Loading
Menu

הרב אליהו מאדאר

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (569 שאלות)

אם מנוקד בחולם, הוא מלשון או, ומשמעותו טובה.

ולומר אם ממולץ או לא, יש הרבה שמות אחרים, אבל אם ההורים נראה להם וברצונם לקרוא כן, יה”ר שיהיה בשעטו”מ ויגדל לתורה ויראה ובבריאות וכ”ט.

דתי לאומי וחרדי – באיזה שידוך עדיף לבחור?

תחלה צריך לבדוק את ההצעה עצמה באופן פרטי, איך הבחור עצמו אם הוא חרד ויר"ש באמת, ובעל מידות טובות, כי אינו מספיק שהוא נקרא חרדי ולובש כובע וחליפה וגר בעיר כזו או אחרת, כי בעוה"ר הרבה שכלפי חוץ נראים כחרדים, אין תוכם כברם, ויש אנשים שכלפי חוץ נראים פחות, ובתוכם פנימה הם חרדים אמתיים, והם עיקר יותר.

ואם שתי ההצעות שוות, שכל אחד מהם באמת ירא וחרד ושאר מעלות טובות, יש לילך להצעה של הבחור החרדי, שהיהדות החרדית ברובה שמורה יותר, בזה יש יותר סיכוי שהבנים והנכדים ילכו ג"כ בדרך הישרה ולא יסטו ימין ושמאל, אם יחנכו אותם בדרך טובה ונוחה וימין מקרבת. ואף שגם אצל חרדי-לאומי, הרבה ממשיכים בדרך הנכונה, מ"מ שם אצל הרבה משפחות יורדים קצת וכו', מכמה סיבות.

ומ"מ העיקר יותר תלוי בהורים עצמם, איך השקפתם ויראתם חינוכם ותפלתם על הילדים. ויש לזכור, שבשמים אחר מאה ועשרים שנה אין שואלים את האדם, איך לבשת בעוה"ז, היכן גרת, והיאך נקראת כך או כך, אלא  שואלים אותו מה היו מעשיך, האם שמרת קלה כבחמורה, והתלבשת בצניעות, וכבדת את אחרים וכו' וזה תפקיד האדם בעולמו. ה' יזכנו.

צירוף למניין אדם דתי שיש לו דעות אפיקורסיות

באופן כללי אפיקורוס גמור אינו מצטרף למניין, ועיין בש"ע או"ח סימן נ"ה סי"א ויו"ד סימן קנ"ז ס"ב

אבל כיון שיש כמה עניינים שנקרא בהם אפיקורוס ונראה שלא כל דבר שנקרא בו אפיקורוס אינו מצטרף למניין, רק באפיקורוס גמור, ועוד כיון שאתה אומר שאדם זה הוא דתי א"כ מה שהוא חושב מחשבות אלו, נראה שהוא טועה וחושב שהוא צודק, ועושה כן לא בכוונה תחלה רק בשגגה, א"כ ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא ומצטרף.

ויש לדבר עמו בנחת ולבאר לו טעותו עד שיחזור בו למיטב

קריאת שם התינוק כשם חמיו כשאינו אוהב שם זה

אינך חייב משום שני סיבות שהזכרת, ומ"מ כיון שסוף סוף הוא חמיך ואתה חייב בכבודו (אמנם לא כמו אביך), ובוודאי עושה עמכם טובות, וגם אפשר שאשתך רוצה כן, לכן ראוי או שתקרא לבנך בשני שמות (וכן נהגו בג'רבא לקרוא כמה שמות) והשם השני יהיה כשם חמיך, או שתקרא לו שם אחד דומה לשם חמיך, ותרוויח בזה שאינו כשם אחיך ועל שם חמיך , ותחיו בשלום עם כולם

זירוז לידה טבעי (ע"י הפרדת קרומי השפיר)

אם המיילדת עושה כן לצורך בדיקה וממילא נפרד משהו, אין לחוש וכן אם עושה כן כדי להקל על הלידה ולא בהכרח שיזרז אין לחוש, וכן אם התחיל תהליך לידה כמו פתיחה (יותר ממה שרגיל היות פתוח), או מחיקת צוואר הרחם, וכ"ש אם התחילו צירים סדרים מותר.

אבל אם עדיין אינה בתהליך לידה, כלל ואין שום חשש סכנה, ועושה כן רק לזרז את הלידה. אין להרשות, כי הלידה ופתיחת הרחם ביד הבורא ב"ה והוא יודע עתותיו וכל אחד נולד ברגע שנקבע לו, ואין למהר הלידה. ועיין בטהרת הבית (ח"ב מהדורה חדשה עמוד נ"ד -נ"ה)

לענ"ד אינו כדאי, כי אם השם הוא (אנאל) בניקוד כזה אָנְאֵל – אינו נכון כלל, שהרי זה כאילו אומר אַן הוא השם ע"ד איה ה' ח"ו 

ואם הניקוד הוא אָנָאֵל ג"כ אינו כדאי, שאם לא ידגישו את הנו"ן נ"ז ג"כ מלשון איפה והיכן, כמו אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח (תהלים קל"ט).

