Menu

Halakha quotidienne par le Rav Liron Yishaï Chalita – Troisième repas

הלכה יומית (שישי) – א. דברים שאדם דש בעקביו. ב. מינוס בבנק

המסר השבועי – פרשת עקב תשפ”ב

פנינה מהפרשה – עקב

פעם שלישית גלידה

הרב לירן ישי – פרשת עקב

Halakha quotidienne par le Rav Liron Yishaï Chalita – Portion hebdomadaire de la Torah

מרן שליט”א בהתרת נדרים מ’ יום קודם ר”ה

הרב יורם חדאד – הזדמנות בין הזמנים לגיל הרך

הרב רחמים אליה – איך לקבל שפע

קצר ולענין – שכיחת ילדים ברכב

כנס בני עליה חלק ב’ | רב שיח עם הרבנים והמשגיחים שליט”א בהנחיית הרב ששון טרבלסי

כנס שואל ומשיב תשפ”א

מורנו הגאון הרב צמח מאזוז שליט”א – זכירת הטובה של הקב”ה

הרב אדיר עמרוצי – פרנסה בשפע ב’ | עשירות משבת קודש

חושן משפט – כופין על מצוות סדום

בין הזמנים באתר הישיבה

מרן הגאון הרב משה לוי זצ”ל – חיזוק לשנת שמיטה (פרשת עקב)

נדיר – תשעה באב בישיבה יחד עם מרן רה”י ומורנו הרב צמח שליט”א

פרשת עקב – אם שומרים מצוות, מדוע צריך זכות אבות?

ברכת המוציא ובורא מזונות על מאפים נטולי גלוטן

YKR Placeholder

פרשת עקב

שלחן ערוך היומי -שימוש בגוי של שבת

YKR Placeholder

פרשת עקב (ב’) – עשיית דברים בשלמות

פרשת עקב – מעלותיה המיוחדות של ארץ ישראל

הלכות מקוואות בעיון – יורה דעה סימן ר"א סעיף נ"א

מוסרי הפרשה – עקב

פרשת עקב| חידושים ומוסר השכל

פרושים על פרשת עקב – יום ב

חידושים וביאורים על פרשת עקב

קריאת פרשת עקב

רבנים נושאים סדרות


תרומות

עמוד בספר התורה לרפואתו של מרן

5200 ₪

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

אמה על אמה בבניין המתיבתא

200 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

פדיון נפש

54 ₪

שאל את הרב (סה"כ 17583 שאלות)

השמעת שירי ילדים בגן

אם אין מכירים את האשה וגם אין יודעים את שמה ואין בהם שירים פסולים – מותר.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1113).

 

הנצחת תורמים ממהדורא ראשונה

אין חיוב לחזור על התורמים, וכך נהוג בכמה ספרים.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1113).

 

הנצחה חלופית אחר שיפוץ בית כנסת

מגיע להם הנצחה חלופית. מסתמא כל תורם התכוין לכמה שנים טובות. יש לנו בבני-ברק בביהכ”נ “אליהו הנביא” לוח-שיש חדש ובו תורמים משנת תש”ה!

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1113).

 

הזמנת אבלים לחתונה

ימסור להם, ויגיד להם שנכון שיצאו בשעת התזמורת או ישמשו כמלצרים (יתכן לתת להם חדר צדדי לאכול שם). ואם לא ישמעו – העוון עליהם.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1113).

 

וידוי לאשה שכיב מרע

אם היא אשה חזקה בנפשה – שתתוודה, ואדרבא תאריך ימים ושנים טובות.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1112).

 

נמנום בתיקון כרת

כל זמן שקוראים לו ועונה, עדיין נחשב תקון כרת.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1112).

 

למה כתוב 18 פעמים “כאשר צוה ה׳ את משה”?

קשה לענות תשובה מלאה על שאלה זו. אך באמת נראה שבאה התורה להדגיש ולחזור ולהדגיש שעם ישראל עשו כאשר צוה ה’ ולא שינו מציוויו, וזו מעלה גדולה מאין כמוה. ואפשר לראות ג”כ כאשר הביאו את המשכן אל משה הפסוק מדגיש “וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ה’ כן עשו ויברך אותם משה”.

איך אני יצליח להתגבר על היצר הרע?

הקשית לשאול.

אדם שבא לעבוד את ה’ צריך שני דברים: א. עבודה עצמית. ב. תפילה. הנקודה הראשונה היא עולם מלא מה לעשות ואיך לעשות ומה ועל מה לעבוד וכו’, אבל הנקודה השניה היא פשוטה מאוד לדבר עם הקב”ה באמונה פשוטה (בפרט מי שנמצא במיצר מרגיש יותר בקלות קרבתו יתברך), ולבקש ממנו להתגבר על היצה”ר ולהצליח בעבודת ה’, וה’ קרוב לכל קוראיו באמת.

ומאידך אין להזניח את הנקודה הראשונה, יש לקרוא ספר מוסר שמדבר אל לבך ולנסות בכל דרך אפשרית להתקדם ולו במעט בעבודת ה’ ובהתגברות על היצה”ר.

ולענין נשיאת אשה ג”כ יש לעשות השתדלות במה שצריך ע”מ למצוא את הזיווג, אך בעיקר להתפלל כנ”ל. ובעז”ה בקרוב ממש תתבשרו בבשורות טובות.

שאלה אודות לימוד התורה אחר אריכות ימים

אין לי שום ספק שמדקרות החרב שציינת בשאלתך, הן הן מדקרות חרבו של היצר הרע, הוא היצה”ר הוא השטן והוא מלאך המות, אשר צר לו בלימודיך הטובים, ולכן מנסה בתרמית להרפות אותך מלימודך ע”י העצבות והדכדוך, ולהוציאך קרח מכאן ומכאן ח”ו.

– אבל לא תאבה לו ולא תשמע אליו! וכי יש בן אנוש שיכול לומר מה עדיף לפני הקב”ה, האם לימוד בעיון היטב, או לימוד שטחי ומרומה של כל הש”ס?! וכל החשבונות הרבים על הלימוד העתיד במתיבתא דרקיעא אל תחוש להם כלל ועיקר, ובהדי כבשי דרחמנא למה לך?

אנא חוס על נפשך, והמשך בלימודיך בהתמדה ובעיון כפי שהורגלת, במקום ובאופן שלבך חפץ, שכך הוא רצון ה’ יתברך. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, מנה אחת אפיים. והלואי ירבו כמותך בישראל.

ברכות על מטפחת לספר תורה

נראה שמותר להשתמש במטפחות אלו לספר תורה, ולברך מתוכן את הברכות, וכפי כוונת המייצרים. [ודברי הרמב”ם בתשובה (מהדו’ בלאו סי’ רס”ח) שאסר לרקום פסוקים על טלית, אינם שייכים בנדון זה. וכמובן].

לגבי השאלה האם מותר לכתחילה לייצר ולמכור אותן – הנה אם היה חשש שיגיעו המטפחות לידי אנשים שלא ינהגו בהן את הכבוד הראוי, יש בזה איסור. אבל ככל הנראה, הואיל ומפורסם שהן מטפחות של ס”ת, ואין מוכרין אותן אלא לצורך זה, ואפילו דלת העם נזהרים בתשמישי הס”ת לנהוג בהן כבוד, לכן למעשה לא קיים חשש זה.

סדר העדיפויות בחימום מים בשבת לצורך רחיצת חולה שיש בו סכנה

מדבריך נראה שאם אינו צריך להשתמש במים אלא פעם אחת, ברור שיש לתת העדפה ליונקרס. אבל לעניות דעתי הדברים אינם פשוטים כ”כ, וצריך לשים לב לארבע נקודות:

גם ביונקרס יש חשש לבונה ולמבשל, שהרי:

א) שמעתי שיש דגמים של יונקרס שיש בהם ג”כ סגירת מעגל חשמלי [וצריך עוד בירור].

ב) המים ביונקרס מסוגלים להגיע ל-60 מעלות צלזיוס, שהם שיעור יד סולדת בו לרוב השיטות (עכ”פ לחומרא).

ומאידך:

ג) בהפעלת גוף חימום חשמלי, יש דעות חשובות שאין הבערה מן התורה (ע’ במנוח”א ח”א פרק כ”ד הערה 11), בפרט אם אינו מתאדם ומתלהט שבזה לכל הדעות אין מבעיר [ואיני יודע מה המצב בגוף חימום שבבוילר]. משא”כ ביונקרס שהיא אש גמורה לכולי עלמא.

ד) בגוף חימום חשמלי הרב אור לציון (ח”ב עמ’ ר”ס) מצדד שאין בו איסור בישול מן התורה.

ואין לי הכרעה ברורה בזה, רק דעתי נוטה שבוילר חשמלי עדיף (מהטעמים שהזכרתי באות ב’ ג’, ושאר הטענות הם צירופים בעלמא), ובפרט אם צריך להשתמש במים כמה פעמים במשך השבת.

כמובן כל זה באופן שהזמן אינו בהול, ויכול לשקול במה רוצה להשתמש.

האם אסור להרוג לטאה?

הלטאה אינה מקללת, ואין שום איסור בהריגתה אם היא מזיקה ומפריעה, כפי שמותר להרוג נמלים ויתושים.

חדשות ועדכונים

חידון בית ההוראה

לפני כשלוש שנים הקים מורנו הגאון הגדול הרב מצליח חי מאזוז שליט"א את בית ההוראה הטלפוני "כסא רחמים", בשיתוף עם רדיו "קול ברמה", אשר לקח חסות על בית ההוראה ומפרסם...

מעמד בני עליה בראשות מרן שליט”א

אמש במעמד רב רושם התקיים כינוס בני עליה שע"י איגוד בני הישיבות "לגיונו של מלך" בנשיאות ובהכוונת מרן ראש הישיבה שליט"א.   את תחילת הערב פתח הגאון הרב מצליח חי...

השבוע – כנס שואל ומשיב לעידוד כתיבת תשובות בהלכה

הודעה משמחת לשוחרי התורה שמחים להודיע לציבור לומדי התורה, על כנס לעידוד והדרכה לכתיבת תשובות ומאמרים בהלכה שיתקיים אי"ה ביום ששי ט"ז בתמוז באולמי "ארמונות חן". פתיחת הכנס בשעה 12:00...

היום (שישי): תקופת תמוז – אסור לשתות מים

מרן שליט"א בשיעורו השבועי האחרון דיבר בענין תקופת תמוז שתחול היום (שישי), כידוע זמן התקופה הוא זמן חילופי המשמרות של המלאכים בשמירה על המים ומסוכן לשתות מים בזמן זה. אמנם...

מרן שליט”א: אסור לעלות להר הבית!

לאחר דברי מרן בשיעורו במוצאי שבת, בהם אמר כי אין לפסול מי שעולה להר הבית ולהחשיבו כעובר על כרת, הוצאו הדברים מהקשרם על ידי אינשי דלא מעלי. מרן שליט"א אמש...

חידון השמיטה הארצי בהשתתפות מרנן ורבנן שליט”א

אתמול (ה) התקיים חידון השמיטה הארצי על ידי המכון למצוות התלויות בארץ בראשות הגאון הרב שניאור זלמן רווח שליט"א תלמידי התתי"ם שקדו לאורך חודשים על לימוד הלכות שמיטה מתוך חוברת...

מרן ראש הישיבה שליט”א: לפיד וליברמן יותר גרועים מהנאצים!

בפתח שיעורו השבועי דיבר מרן שליט"א על ענין יום ירושלים ואמירת תחנון ביום זה מרן, בחריפות רבה, אסר לומר תחנון ביום זה, וכי מי שאומר תחנון הרי הוא כופר בטובתו...

מרן הרב מאזוז

מרן שליט”א בשיעורו השבועי “לפיד וליברמן עוד יחזרו בתשובה”

בשיעורו השבועי דיבר מרן שליט"א בענין שמירת שבת, בתוך דבריו אמר כי עתידים כל ישראל לחזור בתשובה ולהתחזק ובכללם גם ליברמן ולפיד. צפו בדברים המלאים [video width="854" height="480" mp4="https://www.ykr.org.il/wp-content/uploads/2022/05/לפיד-ובנט-יחזרו-בתשובה.mp4"][/video]

“אפשר גם ללכת לפני או אחרי” מרן שליט”א בשיעור השבועי על ל”ג לעומר במירון

לקראת הילולת הרשב"י בל"ג בעומר, במהלך שיעורו השבועי במוצאי השבת, מרן ראש הישיבה שליט"א, קרא לשומעי לקחו, להיזהר שלא לשהות ביום ההילולה מעבר לארבע שעות במירון. "יש להיזהר השנה, נלמד...

“ה’ יתברך ינקם מהארורים האלה” מרן שליט”א בתגובה על הפיגוע הקשה באלעד

מרן שליט"א פתח את שיעורו השבועי הערב (מוצ"ש) בהקדשת דברי התורה וזיכוי הרבים לרפואת הפצועים ולע"נ הנרצחים הי"ד בדבריו גם סיפר מרן שליט"א על אדם שקיבל על עצמו קבלה טובה...

חנות

חדש – מקור נאמן חלק ג’ 2,000 תשובות

50 ₪

פרקי אבות איש מצליח

30 ₪

הוראה ברורה – טהרה

70 ₪

שו”ת איש מצליח החדש – ג’

50 ₪

קיצור שלחן ערוך איש מצליח – כרך ב’ (מועדים)

50 ₪

ברכת ה’ – חמשה חלקים (הדפסה מחודשת טבת תשפ”ב)

250 ₪

מגדולי ישראל – חלק ג’

50 ₪

משנה ברורה המנוקד – ששה כרכים

420 ₪

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

י״ז - כ״ג מנחם אב
י״ז מנחם אב 8.14

יום ראשון

עלות השחר: 4:46 זריחת החמה: 6:11
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:02 שקיעה: 7:26
Candle

יומא דהילולא

רבי אברהם פינטו, מחכמי שאלוניקי צפת, שע"ט
רבי (כמוס) מאמס חדאד, שו"ב ומרתב"י בגאבס, תשל"ב
רבי אברהם קורקידי, מחכמי איזמיר, מח"ס ויקח אברהם, תרמ"ה

י״ח מנחם אב 8.15

יום שני

עלות השחר: 4:47 זריחת החמה: 6:12
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:01 שקיעה: 7:25
Candle

יומא דהילולא

רבי חיים רפאל בן אשר, הראשון לציון, תקל"ב
רבי חנוך חסון, אב"ד חברון הי"ד, תרפ"ט
רבי ישראל זיתון, ראב"ד תוניסיה, מח"ס משפט כתוב, תרפ"א

י״ט מנחם אב 8.16

יום שלישי

עלות השחר: 4:48 זריחת החמה: 6:12
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:00 שקיעה: 7:24
Candle

יומא דהילולא

החסיד רבי רפאל מאזוז, (אבי מרן האיש מצליח), תשכ"ו
רבי יעקב כולי, מחכמי צפת איזמיר, מח"ס מעם לועז, תצ"ב

כ׳ מנחם אב 8.17

יום רביעי

עלות השחר: 4:49 זריחת החמה: 6:13
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:59 שקיעה: 7:23
Candle

יומא דהילולא

רבי יוסף יהודה ארדיטי משאלוניקי
רבי נסים חדאד, רב בנאבל, מח"ס חן טוב, תרס"ג
רבי בן ציון אלקלעי, מדייני חברון, מח"ס חמדת ירושלים, תרע"ג
רבי לוי י. שניאורסון, מח"ס לקוטי לוי יצחק, תש"ד

כ״ג מנחם אב 8.20

שבת

זמני יציאת השבת ירושלים: 7:55 תל אביב: 7:58 באר שבע: 7:56 חיפה: 7:58 עלות השחר: 4:52 זריחת החמה: 6:15
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:56 שקיעה: 7:20
Candle

יומא דהילולא

רבי משה עדס, ר"מ בפורת יוסף ודיין בי-ם, תשכ"ט
רבי ישראל י. קנייבסקי, הסטייפלר, תשמ"ה
רבי חזקיהו י. שבתי, ראב"ד ירושלים, מח"ס דברי חזקיהו, תשט"ו

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
1
×
ArabicEnglishFrenchHebrew