Menu
שאל את הרב
print
אא

הזה"ק בפרשת פנחס כותב שאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמים מיד לאחר שקם משנתו. זכורני שראיתי באחד הספרים שעפ"י הקבלה יש לצאת ידי חובת ק"ש דשחרית מיד בהקדם האפשרי כשמגיע זמנה מטעם זה היינו שישים דקות לפני הנץ. האם ידוע לכם היכן ניתן למצוא ולעיין בהנהגה הנ"ל? תודה מראש ערן.

רבני בית ההוראה

אמרו חז"ל "הותיקין היו גומרין אותה [את קריאת שמע] עם הנץ החמה. הותיקין הללו הם חסידים ואנשי מעשה המדקדקים במצוות.(רש"י) וכך נפסק להלכה שזו הקריאת שמע הכי מובחרת, לאומרה סמוך לנץ מלפניה. וכך כתבו גדולי המקובלים כמרן הבן איש חי (שנה ראשונה פרשת וארא הלכה ב') ומרן מייסד הישיבה זצ"ל בשו"ת איש מצליח (חלק א חלק אורח חיים סימן ט"ו).
ששים דקות לפני הנץ אפשר אומנם לקרא קריאת שמע אבל בלי להתפלל עמידה, ויותר חשוב להתפלל לפי הסדר ולסמוך גאולה לתפילה בין לפי הפשט ובין לפי הקבלה.

שאלת המשך: זמן הראוי לקראות קריאת שמע של שחרית בשבת

שלום בשבתות מאחרים התפילה בבתי כנסת ולכן אם יקראו ק"ש לפי הסדר הרי שהם יקראו אותה לאחר זמנה. אני רגיל לקום לפני הנץ גם בשבת וללמוד קצת עד זמן התפילה. מה עדיף במקרה זה לקרוא ק"ש בבית לאחר ברכות השחר או לקרוא בבית הכנסת עם טלית לפני פטום הקטורת ?

רבני בית ההוראה

עדיף לקרא קריאת שמע עם טלית לאחר שבירך ברכות השחר, דכן מנהג הספרדים לברך ברכות השחר ואחר כך ברכות התורה ואחר כך לברך על הטלית (ראה בסוף סימן מ"ו בטור ובהלכה ברורה סימן מ"ז הלכה י"ד). וכמובן שקורא קריאת שמע בזמן הנץ, הא לאו הכי {= אם לא כך} יברך ברכות השחר וברכות התורה וברכת כהנים (ראה בשלחן ערוך סימן מ"ז סעיף ט בהלכה ברורה הלכה כ') ואז יקרא קריאת שמע ויתעטף בטלית ואין בזה בעיה שאינו עם טלית וקורא קריאת שמע שכל שדעתו אחר כך להתעטף שפיר דמי. (ראה בשיח אלעזר הערה 8, שהובא בשו"ת איש מצליח חלק א' סימן ט"ו)

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew