Menu

המסר השבועי ממרן ראש הישיבה שליט”א – פרשת חקת התשפ”ד

הגאון הגדול הרב יצחק ברדא שליט”א – פרשת חקת

הרב רחמים נמני – זאת חקת התורה | באור יפלא על סוד פרה אדומה בחיי היום יום

מרן שליט”א – איפה הנסים של ימינו? | פרשת חקת

הרב יצחק מאזוז -האם מותר לצאת בשיירה במדבר במהלך השבוע שיודע שיצטרך לחלל שבת | סימן רמ”ח סעיף ד’

מרן שליט”א – מי אמר לרב עמאר שיפסיק ללמוד? | פרשת חקת

לא להסתכל רק על יופי – צריך יראת שמיים! | מורנו הגאון הרב צמח מאזוז

הרב אורי כפיר – שמירת בגדים בשעת אזעקה

מרן שליט”א בסיפורים מיוחדים על הרב מרדכי אליהו

השיעור השבועי – הלכות הבדלה, הגאון הגדול הרב אליהו ענקרי זצוק”ל, האדמו”ר מלובאוויטש זצוק”ל

פרשה בדיוק | קריאת פרשת חקת עם הארות קצרות לקריאה נכונה

#7 הפודקאסט התורני של ישיבת כסא רחמים | הרב עוזי מימון – שאלות בדיני ממונות | מגיש הרב דניאל יהודה

מי היה רבי אליהו ענקרי | הרב יהושוע מנוחין בהספד על מורנו הרב זיע”א

הרב רחמים נמני – חג הגאולה י”ב י”ג תמוז | סיפור מסירות נפש מיוחד על הרבי יוסף יצחק הקדוש

פנינה מהפרשה – חוקת

הפטרת פרשת חוקת | הרב רפאל מאזוז

הגאון הגדול הרב יצחק ברדא שליט”א – פרשת חוקת

הרב רחמים נמני – משה רבנו ידע את סוד פרה אדומה למה הוא לא גילה לבני ישראל

עשר דקות ואתה מוכן לשבת | הרב יוסף קויתי – פרשת חוקת

השיעור השבועי – מדוע אסור להחמיר על הציבור?

המסר השבועי – פרשת בלק תשפ”ב

מרן שליט”א – סימני הפרה אדומה

השיעור השבועי – פרשת חקת וסדר המשניות

שיעור טבע בבית דין

המסר השבועי – פרשת חוקת תשפ”ב

מרן הגאון הרב משה לוי זצ”ל – בואו חשבון! (פרשת חוקת)

הרב שלמה לוינשטיין שליט”א – הגיון או חוק

פרשת חוקת – הרב אבטליון נעמן

רבנים נושאים סדרות

 

 

 

תרומות

פדיון נפש

54 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

תרומת מניה

5200 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

שאל את הרב (סה"כ 18144 שאלות)

שיעור אכילת מצה בפסח לברכת המוציא

כבר הזכרת בדבריך תירוץ דהמצוה (בליל פסח) קובעתו לברך עליה המוציא.
אמנם לענ”ד קושיה מעיקרא ליתא, שהעיקר בזה דכל שמברכים עליו המוציא אם קובעים עליו סעודה, יוצאים בו ידי חובה בפסח, שיש עליו שם “פת”, ולא המעיט אלא דבר שאי אפשר לעולם לברך עליו המוציא, אפילו ע”י קביעות.

והארכתי בזה בס”ד בשו”ת מחקרי ארץ ח”א (סי’ מח) ע”ש. (נמצא באוצר החכמה).

האם יש ענין לרחוץ הכלים של החמץ במוצאי פסח?

אין שום סיבה הלכתית לזה.

אולי אמך רחצה אותם מפני האבק שהצטבר עליהם במחסן במשך שבעת ימי הפסח.

תכלת לפי דעת הראב”ד

 

יש מחלוקת גדולה אם כל המוסיף גורע או שבוודאי העושה כהראב”ד יש לו על מי לסמוך. אבל לכתחילה נכון להורות כהרמב”ם עמוד היראה, ותפסת מועט תפסת, והאר”י ס”ל כוותיה. וכמ”ש מרן רה”י בירחון אור תורה (אד”ר תשע”א סימן פ”ו).

והנני מצרף מאמר אחד מתוך מאמרים רבים שעתידים לראות אור בקרוב בעה”ו.

פתיל תכלת

טעות הגוי

מחלוקת ברמ”א (ח”מ סי’ שמ”ח ס”ב), ולבני ספרד ודאי שיש להחמיר כיון שדעת הרמב”ם (פי”א מהל’ גזילה ואבידה ה”ד) להחמיר, ולכן אף שאין גילוי מפורש בדעת מרן, מסתמא יתפוס כהרמב”ם, כדרכו.
לבני אשכנז יש מקום להקל, כי הרמ”א הביא בסתם את דעת המקילים ואת דעת המחמירים ביש אומרים, אך זה לא ברור שבדרמ”א אומרים סתם ויש הלכה כסתם. ומסתמא כבודו ספרדי.

 

רטיבות בין 2 סירים.

יש כאן דין נ”ט בר נ”ט בשעת בישול שנחלקו בו האחרונים, עיין בהוראה ברורה (יו”ד סי’ צ”ה סק”ח) שמעיקר הדין יש להקל, ושכ”פ מרן הגרע”י זצ”ל בהליכות עולם (ח”ז עמ’ פ’). בפרט שכאן זה עובר לסיר ולא עובר ישר אל האוכל, ובזה אפשר שגם המחמירים יודו להקל. [ומלבד זה באופן שרק אחד רותח בחום של יד סולדת אפשר שאינו בגדר שעת בישול].

שלום בית

קודם כל, מצד אחד ודאי טוב שעשיתם שהתרחקתם ממנה, וכך תמשיכו לעשות, מכל מקום מצד שני יש לשמור על כבודה עד כמה שהדבר ניתן (וכמובן ה’ משלם בכפלי כפלים למי שמרבה שלום בעולם). ולגבי הבקשה שלה לבוא להתנצל, אם אין הדבר קשה והוא חד פעמי, מאוד מאוד כדאי ללכת והתנצל גם אם לא עשית כלום, אך אם זה עלול לגרום בעיות גדולות ולעורר את הרצון שלה לריב וכיוצא בזה, יש להמנע, ולשלוח התנצלות קלה בטלפון וכיו”ב. ברכה והצלחה.

פרשת נשא

לא הבנתי מה שכתבתם שאנו קוראים לציון מקום קודשים. מכל מקום זה נכון שבדרך כלל אומרים קדשים בקמץ רחב, וכאן הוא יוצא מהכלל.

מצוות כתיבת ספר תורה

אם לומדים תורה ומקדישים את הלימוד לע”נ פלוני, וכי זה גורע ממצות לימוד תורה? הוא הדין כאן.

דרך לימוד

נראה שיותר טוב ללמוד את הגמ’ ועליה את הב”י, וכן ברמב”ם להצמד אל הרמב”ם של הסוגיא (לפי המצויין בעין משפט נר מצוה).
כשלומדים בית יוסף א”צ לפתוח את הגמ’ אא”כ משהו לא מובן.

7 ברכות

אכן יש מנהג כזה אצל בני טריפולי עד היום, וכן אצל בני תונס היה מנהג קדמון כזה, עיין בספר למען ידעו דורותיכם פרק “שבת ואברהם זקן” סעיף י”ט. ושם העלה להלכה שראוי לבטל מנהג זה כאן בארץ שקבלנו הוראות מרן (אה”ע סי’ ס”ב ס”ה) שאין לברך אלא עם ברכת המזון. אם לא במושבים שכולם מטריפולי ששם יכולים להשאיר המנהג שהיה בחו”ל. וע”ע שם במכתבים בסוף הספר סי’ א’.

שחרית מאוחר או פעמיים מנחה

בכל לוח שנה יש זמן ברכות ק”ש, ואם עבר זמן זה יש לומר את ברכות ק”ש בלא שם ומלכות.
וכל זמן שלא עבר חצות (ג”ז מופיע בלוח) יש להתפלל שחרית, אך אם עבר חצות, יש לחכות לזמן מנחה, ולהתפלל מנחה פעמיים.
לגבי השעה 11, ברכות ק”ש בלא שם ומלכות, ותפלת שחרית יש להתפלל.

הדרך הנכונה להיגוי שוא נע לפני אותיות גרוניות

אכן אצל התימנים ידוע מנהג זה. [ואצל שאר עדות המזרח לא ידוע לי. אמנם התוניסאים קוראים בפסוק “שאו זמרה” ועוד קצת פסוקים כמסורת התימנים, ושמעתי השערה שפעם היו עושים כך תמיד, והשתנה המנהג ונשארו ממנו עוללות]. ומקורו טהור מדברי הרד”ק, והובאו דבריו בלחם הביכורים (שער י”ג, בסמוך למה שהזכרתם בשמו על ירמיהו), ובכל זאת לא התפשט מנהג זה, וכמו שגם בלחם הביכורים כתב שם שבגלילותיהם לא נהגו בזה. ואולי הטעם מפני שלא ררצו לחלק בזה ולהרבות בכללים, כיון שבכל אופן השוא אינה תנועה ולא כ”כ משנה איך יעשו אותה העיקר שיקצרו בה, וכמו שהזכרתם גם אתם.
ומכאן ג”כ תשובה לשאלה השניה שהזכרתם למה כתבתי שאין בזה הוראה לומר ירמיהו המ’ בחיריק, מכיון שמצאנו שבדרך כלל לא שינו את השוא לתנועות אחרות. ואם יש בזה מסורת ברורה כמו שהזכרתם אה”נ, אך זה לא ברור לי. ומכל מקום ודאי שמי שאומר בחיריק לא משתבש, רק השאלה מה הראוי לעשות.

חדשות ועדכונים

היום! מסכת חדשה בדף היומי | כל הסיבות להצטרף

  כולנו היינו רוצים להקיף את התורה, כולה, אלא שלמרבה הצער טרדות החיים מפה ויצר הרע משם קצת מטשטשים לנו את הכוונת ואנחנו מפספסים את המטרה. כאן באתר הישיבה אנחנו...

עוד ישמע | שמחת הנישואין לנכדו של מרן שליט”א

אמש (שני) נערכה באולמי "ארי" שמחת הנישואין לנכדו של מרן ראש הישיבה שליט"א, בן לחתנו הגאון רבי ליאור כהן שליט"א ראש ישיבת מאור יוסף. השתתפו בשמחה חברי מועצת חכמי התורה...

פעם בשנה זה קורא! שבוע הספר באתר הישיבה

שבוע הספר התורני מגיע לראשונה גם לאתר הישיבה, ואתם נהנים ממבצעים נרחבים הנחות מיוחדות וחבילות משתלמות. המבצעים כוללים מגוון ענק של ספרים לבית היהודי ולבית המדרש, לאברך וליגיע כפים, לאשת...

חג מתן תורה תשפ”ד במחיצתו של מרן

בבית מדרשו של מרן ראש הישיבה שליט"א, אהבת התורה - איש מצליח, ציינו בחג בהתרגשות את חניכתו של ההיכל החדש לבית המדרש ההולך ונשלם בימים אלו.   בדרשת ליל החג...

ויהי בנסוע | תיעוד וסיקור מהלווית הגאון רבי אליהו ענקרי זצ”ל

הלווית הגאון רבי אליהו ענקרי זצ"ל התקיימה היום (ראשון) בשעה 16:00, כאשר ההספדים התקיימו בישיבת כסא רחמים ומשם יצאה מיטתו לעבר בית העלמין סגולה בפתח תקווה. כבר משעות אחר הצהרים...

שיחת הגאון רבי אליהו ענקרי זצ”ל לאתר הישיבה בשעתו

אמש, במוצאי שבת לאחר סעודה רביעית, הלך לבית עולמו מי שהיה ממייסדי הישיבה בתונס ויד ימינו של רבנו מרן ה"איש מצליח" זצ"ל. בעקבות פטירתו, דלינו מן הארכיון ראיון מקיף שערך...

ברוך דיין האמת | הגאון רבי אליהו ענקרי זצ”ל

אבל כבד: אמש, מוצאי שבת, הלך לעולמו הגאון רבי אליהו ענקרי זצ"ל שהיה ממייסדי הישיבה בתונס ודודו של יבדחט"א מרן ראש הישיבה שליט"א. הרב זצ"ל שימש בצעירותו כמורה צדק בעיירות...

יום חג בעולם הספר | הופיע ויצא לאור ספר סולת נקיה

בשורה טובה לשוחרי התורה ועמליה בכלל ולתלמידי מרן ראש הישיבה שליט"א בפרט, לרגל צאת הספר היסודי והחשוב "סולת נקיה" העוסק בענייני עיבור תכונה וקידוש החודש, לאחר עשרות שנים בהם לא...

והערב נא ה’ אלוקינו | בחר את הדרשן

ארגון "והערב נא", נוסד ע"י מאורי הדור שליט"א להפיץ את אור התורה ברחבי הארץ, בפרט לאור הבקשות הרבות מהציבור הרחב לרבנים תלמידי חכמים שבקיאים במגוון נושאים ביהדות {גמרא, הלכה, אגדה,...

מורנו הרב צמח במסע חיזוק חול ארהב

מסע חיזוק של מורנו הרב צמח בקהילות היהודיות בחו”ל

מסע חיזוק ברחבי הגולה נערך בימים אלו ע"י מורנו הגאון הגדול רבי צמח מאזוז שליט”א אליו התלווה בנו מורנו הגאון רבי מצליח חי מאזוז שליט”א בשנים עברו היה יוצא למסע...

חנות

חבילת ספרי חכמי תונס

330 ₪

חבילה לגבאי

1340 ₪

החבילה לבית היהודי

239 ₪

תהילים כיס

16 ₪

תהילים כיס

9 ₪

סידור “אשת חיל” לבת ישראל סגירת רוכסן

65 ₪

סידור “אשת חיל” לבת ישראל כריכה קשה

45 ₪

סידור אשת חיל – כריכת פיו מגנט

65 ₪

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

א׳ - ז׳ תמוז
א׳ תמוז 7.7

יום ראשון

עלות השחר: 4:15 זריחת החמה: 5:47
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:20 שקיעה: 5:50
Candle

יומא דהילולא

רבי משה נג'ארה, מח"ס לקח טוב, שמ"א
רבי צבי דידי, מח"ס ארץ צבי, תש"מ
רבי נסים חורי, מחכמי תיטאוין, תש כ"ו
רבי קלמן קלונימוס הלוי אפשטיין, תקפ"ז

ב׳ תמוז 7.8

יום שני

עלות השחר: 4:15 זריחת החמה: 5:48
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:20 שקיעה: 5:51
Candle

יומא דהילולא

רבי יוסף (ב"ר יצחק) בן וואליד, מח"ס שמו יוסף, תרס"ו
רבי מרדכי זאב הלוי איטינגא מח"ס מפרשי הים
רבי נחמן מהורודנקא תקכ"ה
רבי אברהם חיים ב"ר רחמים, מרתב"י בבבל, תשי"ד

ג׳ תמוז 7.9

יום שלישי

עלות השחר: 4:16 זריחת החמה: 5:48
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:20 שקיעה: 5:51
Candle

יומא דהילולא

רבי מנחם מנדל שניאורסון, אדמו"ר מליובאוויטש, תשנ"ד
רבי יעקב הלוי ספיר, מח"ס אבן ספיר, תרמ"ה
רבי שניאור קוטלר, ראש ישיבת ליקווד, תשמ"ב
רבי דוד כהן יהונתן, ראב"ד זרזיס, מח"ס יד דוד, תשכ"ה

 

ד׳ תמוז 7.10

יום רביעי

עלות השחר: 4:17 זריחת החמה: 5:49
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:20 שקיעה: 5:52
Candle

יומא דהילולא

רבנו יעקב מבעלי התוספות – רבנו תם, ד' אלפים תתקל"א
רבי נסים חיים משה מזרחי, מח"ס אדמת קודש, תק"ט
רבי אליהו לופס מח"ס בן אביחיל, תרח"צ
רבי פנחס הלוי הורביץ מניקלשבורג, מח"ס הפלאה, תקס"ה
רבי דוד שרגא רב ביזד, תשכ"ב

ז׳ תמוז 7.13

שבת

זמני יציאת השבת ירושלים: 8:28 תל אביב: 8:30 באר שבע: 8:28 חיפה: 8:32 עלות השחר: 4:19 זריחת החמה: 5:51
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:19 שקיעה: 5:54
Candle

יומא דהילולא

רבי רפאל י. ישראל, ראב"ד רודוס וי-ם, מח"ס בית היין, תרס"ב
רבי אליהו ס. מאני, ראב"ד חברון, מח"ס זכרונות אליהו, תרנ"ט
רבי שמחה ב. אלתר, האדמו"ר מגור, מח"ס לב שמחה, תשנ"ב
רבי שלום איפרגן, הצדיק מנתיבות, תשנ"ד
 

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן