נשים, אך הכלל הוא שמה שבנות ישראל הכשרות נוהגות - זה בסדר". וכאן, בתשובתו של כת"ר, נפסלו באופן אוטומטי כל שליחי הציבור שנשותיהם חובשות פאה, ללא הבחנה בין מותר לאסור, ובין מקום למקום כפי מנהגו.

ב. איסור מראית העין בפאה אינו שייך בימינו שהתפשט המנהג וכבר כולם תולים ומבינים שמדובר בפאה ולא בגילוי ראש, וכן כתב הגאון רבי חיים ישראל פסח פיינהנדלר זצ"ל, בספרו "אבני ישפה" (ח"ה סי' קמ"ה), וזה לשונו: "כיום נעשה מצב שרוב הנשים לובשות פאה נכרית, ואם כן ודאי שלא שייך לומר שיש כיום ענין של מראית העין, שהרי יודע כל אדם שיש כאן פאה נכרית. ודבר זה דומה לתחילת השימוש בשעון שבת, שבתחילתו היתה מראית העין שאנשים חשבו שהוא מכבה או מדליק האור בשבת, אבל אחר שהתפשט הדבר שוב אין מראית העין, כי הוא דבר שרוב בני אדם עושים, ולא שייך בזה ענין של מראית העין. וכן הדבר בענין הפאה הנכרית... בזמננו הדבר ברור שהוא נפוץ ביותר, ולא שייך כלל מראית העין, וממילא גם הבאר שבע שאסר הפאה הנכרית, היה מודה אם היה רואה המצב שנוצר בימינו".

ג. קובץ המשביר הוא אוסף תשובות כת"י של הגאון רבי יוסף קאפח, וכתב שם: "פאה נכרית קדושה ומקודשת, והלוואי וכל בנות ישראל ינהגו בה. כי אין שום הלכה אצלנו שיש לקחת את האישה לדקורטור [מעצב] כדי שיבחר ויתאים לה את הלבוש המכער אותה דוקא, אלא מותרת להתנאות בפאה נכרית. וכן הביא תלמידו בספר "ברכת משה" על הלכות ברכות (פרק א' סעיף מ"ב בהערה): "וכ"כ מורי הגאון [רי"ק] זצ"ל בתשובה כתב יד וזה לשונו, גם כיום לדעתי יכולה הכלה לחבוש פאה נכרית יפה שביפות ונהדרה שבנהדרות, והכי איתא במשנה, והוי כיסוי ראש מעליא". ד. פירוש המילים "חידוש גדול" הוא שזר לו הענין כיוון שלא הורגלו בזה בארצות המזרח, ופשוט.

ה. המעשה של הרב יהודיוף מופרך מתוכו. הוא לא נכח בשעת מעשה אלא כתב את עדות אשתו, שהיתה אז בת 7 בלבד. התפרסמו לאחר מכן פרטים נוספים בראיון שהעניקה אשתו הגברת יהודיוף, והיא אומרת "היה זה בביתינו בשכונת בקעה". הגברת פנינה יהודיוף היא כיום בת 75. היא נולדה בשנת תש"ד. בשנת תשי"א (שאז התגורר בבא סאלי בשכונת בקעה) היא היתה בת 7. אשתו של הגאון הרב הראל, הגברת אליס, קטנה מהגברת יהודיוף רק ב4 שנים. היא בת 71 כיום, ונולדה בשנת תש"ח. בשנת תשכ"ט היא היתה בת 21, כלה צעירה (בנה הראשון נולד בשנת תש"ל), וכמובן חבשה פאה בתקופה ההיא. מאוד מוזר (בלשון המעטה) שהיא לא נוכחה בכינוס, ואף לא שמעה עליו. כמו כן הגברת יהודיוף טענה מאידך גיסא שהיה זה בשנת תשכ"ט (בלשונה: לפני חמישים שנה) ואז היה הבבא סאלי נשוי לרבנית סימי, וגם היא לא שמעה מעולם על המעשה. כמו כן, בני הרב יהודיוף הוציאו לאחרונה מהדורה חדשה של הספר והשמיטו מתוכו את הפרטים ש"בבא סאלי כינס בנות המשפחה", הפרטים שבעצם יכולים להזים את הסיפור. ועלובה עיסה שנחתומה מעיד עליה...

מערכת האתר

. גם למתרים לחבוש פאה נוכרית כיצד אפשר להתיר פאה יפה במיוחד שמושכת את העין הרי עניין כיסוי ראש וכל גדרי הצניעות הם בשביל לא להבליט את האשה וכמו שאסור ללבוש בגד צמוד או בגדים צבעוניים ומושכים את העין אפילו שהם מכסים  את כל הגוף ואין שום מראית העין כך גם כשאין שום מראית העין בפאה כל עוד שהיא לא מספקת את מה שהתורה רצתה קשה להגיד שהיא כיסוי ראש לעילא ואכמ"ל

2. נכון שמי שמכיר את הציבור החרדי ורואה אשה שלבושה כחרדית לא חושב שזה שיער ראשה ואין בזה שום מראית העין אולם מי שלא מכיר את הציבור החרדי יכול לחושב שזה שיער ראש אמיתי ולא יבדיל ובמיוחד כשעושים לפאה תסרוקת (בשמחות)  שבה גם מי שההוא חרדי לא יודע האם זה  פאה או שיער טבעי והמציאות תוכיח ואכמ"ל

3. וכפי שהרב כתב בתחילת דבריו "רבותא למיחשב גברי " תענה לעצמך לגופו של עניין על טענות האוסרים ואם באמת תשובת המתרים מספקים אותך ואתה שלם עם עמהםו בפאות של היום וכן האם בכל הלכה אתה בוחר פוסקים לפי רצונך או שבשאר ההלכות אתה עושה מה שהרב שלך אומר גם כשיש פוסקים שמתירים את אותו דבר

ואכמ"ל ואין כאן מקום להאריך  עוד וכל אחד יעשה כפי הבנתו

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן