Menu

דף היומי בחצי שעה – ראש השנה דף ט”ז

דף היומי בחצי שעה – ראש השנה דף ט”ו

דף היומי בחצי שעה – ראש השנה דף י”ד

מרן הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט”א – פרשת וירא

הגאון הרב יצחק ברדא שליט”א – פרשת וירא

הלכה יומית – “ויכולו” אחרי ערבית של שבת.

חושן משפט – הרופא המתחזה

הלכה יומית – א. מי שטעה בתפלות השבת. ב. וינוחו “בה” או “בו”

הרב אופיר טנג’י שליט”א – מי שעושה טוב לאחר תמיד יזכה לקבל שפע בחזרה!

דף היומי בחצי שעה – ראש השנה דף י”ג

דף היומי בחצי שעה – ראש השנה דף י”ב

המסר השבועי – פרשת וירא תשפ”ב

זכר רב – ר’ ישראל אבוחצירא-הבבא סאלי זצ”ל

פרשת וירא – אין – ‘אין’!

טעמי המקרא וממתקים לשבת – פרשת וירא

פלא יועץ – אהבת רעים (י”א)

פלא יועץ – אהבת רעים (י)

דף היומי בחצי שעה – ראש השנה דף י”א

גמירות דעת בהיתר מכירה בשמיטה (חלק א’)

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה שליט”א – מצות ביקור חולים

דף היומי בחצי שעה – ראש השנה דף י’

הסדנה לשינוי הרגלים: פרק ראשון – מעצורים כלליים לפני שינוי מעשים

חושן משפט – נזק בדירה שכורה

כשרות ספרי התורה שלנו לשיטת הרמב”ם – סיכום

השיעור השבועי – אורחותיהם של גדולי ישראל

דף היומי בחצי שעה – ראש השנה דף ט’

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה שליט”א – א. צדקה כנדר ב. מעשר כספים

סיני ועוקר הרים: עשרים ואחת שנים לגאון הצעיר שנפטר בגיל 39

דף היומי בחצי שעה – ראש השנה דף ח’

דף היומי בחצי שעה – ראש השנה דף ז’

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה שליט”א – א. עניית “ברוך הוא וברוך שמו”. ב. להיזהר באמירת “ברוך ה’ המבורך לעולם ועד”

דף היומי בחצי שעה – ראש השנה דף ו’

דף היומי בחצי שעה – ראש השנה דף ה’

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה שליט”א – חיוב נתינת צדקה

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה שליט”א – א. מי ששכח “ברך עלינו”. ב. פירוש פסוק בתורה

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה שליט”א – מצות הצדקה.

דף היומי בחצי שעה – ראש השנה דף ד’

דף היומי בחצי שעה – ראש השנה דף ג’

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה שליט”א – אמירת “ברך עלינו”

דף היומי בחצי שעה – ראש השנה דף ב’

דף היומי בחצי שעה – ביצה דף מ’

דף היומי בחצי שעה – ביצה דף ל”ט

דף היומי בחצי שעה – ביצה דף ל”ח

עיון או בקיאות

דף היומי בחצי שעה – ביצה דף ל”ז

פרשת נח – התמודדות עם מאות שנות עקרות

מרן הגאון הרב משה לוי זצ”ל – חיזוק לשנת שמיטה (פרשת עקב)

חדש! הגליון המרתק כתר מלוכה תשרי תשפ”ב

פרשת שמות – ביאורים על שיעבוד בני ישראל

הגאון הרב יצחק ברדא שליט"א – פרשת נח

מרן ראש הישיבה שליט”א – פרשת נח

פרשת נח – חטאם של דור המבול

פרשת נח – סגולה לחשוכי ילדים

רבנים נושאים סדרות

 

תרומות

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

תיקון כרת

52 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

אמה על אמה בבניין המתיבתא

200 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

פדיון נפש

54 ₪

שאל את הרב

(סה"כ 17026 שאלות)

מי חיבר את ספר אמרכל ומתי הוא חי?

א. מרן החיד”א בשם הגדולים כ’ שמזכיר את מהר”ם מרוטנבורג והרא”ש. וכן ראיתי בספר אחד שכ’ שהוא תלמיד הרא”ש. אבל שמו לא נודע.

ב. מרן החיד”א בספר שם הגדולים ערך כלבו הביא השערות שונות והסיק שלא נודע מחברו. גם אין ידיעה על התקופה בה הוא חי (כ”כ במבוא לכל בו הוצאת פלדהיים).

סימן קפ”ו ביורה דעה

ספר הוראה ברורה על הלכות אלו כבר בעימוד ויצא בקרוב בעז”ה.

אם אתם רוצים ממש עכשיו תוכלו לשלוח בקשה נוספת ושם תבקשו לקבל את הקבצים של הוראה ברורה סי’ קפ”ו ונשלח לכם בל”נ.

דקדוק הפיוט יחיד אל דגול מרבבה

נשמח לראות את כתב היד.

ןמכל מקום נראה שדעת מרן שליט”א להגיה בכל אופן כדי שהלשון תהיה יותר מתוקנת (וכנראה מדבריו באור תורה שם שהגיה אע”פ שהוסיף תנועה אחת למשקל).

לגבי ההגהה “יהיה לו חומה נשגבה” באמת היא יותר מסתברת, בפרט שכבר בבית הבא אמר המשורר “יזכה לאחרית טובה”.

כרגע אין באפשרותינו להעביר את השאלה למרן שליט”א.

גדר “תערובת” במלאכת בורר בשיטת הגרע”י

  • מדברי המנוח”א ח”ב (פז סעיפים כז – כח) מבואר להחמיר בתערובת בגדים בגדים וספרים.
  • אמנם אם הוצאת בחושך ספר שאינך צריך ללמוד בו, נראה שא”צ לעיין בו, כיון שמלכתחילה לא היתה כאן פעולת ברירה ותיקון, אלא נטלתו כסומא בארובה גרידא. [ולו היה הדבר אסור, לא היה מועיל מה שתעיין בו], ועיין במנוח”א שם הערה 35 דמ”מ לכתחילה אין לעשות כן, ונראה דה”ה בנ”ד.

מה נהגו בתוניס בבילאדא ובברית מילה?

אין באפשרותינו להרחיב כ”כ במסגרת זו, אך תוכל לעיין בספר עלי הדס על מנהגי תונס פרק י”ח שהרחיב בכל זה.

שמיעת שיעורי מרן ראש הישיבה שליט”א בעיון

כמדומה שיש אפשרות לשמוע שיעורים באתר, כמובן יש אפשרות ללמוד בספרי מרן שליט”א (ארים נסי, דרכי העיון ועוד).

כרגע לצערנו לא נמצא בידינו הקלטות משיעוריו (יותר ממה שיש באתר).

הגהה מיותרת בספר יריעות שלמה

האמת אתכם בהגהה של מנחת שי.

אם תוכלו לשלוח לנו הערה זו וההערה האחרונה להזכיר את מנהג התימנים, כמכתב אל הרב שלמה מועלם שליט”א, נמסור לו בל”נ.

ה”אל” מלך שבסוף פיוט “אם אפס” הוא בצירי או בסגול?

בצירי, כי אין זה מלת קישור אל הקטע הקודם כמובן למי שיתבונן בזה. וכוונת המשורר “לבקש סליחתך היום משכימים” – ה’ שאתה “אל מלך יושב על כסא רחמים”.

מדוע אשכל הכפר דומה לעפר?

ע”פ הפסוק בשיר השירים “דומה דודי לצבי או לעופר האיילים”, והכוונה ליופי.

האם אפשר לבקש מהכהן לכוון על בקשה פרטית שיש לי?

אפשר, וגם הסגולה הזאת ידועה מספרים ורבנים (איני זוכר כעת היכן ראיתי).

אמירת לחיים בקידוש, מליעיל או מלרע?

א. לא מוכרח שיש בזה מסורת לפעמים משתבשים סתם.
ב. אין זה מעכב.

האם מותר להניח בשבת בחג כלי ממתכת על השולחן בשעת הסעודה?

אם תוכלו לפרט מה הבעיה שיכולה להיות בכלי מתכת בשלחן שבת.

המילים “לא” ו”לו”, חולם חסר וחולם מלא

א) לא.
ב) לא שמענו.

האם יש הבדל בלשונות “דכתיב” לבין “שנאמר”?

בדרך כלל אם זו מימרא דל אמוראים כתוב דכתיב שהיא לשון ארמית, ובמימרות של תנאים (לפעמים גם אמוראים של א”י) – לשון שנאמר שהוא בלשון הקודש.

שמיעה טעמי המקרא באוזניות

נראה שאפשר, דלא גרע מהמסמנים לקורא בתורה, ע’ ברש”י ברכות (דף ס”ב ע”א ד”ה טעמי תורה). ועכ”פ לא כדאי שהדבר יגרום למחלוקת בביהכ”נ.

הלכה יומית – “ויכולו” אחרי ערבית של שבת.

חדשות ועדכונים

סגולה מיוחדת לפקידה בזרע של קיימא בימים אלו

מרן ראש הישיבה בשיעורו השבועי: סגולה המסוגלת בימים אלו לפקידת עקרות בשיעורו השבועי דיבר מרן שליט"א על הפטרת פרשת השבוע (וירא) בה מוזכר סיפור האשה השונמית שנפקדה בזכות אלישע שברך...

הילולת מרן הגר”מ לוי זצ”ל ע”י ישיבת ברכת ה’ בנתיבות

מרן שליט"א: כל המסייע לישיבת ברכת ה', ברכת ה' תהיה לו בכל אשר לו   ביום חמישי האחרון ערכה ישיבת "ברכת ה'" את "הילולת הצדיקים" לכבוד נשמת רחל אמנו, מרן...

מרן שליט”א השתתף בשמחת נשואי בתו של ר חנוך זייברט

הערב (ב') השתתף מרן שליט"א בשמחת נשואי בתו של ראש עיריית בני ברק לשעבר ומזכיר מועצת גדולי התורה ר' חנוך זייברט הי"ו מרן הידוע בהכרת הטוב באופן שכמעט ולא נראה...

ביום ראשון הקרוב – עצרת התעוררות בהיכל הישיבה לשני המאורות הגדולים

  עצרת התעוררות במלאת שמונה שנים לעלייתו בסערה השמימה, גאון עוזנו ונזר תפארתנו, האדם הגדול בענקים, אבי אבות הפוסקים. יחיד הדור ופלאו, בדביקותו ועמלו בתורה לאין קץ, בליבו הרחום ואהבת...

המשתתפת המעניינת בשיעורו של מרן שליט”א

תיעוד מעניין המגיע אלינו היישר מג'רבא שם משודר שיעורו של מרן שליט"א בשידור חי לקהל הצופים, משתתפי השיעור שמו לב למשתתפת מעניינת שהגיעה להשתתף בשיעור ואף היתה מרותקת לדברי מרן...

עדכון – בשבועות הקרובים השיעור השבועי יחל בשעה 20:30

בעז"ה בשבועות הקרובים שיעורו השבועי של פאר הדור מרן ראש הישיבה שליט"א יתחיל בשעה 21:30 לצפיה והאזנה: אתר הישיבה, ערוץ היוטיוב, רדיו קול ברמה  (בתדרים - 92.1FM 105.7FM 104.3FM), ובקו קול...

מרן שליט”א במכתב ניחומים למשפחת החייל בראל הי”ד

מרן שליט"א כתב מכתב ניחומים למשפחתו של החייל בראל בן ניצה הי"ד במכתבו כתב מרן שליט"א כל מלה, וכל תפלה, וכל מנחה, ושבירת לב תעלה למרום לפני שוכן ערבות... מכתבו...

מרן ראש הישיבה שליט”א: חיסון הזה בא מהשמים

בשיעורו השבועי התייחס מרן שליט"א לסוגיית החיסון השלישי, ואמר כי חובה להתחסן גם בחיסון השלישי. בתוך דבריו ציין מרן למקרה בעיר טבריא שהבעל התחסן והאשה סירבה להתחסן ולצערנו האשה סובלת...

מרן שליט”א לממשלה החדשה: אתם חיות!

בשיעורו השבועי דיבר מרן שליט”א על נוסחי הסליחות בהם הזכיר את הקטע שאומרים “ברח ופחד מאסונים” בתוך כך הזכיר אסונות רבים שפקדו את עם ישראל בשנה האחרונה בהם אסון מירון...

עדכון – החל מהשבוע השיעור השבועי יחל 21:30

בעז"ה החל מהשבוע שיעורו השבועי של פאר הדור מרן ראש הישיבה שליט"א יתחיל בשעה 21:30 לצפיה והאזנה: אתר הישיבה, ערוץ היוטיוב, רדיו קול ברמה  (בתדרים - 92.1FM 105.7FM 104.3FM), ובקו קול נאמן...

חנות

מחזור ליום כיפור – גדול (אפור)

30 ₪

מגדולי ישראל – חלק ג’

40 ₪

אוצרותינו – במדבר

35 ₪

אוצרותינו – בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים

160 ₪

קובץ ט"ו בשבט

9 ₪

משנה ברורה המנוקד – ששה כרכים

330 ₪

ה’ נסי חלק ב

50 ₪

הוראה ברורה – רבית

60 ₪

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן ?

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

י״ח - כ״ד מרחשון
י״ח מרחשון 10.24

יום ראשון

עלות השחר : 5:39 זריחת החמה: 6:59
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:50 שקיעה: 5:59
Candle

יומא דהילולא

רבי ראובן ביתאן, מרתב"י ודיין במוכנין, תשט"ו
רבי ציון ביתאן, ראב"ד טריפולי, תשט"ז
רבי רפאל ברוך טולידאנו מח"ס קצור שלחן ערוך, תשל"א
רבי אברהם רוזאניס הזקן (חמיו של המשנה למלך), ת"פ
רבי יעקב פרידמן, אדמו"ר מהוסיאטין, מח"ס אהלי יעקב, תשי"ז
רבי ישועה ראזון, מחכמי אדרינופולי וירושלים, תר"ט
רבי מאיר דוד כהנא הי"ד, תשנ"א
רבי נחום פרצוביץ, ראש ישיבת מיר, תשמ"ז
רבי ישראל דב אודסר, מזקני חסידי ברסלב, תשנ"ה

י״ט מרחשון 10.25

יום שני

עלות השחר : 5:39 זריחת החמה: 7:00
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:49 שקיעה: 5:58
Candle

יומא דהילולא

רבי ישועה עטייה, דיין בירושלים, מח"ס שערי ישועה, תשמ"ח
רבי שמשון הלר מאוזיראן, מח"ס נזירת שמשון, תר"ח
רבי סאסי מ. כהן יהונתן, ראב"ד ג'רבא, מח"ס זרע דוד, תרס"ה

כ׳ מרחשון 10.26

יום שלישי

עלות השחר : 5:40 זריחת החמה: 7:00
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:48 שקיעה: 5:57
Candle

יומא דהילולא

רבנו אברהם (ב"ר יצחק), בעל האשכול, ד"א תתקמ"ט
רבי מרדכי שרעבי, זקן המקובלים בירושלים, תדש"ם
רבי משה נתן נ. למברגר, אב"ד מאקווא (קרית אתא), תשמ"ג
רבי אבא יהודה חדאד, מחכמי ג'רבא ומרתב"י, תרנ"ח
רבי נסים כהן (השני), ראב"ד ג'רבא, מח"ס מעשה נסים, תקע"ד
רבי אברהם סופר, מח"ס אברהם אוהבי, תשכ"ג

כ״א מרחשון 10.27

יום רביעי

עלות השחר : 5:41 זריחת החמה: 7:01
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:47 שקיעה: 5:56
Candle

יומא דהילולא

רבי דוד בן זמרא, אב"ד מצרים, מח"ס שו"ת הרדב"ז, של"ב
רבי בצלאל שטרן, אב"ד במלבורן, מח"ס בצל החכמה, תשמ"ט
רבי סלימאן קרואני, דיין בתימן, מח"ס שושני הגנים, תשמ"ג
רבי יחיא אלשיך, מרבני תימן בארה"ק, תשנ"ז

כ״ב מרחשון 10.28

יום חמישי

עלות השחר : 5:41 זריחת החמה: 7:02
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:47 שקיעה: 5:55
Candle

יומא דהילולא

רבי אברהם (ב"ר יצחק) בונאן, מחכמי תונס, תרכ"ו
רבי אברהם בן יקר, מחכמי איזמיר ירושלים, תרי"ג
רבי יששכר דב רוקח, האדמו"ר מבלז, תרפ"ז
רבי דוד שלמה אייבשיץ, מח"ס לבושי שרד, תקע"ה
רבי מסעוד אנקאווא, אב"ד סאלי, תע"ר
רבי עמרם (ב"ר מסעוד) אנקווא, מחכמי סאלי, תשט"ו

כ״ג מרחשון 10.29

יום שישי

עלות השחר : 5:42 זריחת החמה: 7:03
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:46 שקיעה: 5:54
Candle

יומא דהילולא

רבי יוסף רפאל חזן, הראשון לציון, מח"ס חקרי לב תקפ"א
רבי עובדיה אברהם הלוי, חכם באשי בבבל, תרל"ו
רבי אהרן קצנלבויגן, ר"י תורה ויראה י-ם, תשל"ט

כ״ד מרחשון 10.30

שבת

עלות השחר : 5:43 זריחת החמה: 7:04
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:45 שקיעה: 5:53
Candle

יומא דהילולא

רבי אברהם אזולאי, מחכמי ירושלים, מח"ס חסד לאברהם, ת"ד
רבי משה גלבשטיין, מח"ס משכנות לאביר יעקב, תרס"ח 
רבי סעדיה לופס, עסקן ציבורי לש"ש, תשל"ג
רבי רפאל ד. אויערבאך, ראש ישיבת שער השמים, תשמ"ח
רבי רפאל הכהן, אב"ד המבורג, מח"ס תורת יקותיאל, תקס"ד
רבי גדליה משה גולדמן, האדמו"ר מזוועהיל, תש"י
רבי משה הררי, מגדולי חו"ר ארץ, תפ"ד

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
1
×
ArabicEnglishFrenchHebrew