Loading
Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 16795 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

ניקוד תיבת רב חסדא

לפי זכרוני שאלו את מרן ראש הישיבה שליט"א ואמר שאין לזה מקור רק כך המסורת שלנו.

הוצאות כספיות של פניה לעורך דין

נראה שצריך לשלם עבור שכר טרחה לעורך דין, ואין חשש לערכאות בזה, שלא יעשה אדם ככל העולה על רוחו בשם התורה, ולכן אם העורך דין עדיין לא טרח בזה, רק קיבל על עצמו לטפל בזה, אז אין לשלם כלום, אבל אם התחיל לטפל וכן כבר שילמת לו, ולא יחזיר מה ששילמת, רשאי אתה לדרוש מהנתבע את ההוצאה ששילמת תמורת קבלה. כך הדין.

הנה מכיון שלא היה לו דרך אחרת להציל את שלו אלא בדרך זו ע"י הוצאה לפועל, שקודם צריך ללכת לעו"ד, אין זה אלא דעביד איניש דינא לנפשיה וכדאיתא בגמרא בבא קמא (דף כ"ז ע"ב), ונפסק להלכה בחושן משפט סימן ד' בהגה. נמצא שמה שפנה לעו"ד בהיתר פנה. ובלאו הכי יש פוסקים הסוברים שעורך דין אינו חשיב ערכאות כלל. ולכן עליו לשלם את ההוצאות של העורך דין.

קנה עלייה לתורה ועלה אדם אחר

אם זה האדם שקנה ולא עלה למפטיר מוכן לעלות עליה אחרת אז יש לו לשלם עבור מה שקנה המפטיר כמובן בהתחשב במחיר שקנה, שישלם פחות מזה כי בדעתו היה מפטיר במחיר שקנה אבל עכשיו שנותנים לו עליה שלא לפי רצונו אולי היה קונה אותה אבל לא במחיר של המפטיר, אך אם לא מעוניין לעלות לעליה שהציעו לו במקום המפטיר אינו חייב לשלם כלום. כל המצוות שנימכרות בבית הכנסת הם כעין מקח וממכר לכל דבר וענין אך יש בהם מדין נדרים ונדבות שחייב אדם לקיים אך אם נדר אדם על תנאי או נדב על תנאי אז אם לא נתקיים התנאי אינו חייב לקיים הנדר או הנדבה כ"ז בשו"ע יו"ד סי' ר"י וצריך גמירות דעת שלבו ופיו שווים ברגע שנודב איזה דבר לצדקה או נדבה אך בנד"ד מכיון שלא היה נודב אילו לא היו נותנים לו את העליה הנמכרת אז אין כאן מקח וממכר וממילא אין כאן גם נדר. ועי' בחו"מ סי' רי"ב וביו"ד סי' רנ"ח ס"ח בהגה.

לקזז מחובות לבית הכנסת בטענות שונות

אינך יכול לעשות זאת, שאין קשר בין מה שאתה חייב לבין הכסף שאספת, גם אם לא עשה הגבאי מה שהוחלט. ויש לדבר עמו, ואם לא יעזור יש לדבר עם הציבור. ומה שתרמת זה בגדר נדרים (אלא אם אמרת בלי נדר). ואם לא יעזור תבע אותו לדין תורה שיקיים את מה שהוחלט.

נראה שמותר.

חשב ליתן צדקה לעני ונפטר

כתב הרמ"א (יורה דעה סימן רנח סעיף יג) אם חשב בלבו ליתן איזה דבר לצדקה חייב לקיים מחשבתו. ע"ש. אמנם בשלחן ערוך (חושן משפט סימן ריב סעיף ח) כתב המחבר שתי דיעות, דעה אחת מחייבת לתת צדקה באופן שרק גמר בדעתו אף על פי שלא הוציא בשפתיו, ודעה שניה פוטרת מלתת צדקה מכיוון שלא הוציא בשפתיו, ונראה שמרן פוסק כהדעה המחייבת לתת צדקה אפילו רק חשב.
אבל בנדון שלך שהעני נפטר שחשב לתת לו את הצדקה אין הוא חייב לתת, כי במחשבתו היה לתת רק לאותו עני בלבד, ונראה שבמקרה כזה גם הדעה המחייבת בשלחן ערוך, תפטור אותו מלתת, וכל שכן שהיורשים לא זכו בדבר כי הם זוכים מכוחו של העני וכעת שהוא נפטר גם הם לא זכו. ובפתחי תשובה (חושן משפט סימן ריב אות טו) בשם שו"ת דת אש (סימן יד) כתב שאינו חייב כלל אם לא הוציא בשפתיו והאריך בראיות.

השאיל את הדירה ללא רשות המשכיר

גם אם זה לכמה ימים תוכל לדרוש מהם ימי שכירות, שיש בזה הפרת חוזה אע"פ שאומר השוכר שלא קבל עבור זה שכר, אלא רק טובה עושה משום שיש כאלה מערימים שאינם מקבלים שכר על שכירות אלא נותן לו מתנה מסויימת וידוע דאין אדם עושה טובה לחברו בחינם כמו שכתב הרמ"א חלק חושן משפט (סימן רס"ד סעיף ד).
ועיין בפתחי חושן הלכות שכירות (פ"ד סעיף כ"ב) שבזמנינו הדירות מוגנות ובודאי אסור להשכיר או לתת ללא רשות המשכיר. ואע"פ שלא היה סעיף כזה בחוזה השכירות שזה מנהג המדינה. ודבר פשוט הוא שגם מדין מרבה דיורין בבית, שהיו 2 עכשיו 7 אנשים כמוכח משלחן ערוך חושן משפט (סי' שט"ז סעיף א).

תביעת חילוני לבתי משפט של ערכאות

הנוסח שכתבת הוא טוב, אך עדיף שבית הדין יזמן אותו, ואז אם לא יסכים לבוא ביה"ד יתן לך היתר לפנות לערכאות, כי לפעמים חוזרים בהם וכן מסכימים להגיע לביה"ד וכן לפעמים הנתבע מכחיש שלא קיבל הפניה מביה"ד או מהתובע.

לכתוב בשטר דברי שקר

כתב הרמ"א (חושן משפט סימן ר"ז סעיף ט"ו) ואם צוה לכתוב בשטר שקנו ממנו בבית דין חשוב אף על גב דלא קנו מהני דהוצאת בעל דין כמאה עדים דמי ואפילו לא אמר בפירוש אלא צוה לכתוב שטר חוב מהני כאילו פירש בהדיא (ועיין בסמ"ע סעיף קטן מ"ב ומ"ג) לכן נהגו לכתוב בשטרות את הנוסח הזה.

פרסום על אבידה הנמצאת אצלו

יש לפרסם מודעה על התרגומון במקום שקיבלת בהשאלה או מצאת, בעיתונים – באופן שאולי המאבד יראה. ואחר תקופה של פרסום בערך חודשיים שלושה, אם לא יבואו לקחת מותר להשתמש, אבל אם יבואו אח"כ הבעלים, צריך לשלם על התרגומון או להחזירו, כמבואר בחושן משפט סימן ר"ס סעיף ט'.
+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew