Menu
שאל את הרב
print
אא

בב"י יו"ד ס' צ"ב הובא מחלו' רש"י ור"י בעניין חתיכת בשר שנמצאת מקצתה תוך הרוטב ונפל טיפת חלב בחתיכה, ומחלו' זו הובא גם בשו"ע ס' ק"ה ד'. ורצינו לשאול את מעלת כת"ר האם מחלו' זו שייך גם בעניין איסור והיתר, כלו' מה יהיה הדין אם חתיכת כשר (שאינו שמן) שנפל מקצתו לרוטב טרף האם נאסר כל החתיכה או רק מקצתו (ואפשר גם הפוך איסור שאינו שמן שנכנס מקצתו לרוטב כשר) ועוד לשיטת רש"י גם אם נאמר דרק מקצת החתיכה בולע האם בולע רק כדי נטילה ונאסק רק כ"נ או שמא אותו מקצת בולע כולו.

הרב לירן ישי

לכבוד הרב השואל רציתי לבאר לך שהמחלוקת בין רש"י לר"י היא בענין אחר אם נפל איסור על חתיכה שמקצתה חוץ לרוטב, והמחלוקת היא אם מצטרף לבטל האיסור גם ברוטב שבפנים או רק גוף החתיכה, שלדעת רש"י אין מצטרף לבטל ולדעת ר"י מצטרף לבטל. אבל לענין החתיכה עצמה אפשר שכל החתיכה אסורה לדעת רש"י אף מה שתוך הרוטב וכמו שכתב כן בהדיא הדרכי משה (סימן צ"ב אות ב') בסופו. ובזה אין חילוק בין בשר וחלב לבין שאר איסורים כמו שמפורש בדברי הטור סימן ק"ה שהביא מחלוקת הנ"ל אף באיסור ולא רק בבשר וחלב. ובאופן שלא מצטרף אם הדבר שנפל הוא דבר לא מפעפע לכאורה אסור רק כדי נטילה (כדין צלי שנאסר דהא הכא נגע יבש ביבש) וכמו שכתב הטור בסימן ק"ה ועיין בדרכי משה (שם אות ה') אולם למעשה כתבנו בהוראה ברורה (תערובות שם סעיף קטן מ"ו) דאסור עד ששים (מפני ההבל שבקדרה) וכן צריך ליטול כדי נטילה. עיין שם.
אולם כבודו דן במקרה אחר שאינו קשור למחלוקת רש"י ור"י הנ"ל. דהכא מיירי בחתיכה בשר שנכנסה מקצת תוך הרוטב אם נאסרה כולה או לא דבזה מסתבר דהוי כבישול רגיל שכל החתיכה אסורה. שהרוטב נבלע בכולה.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן