יש סדר למקרא

הרב עובדיה חן | לימוד התורה

איך ניתן לייחס לתורה פגם כל כך בולט, בשעה שעל סדר בכתיבה מקפידים אפילו ספרים פחותי ערך שהתחברו על ידי בני אדם?

print
אא
ידועה אמרת חז"ל "אין מוקדם ומאוחר בתורה" (פסחים ו' ע"ב, ועוד), ממנה ניתן לכאורה להבין שאין בתורה סדר. וקשה להבין איך ניתן לייחס לתורה פגם כל כך בולט, בשעה שעל סדר בכתיבה מקפידים אפילו ספרים פחותי ערך שהתחברו על ידי בני אדם?
 
אולם ברור שאין הכוונה שהתורה נכתבה 'סתם ככה', אלא שלא תמיד המדד לסדר הוא סדר זמנים, יש פרמטרים נוספים שעל פיהם ספר נחשב למסודר. וכמו להבדיל בכתיבת מאמר, שלפעמים שיקולי עריכה מחייבים תיאורו של ענין מסוים שלא במקומו הכרונולוגי. לא פעם, סופר הכותב סיפור, מגיש לקורא נתונים מסוימים שלא בהתאמה לסדר העלילה, כאמצעי ספרותי שתורם לעיצוב הסיפור ולמגמתו. בתורה, הסדר הענייני והפנימי של הדברים עדיף על הסדר הכרונולוגי. מגמתה של התורה אינה להלעיט אותנו בנתונים היסטוריים יבשים, אלא לבנות את עולמנו הרוחני, ללמד אותנו את דעת ה' - תורה ומוסר, מצוות והנהגות. אם מטרה זו תושג במלואה דוקא על ידי שינוי סדר אירועים, התורה תקדים או תאחר אותם. למשל, לפעמים התורה מסמיכה ענין אחד למשנהו כדי ללמוד ממנו הלכה מסוימת וכיוצא, ובמקומות אלו דרשו חז"ל 'סמוכים', כיון שידעו כי טמונה כוונה מסויימת בסדר זה. ואכן, בכל מקרה שמוזכר הכלל "אין מוקדם ומאוחר בתורה", יש לנו להבין מה הסדר הפנימי שבשבילו הוקדם הענין או התאחר.
 
ואפשר לומר שזהו שורש הויכוח שהתנהל בין ר' אבהו לאותו צדוקי. בגמרא בברכות (י' ע"א) מסופר על צדוקי ששאל את ר' אבהו מדוע מזמור ג' בתהילים העוסק בבריחת דוד מפני אבשלום מופיע לפני מזמור נ"ז העוסק בבריחתו מפני שאול, הרי בריחת דוד מפני שאול קדמה שנים רבות לבריחתו בעת מרד אבשלום? ענה ר' אבהו לצדוקי, שאכן לטעמם של הצדוקים, שאין לדרוש סמיכויות, זו שאלה טובה, אולם אנו שדורשים סמוכין, אין לנו קושיא, דאמר רבי יוחנן סמוכין מן התורה מנין? שנאמר: 'סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר'. למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? שאם יאמר לך אדם כלום יש עבד שמורד ברבו, אף אתה אמור לו כלום יש בן שמורד באביו, אלא הוה הכא נמי הוה. עכ"ד הגמרא. ולפי האמור, מובנת תשובת ר' אבהו. הוא הסביר לאותו צדוקי ששאלתו נובעת מגישתו המוטעית כלפי התורה. בעיניו התורה היא כרוניקה יבשה של סיפור דברים בעלמא, ולכן לא הסתדר לו אי-הסדר, אולם אנו שרואים את התורה כמלמדת דעת, לנו הסדר הפנימי חשוב הרבה יותר.
 
מעניין לציין את הסברו של מדרש שוחר טוב (תהלים מזמור ג') על שאלת הצדוקי: "מזמור לדוד בברחו - זהו שאמר הכתוב 'לא ידע אנוש ערכה' (איוב כח, יג). אמר ר' אלעזר לא ניתנו פרשיותיה של תורה על הסדר, שאם ניתנו על הסדר, כל מי שהוא קורא בהם היה יכול להחיות מתים ולעשות מופתים, לכך נתעלמה סדורה של תורה". ויש להדגיש, שגם אחר דברי המדרש, אין זה אומר שגם ב'חוסר סדר' לא טמן ה' סדר מסוים (כגון 'סמוכים' וכנ"ל).
*
באשר לסדר שבו סודרו המסכתות בששת סדרי משנה, תחילה יש להבהיר כי הכלל האמוראי "אין סדר למשנה" (עבודה זרה ז' ע"א) אינו שולל את קיומה של תבנית הגיונית לסידור המסכת עצמה, אלאמתייחס לסדר לימוד המסכתות בבית מדרשו של רבי. וכבר מצינו בכמה מקומות בגמרא עצמה הסבר לסדר המסכתות (כמו בריש סוטה ושבועות). וגם בספרות הראשונים הוצעו טעמים שונים לסדר הש"ס. רב שרירא גאון באיגרתו מסביר את סדר המסכתות של סדר מועד, ואילו הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשניות טורח למצוא טעם לכל מסכת ומסכת בש"ס למה נסדרה דוקא בסדר הזה. על הצורך להבין את סדר המסכתות עומדים התוספות בתחילת מסכת בבא מציעא, וכך הם כותבים: "שניים אוחזין בטלית. איידי דאיירי בהגוזל בתרא מחלוקת נסורת נגר ובעה"ב וכו' תני הכא נמי דיני חלוקות. ואע"ג דבתרי מסכתא אין סדר למשנה ואיכא מ"ד כולה נזיקין לאו חדא מסכתא היא, הני מילי לענין מחלוקת ואח"כ סתם, לפי שרבי לא היה לומד כסדר אלא כמו שהיו חפצים התלמידים, אבל כשחיברם על הסדר חיברם, וצריך בכל מסכתא טעם למה נשנית אחר שלפניה" וכו'.

בדרך כלל אפשר להבין בקלות את הסדר לפי סדר זמנים (ויש רמזו זאת בסדר הסדרים 'זמ"'ן נק"ט'). כמו למשל מסכת ברכות, שמתחילה בקריאת שמע של ערבית (לפני קריאת שמע של שחרית, כי הלילה קודם ליום), אח"כ עוברת לתפלת שמונה עשרה, ואח"כ לברכות, כסדר החיים. אולם יש מקומות הטעונים ביאור.

מעניין לציין את הסברו המקורי של הגאון רבי ראובן מרגליות זצ"ל (בקונטרס "יסוד המשנה ועריכתה" עמוד כ"ו ואילך) לסדר המסכתות. הוא חקר ומצא שבכל סדר הקדים רבנו הקדוש את המסכתות הגדולות לפני הקטנות, ויישב כל המקומות הנראים כסותרים לזה (והו"ד בהקדמת "ארים נסי" יבמות. ע"ש). לפי רעיון זה, הסדר אינו לפי התוכן, אלא לפי סממן חיצוני שכנראה היה לעזר ללומדי המשנה, שבתחילת הלימוד כשיש מרץ ילמדו את הקשה.

ונסיים בהלצה: אחת התמיהות הגדולות באשר לסדר המסכתות, היא השאלה מדוע באה מסכת גיטין לפני קידושין? ומיישבים שזה כדי להקדים רפואה למכה...
לעוד מאמרים של הרב עובדיה חן
למאמר הבא >
< למאמר הקודם

הרב עובדיה חן

2
10
220

מאמרים חדשים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0