שאל את הרב
print
אא
בבאור הלכה [סימן פג] כתב שבית הכסא שהשתמש בו פעם אחת אחר הזמנה, דינו כבית כסא ישן ואסור מן התורה לקרוא בו דברי קדושה, ע"ש. ובהמשך דבריו הוא כותב: "ועיקר דינו דהגר"ז שכתב דאסור מן התורה וכו' אין להקשות על זה, מקרא דכתיב ויד תהיה לך וגו' והיינו מקום מיוחד הרי דהיה שם הזמנה ואפ"ה התירה התורה לאחר שיכסה הצואה לדבר שם ד"ת וכו' די"ל דשם לא היה חל שם הזמנה כיון דהיה יודע בעת הזמנה שיהיה צריך תיכף לכסות א"נ כיון דהו"ל לכל אחד ואחד יתד על אזנו לחפור תיכף ולכסות דומה זה למה דמבואר בסימן פ"ז סק"א במ"א [ שאם העביט מיוחד להשתין ובכל פעם שמשתין נותן לתוכו רביעית מים שרי], וגם לא עדיף זה ממקום שהוזמן לקבורה והניח בו את המת בפירוש ע"ד לפנותו דאיתא בטוי"ד סימן רס"ד דשרי. עד כאן לשונו, האם נכון לדייק מכאן שמותר לדבר דברי תורה בשירותים אחרי שהוריד את המים, ששני התירוצים שייכים בזה. ואין לדחות שהוא מייר מדין תורה אך מדרבנן אסור, שהרי השווה דין זה שדין המ"א לגבי עביט ולהטור לגבי פינוי מת שהם דינים המותרים לכתחילה? והוא פלא לכאורה?

הרב יעקב כהן

עיין בשו"ת מנחת יצחק (חלק א' סימן ס') שדייק כדבריך. עיין שם.
ולעניות דעתי מתירוצו הראשון של הביאור הלכה אין ראיה לנידון דידן, כיון שבנדונו של הביאור הלכה לאחר שמכסה הצואה לא ניכר בית הכסא הכלל, וחזר הדבר לקדמותו. מה שאין כן בנדון דידן שבית הכסא ניכר ועומד בעיני דלא מהני מה שבדעתו לפנות הצואה תיכף ממנו, ובפרט שלפעמים נשארים שיורי צואה. אמנם מתירוצו השני של הביאור הלכה נראה שיש להקל בנדון דידן (ובתנאי שמקפיד תמיד שלא ישארו שיורי צואה), אבל לפי מה שכתב המחצית השקל והמאמר מרדכי בדעת המגן אברהם (סימן פ"ז סעיף קטן א') דדוקא שתנן רביעית מים קודם שהטיל מי רגלים  עיין שם. והובאו דבריו בכף החיים ובהערות איש מצליח על המשנה ברורה שם (סעיף קטן ב') עיין שם. לפי זה אין ראיה להקל בנדון דידן, דשאני התם שלא נאסר העביט כיון שלא היו בו מי רגלים לבדם מעולם, מה שאין כן בנדון דידן שבית הכסא נאסר על ידי הצואה (שלא מועיל לה מה שיש שם מים), וכיון שחל עליו שם בית הכסא נאסר לעולם.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0