Menu
שאל את הרב
print
אא

השאלה: הנה כתב המג״א בשם מהר״מ אלשקא״ר להתיר לצאת בשער שדרך בנות המקום לגלותו. והביאוהו האחרונים.והנה שהגם שיש חולקים (כמו החת״ס ועוד עיי אוצה״פ ס׳ כב) מ״מ כוון דהוא מלתא דרבנן ובפרט דמנהג הספרדים להקל וכמו שהעיד מהר״מ אלשק״ר שיש מקום להקל. ( אמנם ודאי שעל פי הזוהר והמקובלים ראוי להחמיר). אבל המעיין שם יראה שהנידון על השערות של ״הצידעא״ וכלומר בן האוזן לפדחת, ולא על שערות הראש ממש על המצח וכיוצ״ב שזה ודאי נכלל במש״כ מרן בשו״ע אבהע״ז ס׳ קטו ס״ד שאף שראשה מכוסה במטפחת צריכה ליתן רדיד קודם צאתה לרה״ר. ובשו״ת תשורת ש״י שהתיר בח״א ס׳ נא הלא סיים שאיו זה להלכה למעשה וגם בח״ב ס׳ לח בסופו כתב ״ ואף אני לא אמרתי לענין דינא״. ועיין באווצה״פ ס׳ כב שהביא דעת הרבה פוסקים שאוסרים. אז מאפה יצא המנהג להקל לגלות עד 2 עצבעות.

הרב רחמים מאזוז

1. התשובה שכתבת, מי כתב תשובה זאת?
2. כבודו יעיין בשו"ת תפילה למשה לגאון רבי רבי משה לוי זצ"ל (חלק ה' תשס"ט סימן נ'/נ"ב) שדן בזה באריכות ותרווה צמאונך.
ושוב עיינתי בתשובת מהר"ם אלשקר סימן ל"ה שכתב וזה לשונו: וזה המנהג בעצמו הוא מנהג הנשים היום שהאשה קולעת כל שערה ומשיירת שער הצדעים יורד על פניה וכו' עיין שם. ולא שכתבת "בין האוזן לפדחת", אלה יורד על פניה ב' או ג' אצבעות. ועל זה אמר שכך נהגו. והמחמיר תבוא עליו ברכה. אבל מי שירצה להוציא לעז לאו שפיר עבד. וה' תשורת שי ומסתמא שאר פוסקים שהובאו באוצר הפוסקים מחכמי אשכנז, והם לא נהגו כך.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew