שאל את הרב
print
אא
(שאלה לא לשם פסיקה כתשובה) האם מותר לאדם שאינו יכול לעמוד לעלות ולקרוא בתורה בישיבה ? והאם מותר לאדם כזה לעלות כחזן ואם כן באיזה תפילות?

הרב יהונתן מאזוז

במאי דסליק אפתח בדין שליח ציבור מיושב זה מכבר ראיתי אדם שיושב על כסא גלגלים לא אליכם שעלה שליח ציבור והיה תמוה בעיני מאוד, ולא התפנתי לעיין בזה, ועתה בזכותך עיינתי בזה מעט וזה הנראה לעניות דעתי.
הנה מרן בשלחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ד סעיף ט') פסק שמי שהוכרח להתפלל מיושב כשיכל חוזר ומתפלל מעומד. מבואר שלדעת מרן העמידה בתפילה מעכבת אלה אם כן אין אפשרות אחרת, ואף על פי שרוב האחרונים חלקו על דברי מרן (והביאם מרן הראשון לציון זצ"ל ביביע אומר חלק ב' סוף סימן ט'), ופסקו דאין צריך לחזור, והוכיחו כן מהרמב"ם (ריש פרק ה' מהלכות תפילה), מכל מקום נראה דאין ראוי ששליח ציבור יתפלל מיושב אלא אם כן אין אחר כלל, או שכולם חולים ולא אלינו ומתפללים מיושב.
ושוב ראיתי ששאלה זו נדונה על ידי חכמי הדור וציינו לספר חסידים (סימן תשנ"ו) שכתב לגבי זקן שהיה רגיל להתפלל שליח ציבור ביום כיפור ושנה אחת לא היה יכול לעמוד, ואמרו הזקנים מוטב שיעלה אחר אף על פי שאינו הגון כמותו פן ילמדו ממנו להתפלל מיושב. עיין שם. ומזה קשה על הרב שלחן הטהור (סימן צ"ד סעיף ג') דהיכא דליכא דעדיף מינה יכול לעלות שליח ציבור מיושב. עיין שם. וכן פסק הרב זילברשטיין שליט"א בספר חשוקי חמד (ברכות דף ל' עמוד א') ושכן הסכים הגרי"ש אלישיב זצ"ל. עיין שם. ועיין בספר דעת נוטה חלק א' לגאון הרב חיים קנייבסקי (סימן רע"ח) ובמקורות וביאורים שם הביא בשמו להקל אף ביאר צאייט.ולעניות דעתי ביאר צאייט אפשר להסתפק בקדיש ואין להקל אלא היכא דליכא אחר ממש. ועיין עוד בקובץ זרע יעקב ,היוצא לאור על ידי כוללי סקווירא(חלק ט"ז עמוד ק"ד, ל"ח).
ולענין קריאה בתורה מבואר בשלחן ערוך (סימן קמ"א סעיף א') שצריך לקרוא מעומד ואפילו לסמוך אסור אלא אם כן הוא בעל בשר. ונחלקו האחרונים אם עמידה מעכבת בדיאבד, ומסקנת רוב האחרונים דבדיאבד יצא, ושכן כתב הרב המאירי במגילה (דף כ"א עמוד א'). והביא כל זה השומר אמת (סימן ח' אות ז'). וכן פסק המשנה ברורה (סימן קמ"א הנ"ל סעיף קטן א'). אולם כל זה בדיעבד, אבל לכתחילה אין למנותו קורא אלה אם כן אין אחר (ילקוט יוסף סימן קמ"א הערה ב' בשם מקן הראשון לציון זצ"ל). ואפשר שאם הוא רק העולה, יש להקל במקום צורך.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0