Loading
Menu

הרב יעקב כהן

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (630 שאלות)

בס"ד

רוב הפוסקים אינם מסכימים לקולתו של הרב אגרות משה. עיין ברבית לאור ההלכה (ח"ב ריש פרק כ"ו ובמלוה ה' (פי"ג הערה 29).

אולם יש תקנה לזה לעשות עם הקבלן קנין סודר ולקנות ממנו חלק בדירה כפי שווי הכסף שנתת עד עכשיו (כי הדירה עדיין שייכת לקבלן עד מסירתהמפתח), ובזה מבטלים את ההלואה שהיתה עד עכשיו באיסור, כי אין הקבלן נותן לו יותר מערך הכסף שקיבל, וכן צריך לעשות בכל פעם שמעבירים לקבלן כסף קנין סודר כנגד הכסף בדירה, ומה שיתן הקבלן לבסוף דירה מושלמת ששוה יותר מערך הכסף שקיבל, אין בזה איסור ריבית כיון שלא הייתה כאן הלואה. ועיין בכעין זה בהור"ב סי' קע"ה ס"ד בבה"ל ד"ה מחוסר. ובספר ברית יהודה עיקרי דינים (פט"ז סמ"ה).

חוזה למכירת דירה השאלה

בס"ד

 היתר עיסקא כזה אינו מועיל כי הוא קול ושיברו עמו.

ולגבי השאלה השניה זה מועיל דוקא אם מפרטים בחוזה שתמורת כל תשלום מקנה לו המוכר חלק בדירה הקיימת, אבל בסתם אין זה מועיל. עיין בש"ע (יו"ד סי' קע"ה סעיף ד'). ובהוראה ברורה שם (ס"ק י"ט) ובבה"ל שם (סוף ד"ה מחוסר). ע"ש.

חישוב מולד הלבנה בשעון קיץ וחורף

מוספים שעה בשעון קיץ כן דעת מרן ראש הישיבה שליט"א וזה פשוט, כיון שנוהגים לחשב את שעות המולד משעה 18.00 בערב וכמ"ש בספר סולת נקיה (פרק ד' אות ו') א"כ בשעון קיץ זה שעה 19.00 בערב

אפשר לפנות לרב אחר ובלבד שיהיה מורה הוראה מובהק. ואין זה שייך לחכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר. ועיין בש"ע יו"ד סי' רמ"ב סימן ל"א בהגה.

אסור לאחר בתשלומים כשכרוך בזה רבית או הצמדה ולא יעזור לזה היתר עיסקא כיון שאינו משתמש בזה לצורך עסק וכמ"ש במלוה ה' ח"ב פי"ג סעיף י' והלאה.

ולגבי איסור של לא תשימון אם אינו מתכוין לאחר את התשלומים ולהגיע לאסור רבית אין בזה איסור. עיין במה שכתבנו בזה בס"ד בהוראה ברורה רבית סי' קע"ז סעיף ט"ז בבה"ל שם.

טעה ושתה יין לאחר ברכת הגפן לפני ברכת המבדיל, האם צריך לשתות שוב יין והאם צריך לחזור ולברך ברכת הגפן ?

תשובתי היתה באופן ששם לב תוך כדי שתייתו שטעה ולכן אין בזה היסח דעת כיון שדעתו לשתות שוב כדי לקיים מצות הבדלה על הכוס, ובכהאי גוונא א"צ לברך שנית הגפן אע"פ שמתחלה לא חשב לשתות עוד כוס, דכל שחושב תוך כדי שתייתו לשתות עוד א"צ לברך על מה ששותה עוד וכמבואר בש"ע (סי' ר"ו ס"ה) ובמשנ"ב (סק"כ). ע"ש. וכיו"ב כתב הרב קצות השלחן בבדי השלחן (סי' ע"ט אות כ"ג). ע"ש. ואה"נ שאם גמר לשתות היין ורק אח"כ שם לב ששתה שלא כדין דהו"ל נמלך כיון שלא חשב לשתות עוד וצריך לברך שנית הגפן, וכמ"ש הפתה"ד. ויישר כח על ההערה.

אופן קביעת חודשי השנה וסדר השנים

מה שקידשו את החדש בזמן חז"ל ע"פ הלבנה אין זה נוגע למנין השנים כלל

הפרשת מעשר כספים קודם שבא הכסף לידיו

אפשר, שזה כמו שמלוה לקופה של צדקה וחוזר ופורע מהצדקה, כך גם כאן, הוא נותן על חשבון המעשר ואח"כ לוקח בעצמו מה שהלוה למעשר.אדם שלימד תלמיד ואביו של התלמיד עדיין לא שילם לו, או במקרה שהאבא אמר לו שהכסף מוכן אצלו והוא רק צריך ללכת לקחת, האם מועיל לעשר את הכסף למרות שעדיין הכסף לא נמצא בידו?

משחק הימורים שהמנצח מקבל פרס

עיין בש"ע (סימן ש"ע ס"ב) שכתב: שהמשחקים בקוביא עושים תנאי ביניהם שכל הנוצח את חבירו באותו שחוק יקח כך וכך אסור וגזל מדבריהם הוא, לכן אסור לקבל פרס על הימור שיש בזה גזל מדרבנן. וע"ע בשו"ת יבי"א ח"ז (ח"מ סימן ו' אות ג') 

 • videocam 2.1k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 46
 • videocam 1.1k
 • ? 569
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 259
 • format_align_right 0
 • videocam 688
 • ? 899
 • format_align_right 5
 • videocam 9
 • ? 630
 • format_align_right 0
 • videocam 136
 • ? 152
 • format_align_right 0
 • videocam 208
 • ? 51
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 379
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 170
 • videocam 24
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 367
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.7k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 95
 • ? 618
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 939
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 102
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 165
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 2
 • format_align_right 262
 • videocam 319
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 10
 • videocam 0
 • ? 304
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 18
 • ? 45
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 106
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 86
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 123
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 80
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 262
 • format_align_right 11
 • videocam 26
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 103
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 37
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 92
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 22
 • videocam 3
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew