הצעת שידוך עם פאה נכרית

מאת: פלוני | קטגוריה: השקפה ומחשבה | תאריך הוספה: כ"ג טבת התש"ל | צפיות: 1523 | תגיות: פאה נכרית, מהר, אור לציון

rss
 • 1.אם מציעים לבחור ספרדי שעבר מזמן את גיל 20 בחורה שרוצה ללבוש פאה נכרית וזה מה שיש כרגע האם להתפשר או לדחות ולהמשיך הלאה?
  2. מה הגבול של אורך של הפאה שאסור גם לאשכנזים שנוהגים בזה היתר?
  3. האם באמת עדיף שאשה תלבש פאה נוכרית מאשר כיסוי ראש שמכסה רק 90% מהראש כמו שהרב אור לציון אומר?

  thumb

  מס' 7172

  הרב המשיב: מרן ראש הישיבה, הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א

  1) לחכות קצת ולהתפלל.
  2) אין גבול. דברים לא ברורים.
  3) לא נכון. עיין מהר"ם אלשקר סימן ל"ה.

  Thumb

  שאלת המשך: מה עדיף פאה או כיסוי ראש ?

  יעזרנו הרב להבין את דברי מהר"ם אלשקר לעומקם אשר לכאורה מעולם לא עלה על לבו להתיר גילוי שערות הראש עצמו אלא רק היוצא חוץ לצמתן דהיינו שיער הצדעים והדומה לו "ובשדי חמד" מביא עוד מספר "משא מלך" לשנות חריפים מאוד "דקצת חכמים שלמדו בבחרותם ושנו ופירשו רצו לפקפק בהסכמתם ותלו עצמם באילן גדול המהר"ם אלשקר אמנם טח עיניהם מראות מהשכיל ליבותם ותלו בוקי סריקי באיש אלוקים קדוש דכל השקלא וטריא שלו היא בשערות שיצאו חוץ לצמתן וכו' ולא בכל הראש או אפילו קצת שערות ... " והמעיין שם בשו"ת מהר"ם אלשקר (סימן ל"ה) יראה שכן הוא הדבר וצדקו דברי "המשא מלך" כי כל דבריו שם הוא בענין שיער שחוץ לצמתן ולא דו כלל להתיר גילוי שיער הראש עצמו וזה לשונו שם : "שאלת ממני הידיד אם יש לחוש לאלו הנשים שנהגו לגלות שערן מחוץ לצמתן להתנאות בו .... ושערה מחוץ לצמתה שאינו מתכסה אין חושישים להם.... וזה המנהג בעצמו הוא מנהג הנשים היום שהאשה קולעת כל שערה ומשיירת שיער הצדעים יורד על פניה והוא הנקרא בלשון חכמים בת צידעא כמו שנתבאר 

