הכל על המועד הקרוב

שמחת תורה

לכל המועדים

שיעורי וידאו

מאמרים

ולשמחה מה זו עושה?!

וכך כותב הרמב"ם: אף על פי שכל המועדות מצוה לשמוח בהן, בחג הסוכות היתה במקדש...לקריאה

שאל את הרב

להוסיף על שבע ההקפות בשמחת תורה

אבותינו בג'רבא נהגו לעשות שבע הקפות דוקא, וכן נהוג גם כיום בבית הכנסת של מו"ר ראש הישיבה הגאון הנאמ"ן נר"ו (והוא בראש). אך ברוב בתי הכנסת כיום נהגו להוסיף עוד הקפות לכבודה של תורה, ואיני יודע אם יש קפידא בזה, כי מצד אחד ידועים דברי מור"ם (סימן רס"ג סעיף א') שיכולים להוסיף על מנין של מספר המכוון נגד דבר אחר ובלבד שלא יפחות. ומאידך מצינו בכמה מקומות שיש קפידא בדבר (עיין לדוגמא בסוף ספר שם חדש חלק א' דף קכ"ו). ועל כל פנים הנח להם לישראל.
ומההושענות שלא מקיפים בשבת ובכל זאת אומרים ביום ראשון סובבי תורתך כך וכך פעמים כאילו הקיפו בשבת, ראיתי למו"ר הגאון הנאמ"ן נר"ו שנוהג לעשות ביום ראשון שתי הקפות מטעם זה, וכן הוא מורה ובא, וכן נכתב בשמו במחזור איש מצליח - סוכות.
הרב אדיר כהן

הקפות עם הספר תורה בשמחת תורה

מנהג תונס להקיף התיבה כשהספרי תורה מונחים על התיבה (עלי הדס פרק י"א אות כ"ח). וכן מנהג ג'רבא (ברובע הגדול).
הרב אדיר כהן

המתפלל שחרית ביום שמחת תורה אחר שאמרו תיקון הגשם

אומרת מוריד הטל אפילו היתה בבית הכנסת ושמעה את השליח ציבור מכריז על הכרזת מוריד הגשם (הלכה ברורה חלק ו' סימן קי"ד סעיף ד'). ומכל מקום אם אמרה בשחרית משיב הרוח ומוריד הגשם אין צריכה לחזור אפילו אם התפללה קודם שהכריז הש"ץ (עיין בחזון עובדיה - סוכות עמוד תפ"ה).
הרב אדיר כהן

קריאת תחנון בימי שני וחמישי לפני ברוך שאמר

1. עבור אלו הממהרים, אכן הדבר אינו רצוי, והרבה החמירו רבותינו שלא לשנות סדר התפלה בציבור (עיין בשלחן ערוך סימן רפ"ו סעיף ד'). אך אם מחמת התפלה כסדר הברירה האחרת היא להתפלל קודם הנץ - נראה שאין למחות ביד המהפכים, וגדולה מזו מצאנו למופת הדור רבנו חיים עובדיה יוסף נר"ו ביביע אומר חלק ז' (סימן י"ז) שהתיר בשעת הדחק לפועלים משכימי קום לקרוא בתורה לפני תפלת שחרית קודם עלות השחר, וכמו שמצינו שהקילו חז"ל לפועלים בהרבה דברים. ע"ש.
2. לא מצאתי הדבר מפורש, אך אם הנהיגו כן בבית הכנסת בהוראת רבם, ודאי אין לעורר מריבות על זה.
3. אם אפשר להפוך, דהיינו להאריך את הדרך (עד עזרת הנשים) בעת שמחזירים את הספר תורה לארון - ודאי יותר טוב. ואם אי אפשר (או שלא ישמעו) - הנח להם.
4. מעלת העליות (שישי, שלישי וכו') אינה נקבעת לפי מה שכתוב בחומש, אלא כפי הסדר שהן מתבצעות בפועל. וכל שקוראים לעולה קטע חדש - אפילו קצר ביותר - הרי הוא נחשב ממנין העולים, והעולה הששי - הוא במעלה גבוהה אע"פ שקוראים לו בפועל את העליה שרשום עליה רביעי (עיין מחזיק ברכה סימן רפ"ב ושו"ת ארץ אפרים סימן ז'). לכן תנוח דעתך במה שנוהגים.
הרב רזיאל כהן

לא להשתמש בחשמל ביום הושענא רבה

ראיתי בספר נתיבות המערב (מנהגי מרוקו, עמוד קנ"א אות ע') שהביא מנהג זה בשם הרב נוהג בחכמה (עמוד רכו) שנהגו שלא לשאת את הארנק ושלא להדליק אש עד יציאתם מבית הכנסת בשחרית. ע"ש. ומבואר שבשאר מלאכות מקילים (ונראה לי שגם לגבי הדלקת חשמל יש להקל, שהרי אפילו ביום טוב עצמו יש מתירים), וגם לא היו מחמירים רק בלילה ובבוקר עד גמר התפלה ותו לא.
הרב רזיאל כהן

קריאת תרגום ביום שמיני עצרת

1. מרן הגאון רבי חיים עובדיה יוסף שליט"א בספרו חזון עובדיה - שבת א' (עמוד ש"ל דיבור המתחיל מיהו), ביאר כוונת הרב בן איש חי, ע"פ מה שכתב החיד"א במחזיק ברכה בקונטרס אחרון (סימן קנ"ו אות ב') שהוא כדי לצאת ידי חובת הרמ"ע מפאנו שכתב שאין לקרות תרגום בלילה ולא בשבת או ביום טוב וכו'. ע"ש.
אך מסקנת מרן שליט"א שם שמותר אף לכתחילה לקרוא שמו"ת בליל או ביום שמיני עצרת. ואף הרמ"ע מפאנו עצמו חזר בו בדבר הזה. ע"ש.
2. הניקוד הוא על פי הנהוג לומר ז"ל בפתח ואף אחד לא אומר בחיריק, כמו שכולם אומרים האר"י ז"ל וכיוצא בזה, ואף שבמילה עצמה זה בחיריק. וכיוצא בזה שמענו בשם מרן ראש הישיבה שליט"א שאין לדקדק לומר הרשבֶ"ץ דוקא, כמו שאף אחד לא אומר הרמבֶ"ם. ואידך זיל גמור. 
רבני בית ההוראה

חבטת ערבה מערבות שבלולב או ממה שחבטו בהם כבר

1. לכתחילה עדיף שלא מכיון שהאר"י היה מקפיד על כך (עיין בהערות איש מצליח על המשנה ברורה סימן תרס"ד), ואם אין אחר יכול ליקח את הערבות של הלולב (עיין חזון עובדיה - סוכות עמוד תמ"ב דיבור המתחיל ולענין).
2. מותר אם לא נשרו מהם העלים (עיין שם עמוד תמ"ג בהערות).
רבני בית ההוראה

זמן מסירת הפתקים בהושענא רבה

בשער הכוונות מבואר שעיקר החתימה בליל הושענא רבא בחצות לילה, ומסירת הפתקים ביום שמיני עצרת, ומשמע שם באמת שזה בתפלת מוסף. עיין שם בדף ק"ו ע"ג ובדף ק"ח ע"ב.
הרב יעקב כהן

אמירת תיקון הגשם בין הקדיש לתפילת מוסף

בראש חודש כך נאמר בכל הפוסקים שגוללים התפילין אחר הקדיש. בתקון הגשם יש פיוטים הרבה, והפסק גדול כזה עדיף לפני הקדיש כמנהג ארץ ישראל.
מרן ראש הישיבה

חנות

הסידור המדוייק ’’איש מצליח’’ השלם - נייר רגיל

מכון איש מצליח

 הסידור המפואר והייחודי שכבר יצא שמו בכל העולם, ורבבות שופכים בו...
₪18הוספה לעגלהקנייה מהירה

מחזורים המדוייקים ’’איש מצליח’’ - סט בינוני

מכון איש מצליח

עם ביאורי הפיוטים, תזכורות חשובות בדקדוק הלשון, והלכות נצרכות. וכל...
₪125הוספה לעגלהקנייה מהירה

מחזור לראש השנה

מכון איש מצליח

הסליחות עם ביאורי המלים הסתומות, וכן משניות מסכת ראש השנה עם פירוש...
₪25הוספה לעגלהקנייה מהירה
לכל המוצרים

הידעת

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0