שאל את הרב
print
אא
איפה כתוב שרבי עקיבא למד תורה כשהיה קטן אני שמעתי שזה כתוב במסכת סנהדרין אבל אינני זוכר איזה דף האם אפשר לעזור לי?

הרב יהונתן מאזוז

לא מצאתי דבר כזה, ואדרבא באבות דרבי נתן (פרק ו') מבואר שלא ידע אף צורת אות אחת! רק אמרו בעירובין (דף כ"א ע"ב) לגבי מעשה שמסר נפשו על נטילת ידים "אם בזקנותו כך בילדותו על אחת כמה וכמה". ע"ש. ומזה משמע קצת שהיה אז זהיר במצוות, ואולי זה בכלל "צניע ומעלי" שאמרה רחל אשתו (ועיין בספר "דף על הדף" שם). ואינו מוכרח, דמסתבר דילדותו הוא כלפי זקנותו שהיה בן 120, א"כ גם בגיל 60 יכול להיות ילדותו.
ואולי התחלף לשואל בריש לקיש שכתבו עליו התוספות (בבא מציעא דף פ"ד ע"א ד"ה אי), שרבינו תם הוכיח שלמד תורה בילדותו ופרק עול ואח"כ חזר בתשובה.

שאלת המשך:

במחכ"ת ר' עקיבא למד תורה בילדותו כמבואר בבראשית רבה פרשה א אות יא והבי"ד ר' ניסים גאון במס' שבת דף קד. ע"ש

הרב יהונתן מאזוז

לפנינו בש"ס בשבת שם איתא "אמרי ליהרבנן לרבי יהושע בן לוי אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי וכו' וע"ז הביא רנ"ג מב"ר שהם היו ר"א ורבי יהושע ור"ע ע"ש. אולם כבר כתבו דהש"ס שלנו חולק ע"ז, וכוונתם נראית שלפי הש"ס דידן היה זה בימי ריב"ל תלמיד רבי תלמיד ר"מ תלמיד ר"ע תלמיד ר"א ור"י. ובאמת במדרש איתא רק "מעשה ביום סגריר ולא נכנסו חכמים לבית הוועד וכו' ולא אמרו באיזה דור היה זה והנה בלא"ה קשה איך יתכן שהיה ר"ע ילד יחד עם רבתיו ר"א ור"י ובאמת בתוס' הנ"ל ל"ג כי אם ר"א ור"י, והקשו דהא ר"א לא למד אלא בגיל כ"ח ע"ש. ובמפרשי המדרש ראיתי שציינו דבירושלמי ליתא ר"ע בפירוש מהרז"ו שנדחק ליישב, ושו"ר במסורת המדרש שם (אות כ"ד) שציינו שבספרי פ' וזה"ב (פיסקא שנ"ז) ובילקוט שם (רמז תתקס"ה) איתא שהיה ת"ח מנעריו. ואיני פנוי לחפש ולעיין, ומ"מ יש"כ על הערה והמקור.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0