וגם אם ידגישו ויהיה מלשון אנא ה' הושיעה נא, מ"מ כיון שאין מסיימים כאן כלום, רק אומרים אנא ה' ותו לא. אינו ראוי, כי מה רצינו לומר.

ונכון שהיום קוראים הרבה שמות בצירוף שם ה' כמו נתנאל, מתנאל, וכבר היו שמות כאלו בעבר הרבה כמו מיכאל, ויש כמו אלחנן, אלנתן, אליצפן, אלישמע, ועוד הרבה. אבל יש בהם משמעות לעצמם כמו כל הנ"ל אבל השם אנאל אינו כדאי זהו הנלע"ד 

אופנים שבהם מותר לעשות מניעה

אענה באופן כללי, יש מצוה מהתורה של פריה ורביה דהיינו להביא לעולם בן ובת. ויש מצווה מדברי חכמים להביא עוד ילדים, "ולערב אל תנח ידיך" אם עדיין לא קיימו פריה ורביה קשה להתיר למנוע הריון, רק אם יש חשש סכנה או בעיה רפואית נפשית וכיוצ"ב וצריך לשאול חכם.

ואם קיימו כבר פריה ורביה שיש להם לפחות בן ובת, אפשר למנוע הריון לזמן מסויים כגון ע"מ להתחזק בבריאות יותר או על מנת לטפל בילדים וכיצ"ב ולא סתם פינוק בעלמא ולדעת שכל ילד הוא ברכה להורים ולעולם כאילו קיים עולם מלא 

ועכ"פ על כל דבר נכון לשאול חכם עם הפרטים ולעשות ככל אשר יורה 

מה העניין בלימוד הגמרא אם לא פוסקיםעל פיה? ועל כורחך שגם לימוד לא למעשה חשוב ובוודאי שברמב"ם הדבר חשוב ביותר אחר שעל פי רוב (וכמדומה כשמונים אחוז) כן פוסקים על פיו ועכ"פ בודאי שבכל אופן חשובה ביותר לעניין ספק ספיקא וכו'.

ופוק חזי מחסידי חב"ד שהם רחוקים מפסקי הרמב"ם יותר מהספרדים (שהרי מרן אדוק בפסקי הרמב"ם יותר ממור"ם שעל פי רוב הולך בשיטת הרא"ש והתוס' ובכל זאת יש להם לימוד יומי ברמב"ם

ועוד שיש הלכות שלא נוהגות בזה"ז אלא בקרוב בגאולה השלמה, וכן הלכות דרך ארץ וכו' שלא נמצאים בש"ע אלא ברמב"ם

להסתמך על שאלת חלום

לדעתנו אין לסמוך בזה ובכיוצ"ב על חלומות , מכמה טעמים. איני מכיר מי הוא הרב השואל, והאם הוא בר סמכא בעניינים אלו, בדורנו ע"פ רוב אין לנהוג כן, אלא לבדוק אם שניהם מתאימים מצד מעשיהם ומודתיהם, ע"פ דרך התורה, יסגרו לטובה, אמנם אין זה עניין שהתורה לא בשמים היא, כי אין זה פסק הלכה, ומ"מ תמים תהיה עם ה' אלוקיך 

ה' יהיה בעזרכם להחליט החלטה נכונה ביותר 

משמעות השם אוריאן ואוריין

אם אין בעיות ב"ה והילדה גדלה כרגיל בבריאות והצלחה, אין שום צורך להחליף שם, כל שאין בשם משמעות לא טובה ח"ו. ולכן בשם זה א"צ להחליף, וכ"ש שמשמעות השם טובה כי אוריין פירוש תורה – תורתנו, כמ"ש בשבת דף פ"ח ע"א בריך רחמנא דיהב לן אוריין תליתאי. כלומר תורה המחולקת לשלש תורה נביאים כתובים.

[אמנם בגירסא שלפנינו איתא אוריאן, אבל בראשונים בדק"ס ובעין יעקב איתא אוריין. וגם לגירסתנו נראה שהניקוד כך אוריאן – והא' לסימן קמץ כנודע]. וע"ע בגיטין דף ל"א ע"ב ודף ס"ב ע"א, בר אוריין ובפרש"י שם. וע"ע בברכות דף י"ב ע"א. ואיני יודע איך אתם קוראים לה, אבל טוב לקראה אורין, ותגדל לחיים טובים ולשלום.

 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 2.1k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 47
 • videocam 1.1k
 • ? 569
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 259
 • format_align_right 0
 • videocam 725
 • ? 899
 • format_align_right 5
 • videocam 10
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 141
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 209
 • ? 51
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 379
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 170
 • videocam 24
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 367
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.7k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 95
 • ? 618
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 943
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 102
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 165
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 267
 • videocam 319
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 10
 • videocam 0
 • ? 323
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 18
 • ? 45
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 108
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 86
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 126
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 273
 • format_align_right 12
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 106
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 37
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 96
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 25
 • videocam 3
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew