שאל את הרב
print
אא
במלאכת לש: מתר לעשות בלילה רכה בתנאי שישנה בסדר הנתינה או הגיבול...וכתב במנוחת אהבה שזה דווקא בדבר שאיסורו מדרבנן כגון מורסן וקמח קלי [לשיטתו שנאכלים חיים ואין בהם איסור תורה]... אולם לא הבנתי מניין לו סברה זו? הרי בגמרא מובא העניין של השינוי לגבי שתיתא שאינה בר גיבול ולכאורה היתר זה נאמר בכל דבר שאינו בר גיבול ולא רק בדבר שאסור מדרבנן...[ויש פוסקים שסוברים שדבר שאינו בר גיבול מהתורה]... וכן ראיתי בספר אשמרה שבת [של הרב אשכנזי] שרצה להגיד שלשיטת רבי גם בבר גיבול יהיה מותר אולם למסקנה העלה ששינוי מועיל רק בדבר שאינו בר גיבול ועוד תמיהה רבתי על הפוסקים שסתמו שמותר לגבל בשבת בלילה רכה ולא פרשו האם דווקא בדבר שאינו בר גיבול..

הרב אהרן מאזוז

הנה במנוחת אהבה ח''ב(פרק ט סעיף י') שכתב דין זה לא הביא מקור לדבריו. אולם כן נראה ברור ממקור דין זה שכתב מרן בש''ע להתיר בזה כקמח קלי שטחנו אותו טחינה גסה, ומקור דבריו מדברי הרמב''ם, ומשמע שאם היתה טחינה דקה כקמח לא היו מתירים אף שבכל קמח קלי אין משום לש מן התורה. וע''כ שהחמירו בזה שמא יעשה בלילה רכה כקמח גמור שיש בלישתו איסור תורה. א''כ יש ללמוד שכל דבר שיש בו בעצמו איסור תורה אין להתיר. ואף שמבואר בגמ' שהיתר זה הוא גם אליבא דרבי דס''ל שיש איסור תורה גם בדברים שאינם ברי גיבול, אפשר שכקמח קלי מודה שאין איסור תורה וכמו שביאר בבה''ל ד''ה ש''א שגם לשיטת האומרים שגם דבר שאינו בר גיבול אסור מן התורה מ''מ קמח קלי קל טפ ע''ש. ואמנם שמדברי הרמ''א מוכח שגם כדבר שיש בו איסור תורה יש להקל(ע' שם בסעיף טז ודו''ק היטב. ואכמ''ל) מ''מ לדידו וודאי בנקטינן כשיטת הרמב''ם. ואכמ''ל.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0