Loading
Menu

הרב רזיאל כהן

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (1.7k שאלות)

הפסק בין “אלקיכם” ל”אמת” בק”ש

בספר הלכה ברורה (בירור הלכה סימן ס”א סוף סק”ג) כתב לדחות את דברי הכה”ח בטוב טעם, והעלה כדברי הרב חסד לאלפים שלא להפסיק בין “אלקיכם” ל”אמת” אפילו בשהייה. ע”ש.

איך אומרים הריני אוהב כל אחד מישראל וכו’? הרי רובא דרובא דאינשי לא זוכים לדרגה זו?

נראה פשוט לענ”ד שלדעתו גם את זה צריך לדלג. (אא”כ נמצא לדעתו חילוק טוב בין הנידונים), ולא נשאל אלא על אמירת “הריני מוחל”… שפשטה יותר בעם ישראל.

הפרשת חלה לילדה בת אחת עשרה

 • לדעת הרב מנחת חינוך (מצוה תק”ז) באמת צריך להקנות לה את הקמח (או העיסה), אבלבשו”ת הרב צבי (או”ח ח”ב סי’ א’) העלה שכשם שמופלא הסמוך לאיש רשאי לתרום , כך גם ישנו בתורת שליחות, ויכול לתרום גם עבור אחרים. עש”ב.
 • מכל מקום למעשה לענ”ד לא כדאי ליתן לילדה להפריש (גם אחר הקנאת הבצק), מפני שהגר”א בביאורו (סי’ שלא) סובר דמופלא הסמוך לאיש אינו בר הפרשה. ובדרך אמונה (פ”ד מהלכות תרומות ס”ק נ”א ובה”ל אות קמ”ח) כתב שגם הרמב”ם (ומרן) לא היקלו בזה אלא בדיעבד, שכן מפורש בתשובות הרמב”ם ע”ש.

לכן ימתינו עד גיל 12 ואז ירגילו אותה במצוה זו.

להתקשר בשבת לצורך הפנייה למיון

אין שום היתר לזה.

בנוגע למה שקרה, כמדומני שאם ההפניה היתה מוצדקת הקופה מחזירה לכם את עלות הפניה למיון.

שכחה אם הווי פשיעה

מסתבר שאין לדמות מקרי הפשיעה זה לזה, שאין למדין דברי סופרים מדברי סופרים, וכל מקום לפי עניינו. ובההיא דפסחים לכאורה י”ל דהתם לצורך מ”ע של אכילת פסח לא רצו לקנסו ולהפסידה הימנו.

וגם ההיא דביצה, י”ל שלצורך שמחת יו”ט הקילו בשכחה (של פעם אחת עכ”פ), אבל בסעודה שלישית דנדון דידן אנו קונסים על גוף הסעודה שפשע בו, ואינו מספיד דבר אחר מלבדה, וי”ל בזה עוד.

אמנם ק”ק ממ”ש המג”א (בסי’ ק”ח סקי”א) דשכחה מקרי אונס וע”ש בפמ”ג ובחת”ס, ועכ”פ גם המש”ז לא קבע מסמרות בדבריו רק צידד כן לפילפולא בלא להכריע.

לגבי אם גודלם ככזית

אם גודל כלפירור ופירור הוא פחות מכזית – מותר מעיקר הדין להשליכם יחד לאשפה, אבל כדאי שגם באופן זה ישליכם רק בשקית סגורה.

שימוש בסנסיבו בשבת

 • אם מדובר רק בהדלקה פשוטה או בכיבוי בלבד, והכל נעשה על ידך מערב שבת – אין לאסור.
 • אבל שאר האפשרויות שיש בסנסיבו (כגון להדליקו בשעה מסויימת אם הוא חש בתנועת אדם בחדר, וכיו”ב אין להשתמש בהן גם אם לא כיוונת מערב שבת.

חבישת פאה בגלל רצון הבעל

ברור שהצדק עמך, החיוב לאשה לעשות רצון הבעל הוא רק בדברים המותרים, אבל חבישת פאה אינה בכלל זה.

בפרט בפאות של זמינינו שהן אסורות לכל הדעות (כפי שאמר הגרי”ש אלישיב זצ”ל שגם המתירים את הפאה לא התירו אלא בפיאות שלפני מאה שנה…)

אולם היות והדבר נוגע לשלום בית, מן הראוי לרצות את הטענות לפני רב ירא שמים (שיהיה מקובל על שתיכם), כדי להגיע אל העמק השווה, בלי לפגוע בצניעות.

ספרי קודש

כדאי להחמיר בזה כיום, כיון שנתרבו הספרים ואין דרך להשאילם לאחרים. (ע’ דרך אמונה פ”ז מהל’ מתנות עניים, ושו”ת שבט הלוי ח”ז סי’ קצה).

עליה לתוכחה בפרשת בחוקותי

בברית כהונה (מע’ הקוף אות כ”ב) מבואר שנהגו שהחזן עצמו עולה לתורה. וכן מנהג קהלות דרום תונסיה, אולם איני יודע אם כך נהגו גם בתונס. אדרבא, בספר עלי הדס (כעמ’ 352) לא הזכיר מנהג זה.

 • בכל אופן, ברור שנהגו להנמיך את הקול ולקרוא במהירות קצת, ולפני הקריאה אומר החזן הפסוקים “מוסר ה’ בני אל תמאס” וגו’ ומופיעים בתיקון סופרים איש מצליח. וע’ המקורות לזה בספר עלי הדס שם.
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 2.1k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 47
 • videocam 1.1k
 • ? 569
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 259
 • format_align_right 0
 • videocam 725
 • ? 899
 • format_align_right 5
 • videocam 10
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 141
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 209
 • ? 51
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 379
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 170
 • videocam 24
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 367
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.7k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 95
 • ? 618
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 943
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 102
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 165
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 267
 • videocam 319
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 10
 • videocam 0
 • ? 323
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 18
 • ? 45
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 108
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 86
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 126
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 273
 • format_align_right 12
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 106
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 37
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 96
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 25
 • videocam 3
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew