שאל את הרב
print
אא
משפחה שהתחזקה, האשה קיבלה על עצמה כיסוי ראש מטפחת (והיתה מוציאה חלק מהשערות), לאחר תקופה החליטה האשה שהיא לא יכולה יותר לעמוד בלחץ משפחתה וחברותיה ורצתה לחבוש פאה, הבעל התנגד בתוקף ואמר שמצידו עדיף שתוריד לגמרי את כיסוי הראש, וכך האשה כבר מס' חודשים ללא כיסוי ראש. האם להשפיע על הבעל שיאפשר לאשתו ללכת בפאה?

הרב אליהו מאדאר

לעניות דעתי הפאות של היום גרועות משער רגיל, שהן נראות כגלויות ראש ממש, ומושכות העינים ומחטיאות הרבים הרבה, ובודאי שהפוסקים שהקילו בפאה, לא נתכוונו על אלו כלל ועיקר.
ואם תתיר לה לילך בפאה, בודאי שלא תחבוש פאה פשוטה (שיש מקילים בה) שאינה נמצאת היום, ובודאי תרצה פאה יפה ומיופה רחמנא ליצלן, ותישאר כל חייה בעבירה. לכן לעניות דעתי עדיף שתישאר כך, ולאט לאט ישפיע עליה, על ידי התחזקות וקרבה לה', ספרים קדושים, שיעורי תורה, ותפילה לה' יתברך שיטע בליבה אהבתו ויראתו.

שאלת המשך: עדיפות שיער מגולה על פאה נוכרית.

להלן התייחסותו של הרב עובדיה לנושא, דברים שאינם ידועים, ובין היתר גם התייחסות ישירה לתשובת כת"ר. אפשר לראות את דבריו בספר "מעין אומר" חלק ט' (שו"ת בקצרה, מפי השואל ששימש אצלו), וכן בקיצור שולחן ערוך "הרב עובדיה" (עמ' תרל"ט): ◄ לשאלת השואל, "זוג צעיר, נשואים שנה וחצי, וסיפרה האשה שלובשת מטפחת, אך אפה ארוך, ולא מוצאת חן בעיני בעלה, וללבוש פאה בעלה לא מוכן כי פוסק כרבינו [הגר"ע יוסף, לאסור פאה], ענה הרב זצ"ל: "יכולה ללבוש פאה". ◄ לשאלת השואל, "בחור מישיבת "חזון עובדיה" שנשא אשה, ואשתו הולכת כבר שנתיים עם מטפחת, כעת קשה לה והיא בדיכאון מזה. גרים בעיר בני ברק, ויש גם לחץ של המשפחה", ענה הרב זצ"ל: "שתלבש פאה. הרי היא בדיכאון, שלא תשתגע". ◄ לשאלת השואל, "בקהילה אחת בחו"ל בה כל הנשים ללא כיסוי ראש, התחזקה אשה אחת והחלה ללכת עם פאה. ואמר לה רב הקהילה, שאם לא תשים מטפחת, כבר עדיף לא כלום. ענה הרב זצ"ל: "ודאי שפאה עדיף מגילוי ראש". ◄ לשאלת השואל, "חוזרת בתשובה שהיתה הולכת עם פאה, כעת הולכת עם מטפחת. האם מותר לה לתת את הפאות שלה לאחותה החילונית ללבוש?" ענה הרב זצ"ל: "מותר".

הרב אליהו מאדאר

פאות של פעם, יש שהקילו בהם. פאות של היום גרועות מאוד מכמה בחינות, ומלבד איסור ערוה וגירוי יצר הרע, יש בהן משום "ובחוקותיהם לא תלכו", ויש בהם חילול ה' גדול ונורא, כנודע שהחילונים שוחקים בזה על החרדים, ואומרים שנשותיהם נראות יותר יפות מנשים שלהן וכאלה. ונשכחה כל מצות התורה לכסות ראש האישה.
ובנדון השאלה, אפשר שתתחזק לאט לאט, ובסוף תסכים למטפחת כמו שלבשה פעם. מה שאין כן אם תחבוש "פאה נוכרית", שבודאי לא תסכים להסירה, אחר שהרבה חרדיות הולכות כך, לצערנו הרב. לכן לעניות דעתי הדרך הנכונה להשפיע עליה בדרכי נועם מעט מעט.
ובאופן כללי אי אפשר ללמוד משאלות כאלה שנדפסו שם, ובכמה פעמים הדברים סותרים מה שכתב הרב עצמו בספריו, ופעמים הם הוראת שעה וכיוצא. ודי בזה.

שאלת המשך: עדיפות שיער מגולה על פיאה נוכרית.

ילמדנו רבינו, ראשית ענין זה מחלוקת פוסקים ויש אף שהקילו בפאות מסולסלות ויפות שנראות אפ' טובות עשרת מונים משיער טבעי [רבי שלום משאש זצ”ל,, בשו”ת “תבואות שמש” (חלק אה”ע סי’ קל”ז-קל”ח) ושו”ת “שמש ומגן” (חלק ב’ אה”ע סי’ ט”ו-י”ז, וחלק ד’ אה”ע סי’ צ”ג),] שנית זו שיש פאה על ראשה עוברת על דת יהודית למי שאוסר אך בוודאי לא על דת משה כמו זו ההולכת בגילוי ראש. וראה דברי הגאון רבי יצחק עבאדי שליט”א, ראש כולל אוהל תורה, מתלמידי החזו”א והגר”א קוטלר זצ”ל, בשו”ת “אור יצחק” (אה”ע סי’ ג’), והנה בספרי גדולי האחרונים כל אחד בדרכו הלך אם להתיר פאה נכרית או לאסור, וכדרך הת”ח. אלא מה שאני תמה על אלה שמרעישים עולמות ואומרים כל מיני דברים על הלובשים פאה נכרית, וכמעט עד קללות הגיעו, וגם עד לגירושין. ומה כל הרעש הזה, הלא יש הרבה מתירין מן הדורות הקודמים ומן הדורות האחרונים, וכולם צדיקים וקדושי עליון, ולמה האוסרים רוצים לכפות דעתם על כולם, והנח להם לבנות ישראל”

הרב אליהו מאדאר

1. אין אנו כופין דעתנו, רק מצוה וחובה עלינו לומר את דעתנו בצורה ברורה, ואין לדיין אלה מה שעיניו רואות.
2. רוב ככל האחרונים אוסרים פאה נוכרית, ורק מיעוט הם שהתירו כנודע, וכל שכן אצל הספרדים.
3. גם הקדמונים שהתירו, הדבר ברור בדעתם שדברו רק בפאות של פעם, וכמבוא למדקדק בדרי הרב שלטי הגיבורים מאריה דהאי דינא (ואין כאן מקום להאריך).
4. רוב החכמים המתירים בזמננו, כתבו בפירוש שלא תיהיה משער טיבעי ולא.. ולא.. עם תנאים רבים שכמעט אין אף אחת (מהצעירות) העומדת בתנאים אלו. והרבנים המתירים אפילו פאות יפות ומיופות, במחילה מכבוד תורתם הם מיעוט, ודבריהם תמוהים, ואי אפשר לנו לקבל דעתם, אחר המחילה הרבה.
5. הרב הנזכר בשאלה ר' יצחק עבאדי נר"ו- אמנם לא ראיתי דבריו בספרו, אבל בזמנו נתפרסמו דבריו בקובץ אחד ועשו רעש גדול, וכמדומה שכל דבריו שם היו מקשה אחת, והפך קערה כל פיה, לומר ששער באשה הוא גנאי ולכן צותה תורה לאשה לכסות שערה להתנאות ואם כן פאה שעושה אותה נאה מותרת ומצוה (עד כאן בקיצר לפי זכרוני). והם דברים תמוהים מאוד נגד הראשונים וכל האחרונים והמנהג הפשוט, ואסור לבנות עליהם כלל ועיקר.
ומה רצונך שנכופף דעתינו ונאמר התירו פשורים את הדבר, ותתבטל מצות כיסוי הראש מן העולם כי הדור הזה כך רוצה. חס ושלום, יתבטלו הם ואלף כמותם ולא תתבטל אות אחת מן התורה.
השומע ישמע והחדל יחדל ואנחנו את נפשנו הצלנו.

שאלת המשך:

אנכי עפר ואפר חס ושלום לא באתי לא להאיר כ''ש להעיר רק זאת אמרתי כיון דפאה נכרית איסורה מדרבנן משום דת יהודית והליכה בשיער מגולה הוי איסור דאורייתא. זאת ועוד שיש [מועטים מאוד] המקילים אפ' בפאה יפה ומסולסלת ואע''פ שאין כת''ר פוסק כמותם מ''מ לא בטלה דעתם מהעולם וחזי לאצטרופי ועדיף שיאכלו רוטב ולא בשר כדברי הנשר הגדול. ועוד דבמקום הדחק כגון הכא שתלך פרועת ראש סומכין אפ' על דברי היחיד בדברנן כמבואר בגמ' נדה דאמר רבי כדאי הוא ר' אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק וכמו שהעתיקו הפוסקים והגדיל הרשב''א להתיר אף בדאו'. ובוודאי ובוודאי שמוטב שיאבדו אלף כיוצא בה ולא תפול תקנה קטנה מדברי חז''ל וכמו שכתב הגאון החת''ס לענין אותה אשה שחששו שתשתמד אם לא יתירו לה להנשא למרות תקנת חז''ל גבי מינקת. כאן נראה לקוצר דעתי השפלה לחלק שאין אנו עוקרים תקנה אלא מצרפים ספיקות לסניף וסומכים על דברי המתירים.

הרב יהונתן מאזוז

כבר כתב מו"ר עליון במעלה בתשובה שלמעלה שיש בזה איסור דאורייתא של "ובחוקתיהם לא תלכו" ומה לי איסור דאורייתא של דת משה או איסור תורה של ובחוקתיהם לא תלכו והדעות המתירות בפאות המסולסלות הן תמוהות ואיך אפשר לצרפם לספק וידועים דברי החיד"א (במחב"ר א"ח סימן ז') על דברי מרן הש"ע שכתב דבריו עפ"ד הר"א אב"ד אך כל האחרונים חלקו עליו שאין לצרף דעתו לס"ס שזו סברא תמוהה! ע"ש (וציינו שכ"כ עוד ביו"ד סימן מ"ג אות ב') ועתה שא נא עניך לנ"ד דאין לצרף סברות המתירות בנ"ד ובמחכ"ת הרמה  ודי בזה 
[ולענין מה שכתבי בעניותי שעדיף בינתיים כך, וישפיע עליה לאט לאט ממה שנתיר לה פאה ותחייה כל ימיה באיסור. מצינו כיוצ"ב ויתרה מזו בפוסקים, עיין בט"ז יו"ד (סימן רפ"ח סק"ב) בשם הב"ח גבי מזוזה, והביא ראיה לזה מהירושלמי ע"ש ואף להש"ך (שם סק"ד) שחלק ע"ז שאני התם דדעת רבנו הגדול וסיעת מרחמוהי להקל משא"כ בנ"ד וע"ע כיו"ב למרן מופת הדור זצ"ל בספרו הליכות עולם (ח"ה עמוד קמ"ב) במושב שאין להם מקווה רשאי להקל להם לטבול במים שאובים וכתב שם(עמוד קמ"ו) שאם נתיר להם ברכת שחיה, יתעצלו ולא יקימו מקוה טהרה כדת ע"ש ומינה לנ"ד, ואף שידעתי שהרוצה לחלוק יחלק מה נעשה ולדעתנו הפאות הפרוצות, מכלות כל חלקה טובה, ואי אפשר לנו להתירן כלל, ה'ברחמיו יערה עלינו רוח ממרום. ע"ה אליהו מאדאר ס"ט]

שאלת המשך:

במחילה מכת"ר, מה שכתב "רוב ככל האחרונים אוסרים פאה נכרית" - הרי זה נוגד את המציאות, ואין החי יכול להכחיש את החי. שהרי כשלושים פוסקים ספרדיים התירו, החל מהפוסק הראשון שהתיר, השלטי גיבורים שהיה ספרדי מספרד שגלה לאיטליה בגלות ספרד, וכלה בכל פוסקי דורנו הספרדיים - הגרב"צ אבא שאול, הגר"ש משאש, הגר"י קאפח, הגר"ע הדאיה, הגר"י אבוחצירא (בבא חאקי), הגר"ב טולדנו בקיצוש"ע שלו, ועוד ועוד רבים וטובים שכולם כתבו זאת במכתבים וספרים ורק צריך ללמוד ולדעת. ורק אציין ש"הפאות של פעם" לפי המתואר בספרי גדולי האחרונים לפני 500 שנה, היו משיער טבעי ונראו דומות ממש לשיער ולא היה ניכר ההבדל, וכן בגמרא בנזיר כח "אפשר בפאה נכרית" שהיתה תחליף מושלם לשיער הטבעי. ובלאו הכי, כמו שלא אוסרים בגד מחמת שהוא יפה, כך אי אפשר לאסור פאה מחמת יופייה, ולא גרע מרווקה.

רבני בית ההוראה

נושא זה נשאל כבר לצפיה לחץ כאן 
וכאן

שאלת המשך:

ומה שכתב כת"ר שהקדמונים התירו רק "פאות של פעם", הרי יש חמישים מתירים רק בזמננו, אשכנזים וספרדים, ואיך יקרא להם "קדמונים"? ומה שכתב שהמתירים בזמננו כתבו שלא תהיה משיער טבעי... לא היה ולא נברא... יעויין בספריהם, הרי מעולם לא היה פאה משיער סינטטי וזו המצאה חדשה, והתירו פאות משיער טבעי כבר לפני 500 שנה, וכל המתירים בזמננו, רובם לא ירדו בכלל לפרט איזו פאה מותרת ואיזו לא, ומה שאסרו בודדים ממש (שחששו לשיטת האוסרים) היה פאה "במראה טבעי" היינו עם שביל לבן באמצע ועוד המצאות שנראה ממש טבעי, אבל רובם לא אסרו זאת כי חשש מראית עין מתבטל כאשר זה מנהג המדינה ותולים בהיתר. והייתי מאריך עוד הרבה בעשרות ראיות וציטוטים מכל ספרי המתירים (130 מתירים) אך אין מקום להאריך כאן, ישמע חכם ויוסף לקח.

רבני בית ההוראה

נושא זה נשאל באתר לצפיה לחץ כאן
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0