הכל על המועד הקרוב

תשעה באב

לכל המועדים

שיעורי וידאו

מאמרים

מה לכוסכוס החגיגי ולסעודה...

למרות היגון והעצב בשערי היום הנורא ט' באב, יש שבחרו לערוך את סעודת המפסקת,...לקריאה

ספונג’ה בתשעה באב

בעיצומו של יום ט' באב, לאחר בשורות איוב וקינותיו של רבי יהודה הלוי, נהגו בנות...לקריאה

חג האהבה...

אני שומע את ההוא שצועק, אבל כבוד הרב, זה חג יהודי מהמקורות! מה לא? אני מניח...לקריאה

מפני מה חרבו בתי המקדשות?

הדבר צריך ביאור הרי היו עבירות חמורות, ואיך אומרים לנו חז"ל שנחרב הבית בגלל...לקריאה

שאל את הרב

אמירת נחם בתשעה באב בשומע תפילה.

כתב מרן מלכא זיע"א בספרו חזון עובדיה (ארבע תעניות עמוד שע"ה) שמי ששכח לומר נחם בבונה ירושלים יש לו לאומרה בעבודה דהיינו בברכת רצה במקום שאומרים ברכת יעלה ויבוא. וכתב לבאר שכן מקומה מן הדין. מכל מקום אם אמרה בשומע תפילה אינו צריך לחזור ולאומרה בעבודה. ומכל מקום מה שהורה הרב, כן כתב הרב תורת המועדים (חלק ארבע תענות סימן י' אות ז' עמוד רצ"ג) עיין שם.
הרב אושרי חדאד

רחיצת ילדים בתשעה באב.

לכתחילה יש להמנע מרחיצת התינוקות. אולם כשהתלכלכו ויש בדבר צורך, אפשר להקל לרחצם (עיין חזון עובדיה ארבע תעניות עמוד קמ"ה-קמ"ו בהערות).
ומסתבר שכל עוד הילדים אינם מבינים בצער החורבן דינם כתינוקות לענין זה.
הרב רזיאל כהן

מעוברות בתשעה באב דחוי

דעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל שהיא פטורה מהצום. אבל מרן ראש הישיבה נר"ו חושש בדבר להחמיר, כמו שכתוב בתשובה הקודמת (מספר 7025). ולכן אם ההריון תקין תקח קלי - צום ותתחיל לצום. ואם באמצע היום אינה חשה בטוב, תבדיל ותאכל מיד.
הרב רזיאל כהן

יום תשעה באב אחר חצות

הכל אסור עד צאת הכוכבים, מלבד ישיבה על הכסא שמותרת. וכן יש מנהג שמתחילים אז לנקות את הבית ולסדר המטות באמונה שלמה ש"עכשיו ממש ברגע זה נולד המשיח", ע"פ הירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ד'. (עיין למרן ראש הישיבה שליט"א במבוא לסידור איש מצליח לתשעה באב מהדורא אחרונה).
רבני בית ההוראה

סדר הקינות בתשעה באב

מה שמובא בסידור איש מצליח לתשעה באב, הוא כפי מנהג תונס וג'רבא, והוסיפו עוד קינות שישנם בשאר סידורי הספרדים (והם בכתב שונה, ואין עליהם פירוש וביאור), שאין אנו נוהגים לאומרם. ויש בזה עוד מנהגים בסידורי עבודת ה' וכיוצא - זה סדר הנהוג כאן בארץ ובירושלים, וליוצאי מרוקו יש ג"כ סדר וסידור שלהם כפי הנשמע.
רבני בית ההוראה

מנהגי ברית שחלה להיות בתשעה באב

בג'רבא נהגו למול בט' באב אחר חצות עד שיגמרו כל הבתי כנסיות קריאת הקינות ואיכה ואיוב (ברית כהונה אורח חיים מערכת ת' אות מ"ט. ועיין עוד בלשון מרן בשלחן ערוך סימן תקנ"ט סעיף ז', ובחזון עובדיה - ארבע תעניות עמוד ת"ד). ומסתמא כן הוא גם מנהג תונס.
ולגבי הזוהר, אפילו בליל ט' באב אפשר לעשות זוהר, בלי מאכלים, אלא יקראו הזוהר הכתוב בחוק לישראל שהוא מענין תשעה באב (ראה בברית כהונה שם אות מ"ח). ואם רוצים להקדים הזוהר ולעשות סעודה לילה קודם, רשאים, אבל לא יביאו בשר (גם לא עוף) לסעודה זו, וכן בסעודת זוהר שנערכת בזמנה בימים אלו אין להתיר לאכול בשר (עיין בחזון עובדיה - ארבע תעניות עמוד קצ"ז).
הרב אדיר כהן

אכילת עוגות בסעודה מפסקת ערב ט' באב

מן הדין אפשר להקל (עיין בספר אור לציון חלק ג' פרק כ"ח סעיף ג', ובספר תורת המועדים - ארבע תעניות עמוד רל"ב). ומכל מקום לא יאכלם לתענוג (עיין באור לציון שם).
הרב אדיר כהן

מי קודם ביאת המשיח או בית המקדש

המדרש הזה מקורו בפסיקתא רבתי פרק ל"ו, והובא בילקוט שמעוני (ישעיה רמז תצ"ט), וכן מפורש בירושלמי (מעשר שני פרק ה'): "אמר רב אחא זאת אומרת שבית המקדש עתיד להבנות קודם למלכות בית דוד". עד כאן. מאידך הרמב"ם (פרק י"א מהלכות מלכים הלכה א') כתב: המלך המשיח עתיד להחזיר מלכות בית דוד... ובונה המקדש וכו'. ע"ש. מבואר שהמשיח בא ראשון.
שוב ראיתי בספר אהבת הקדמונים (ספר ראשון המורה הגדול הרמב"ם, עמוד ע"ה) להרה"ג ר' יקותיאל קאמלהאר זצ"ל ויצא לאור בשנת תרח"ץ, שהביא בזה משם קונטרס "כבוד הלבנון" שהובאו בזה מקורות לכאן ולכאן ותירץ מה שתירץ. ע"ש. ויש ספר "וצבי עדיו" שהאריך הרבה בענין זה. ועיין בשער הגלגולים (הקדמה ט"ז, בתוך דבריו) שכתב בזה הלשון: "אמנם אחר ביאת המשיח שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן". ע"ש. וכבר כתב הרמב"ם על כיוצא בזה, שכל הדברים האלו לא נדע איך יהיו עד שיהיו. ואשרי המחכה ויגיע.
הרב יהונתן מאזוז

ביאור בקינה לתשעה באב

עיין בתהלים (פרק סח, פסוק יד): "אם תשכבון בין שפתיים". ופירש שם המצודות: אף אם מצרות תהיו חשוכים וכעורים כשוכב בין מקום שפיתת (=הנחת) קדרות.
הרב מצליח מאזוז

חנות

הסידור המדוייק ’’איש מצליח’’ השלם - נייר רגיל

מכון איש מצליח

 הסידור המפואר והייחודי שכבר יצא שמו בכל העולם, ורבבות שופכים בו...
₪18הוספה לעגלהקנייה מהירה

מחזור לראש השנה

מכון איש מצליח

הסליחות עם ביאורי המלים הסתומות, וכן משניות מסכת ראש השנה עם פירוש...
₪25הוספה לעגלהקנייה מהירה

מחזור לסוכות

מכון איש מצליח

ההושענות מבוארות, ובסופו מופיעים עשרות פזמונים לשמחת תורה. חלק...
₪25הוספה לעגלהקנייה מהירה
לכל המוצרים

הידעת

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0