  הרב המשיב: הרב משה שטר שליט"א

  יתכן מאוד שמרן ראש הישיבה שליט"א הבין בשאלת השואל שפאה עדיף מכסוי ראש באופן כללי כי המציאות שאין הכיסוי ראש יכול לכסות כל השיער והרבה פעמים חלק מן השיער מתגלה שלזה ענה מרן שליט"א שלא נכון לומר שפאה עדיף מכיסוי ראש דהא מה שיוצא חוץ לכיסוי ראש שאין הכיסוי ראש יכול תמיד לכסות הכל מותר גמור הוא מן הדין וכמו שכתב מהר"ם אלשקר שם בתשובתו במפורש שהביא בשם האורחות חיים שכתב שמא שיצא חוץ לצמתה שאינו מתכסה אין חושישים להם והשוה כן לפניה ידיה ורגליה ונראה מדבריו שכונתו שמא שיצא חוץ שאי אפשר לכסותו לגמרי אין חושישים לו כלל [אגב גם בתשובת הרשב"א שמובאת לשון זו ביארו כן האחרונים עיין משנה ברורה סימן ע"ה] וזה מתאים גם ללשון המשא למלך שהביא כבודו ועל כן פשוט שאין העדיף פאה שאסורה לרוב ככל הפוסקים האחרונים שלא קיבלו דברי השלטי גיבורים בזה מאשר כיסוי ראש מחמת שערות היוצאות בלי משים לב שאי אפשר לעמוד עליהם תדיר דאיהנו שרו לללא פיקפוק לכולי עלמא ולכן ענה מרן ראש הישיבה שליט"א באופן ברור ונחרץ דלא נכון וכו' על מה ששאל בשאלתו השלישית . אולם מתגובת השואל נראה שהתכוין בשאלתו שעדיף פאה מאשר שאשה מלכתחילה תגלה שערות ראשה על מנת להתיפות וגם עושה כן באופן שהכיסוי לא מגיע עד סוף מקום צמיחת השיערות שבראש [שכל זה היה חסר בשאלתו] ועתה אין השאלה אם פאה עדיף מכיסוי ראש אלא במה יש פחות חומרא בפאה או בגילוי מקצת שערות שבחלק הראש לשם יופי וגם אם מרו ראש הישבה שליט"א כיון לענות לזו השאלה הנה גם זאת מבואר בתשובת מהר"ם אלשקר הנ"ל דגמרא ערוכה היא בחזקת הבתים דבת צדיעא על פי הערוך שמשיירת כל שורת השיער שבין האוזנים לפדחתה ואם כן מפורש בהדיא שהיו בזמן התלמוד מכסות הנשים בכיסוי ראשן עד שטח זה ותו לא ושוב ראיתי שכן פירש גם החתם סופר בתשובה (סימן ל"ה) ועל פי זה התיר מהר"ם אלשקר גם מה שנהגו הנשים להוציא שיער חוץ לכיסוי ראש עד הפדחת ממש להתיפות ולשיטתו  אין חילוק בין זה לזה ואדרבא מקורו וטעמו משום בת צידעא דגמרא היא ולשאלת השואל כיון דשרי על פי דינא דתלמודא מעתה שאין להעדיף פאה שכל היתרה עומד בפיקפוק גדול על פני כיסוי ראש אפילו שמוציאה מקצת שערות 
  על כל פנים המשא למלך שציין כבודו שהביא בשדי חמד לא מצאתיו ואם תוכל לכתוב לנו המקור בשדי חמד

  Thumb

  שאלת המשך:

  שלום רב לכבודו, המקור בשדי חמד, יעויין באס"ד מערכת ד' אות ב'. נראה לי שזה במערכת דת יהודית. והביאו בספר דת והלכה להגר"מ שטרנבוך שליט"א, סימן א. והסביר שם יפה, ש"חוץ לצמתה" שהזכירו כל הראשונים שמותר גמור מן הדין, זה שיער הצדעים וכו' שיוצא מבעד לכיסוי, או צמה ממש, ואפילו ארוכה, כמובא בשו"ת אור לציון א' סימן י"א, אבל הראש עצמו? הס מלהזכיר, ועל זה צעק המשא מלך. ואם כן, מהיכי תיתי להתיר שתי אצבעות מהראש עצמו, היכן שחייב בכיסוי, ועוד שזה גולש בהרבה ולעיתים מגיע לחצי הראש. ועל זה כתב רבי שלום משאש בירחון אור תורה, "והנה באלו הנשים הלובשות מטפחת, אי אפשר לומר "ונקה", כי המטפחת בורחת מן הראש, וגם מי שלובשות כובע נשאר הרבה שיער חוץ לצמתן, ועיני ראו נשי הרבנים קרוב לשליש ראשן מגולה, וכסהו והתגלה". ומטעם זה העדיף מטפחת. ואחר המחילה מכבוד מרן ראש הישיבה שליט"א, כיצד אפשר להתיר גילוי הראש ממש, שהוא איסור דאורייתא? וזה לשון מהר"ם אלשקר, "וזה המנהג בעצמו הוא מנהג הנשים היום, שהאשה קולעת כל שערה ומשיירת שיער הצדעים יורד על פניה והוא הנקרא בלשון חכמים בת צידעא". וזה שיער הצדעים ולא הראש עצמו!

  הרב המשיב: הרב משה שטר שליט"א

  לכבוד הרב השואל היקר אחר מחילה מכבודו עירבב הדברים בין שערות היוצאות באי שימת לב לבין שערות שהאשה מגלה לכתחילה להתייפות והתעלם ממה שפתחתי וכתבתי בתשובתי בתחילה שיתכן שמרן רה"י שליט"א הבין בשאלתו האם פאה עדיפא מכיסוי ראש  כי א"א שלא יצאו מהמטפחת שערות לחוץ באי שימת לב ובטוחני שכך הבין מרן רה"י נר"ו בכוונת השואל כי הרבנים הרב "דת יהודית" והגר"מ שטרנבוך ועוד שהעדיפו פאה הוא רק מחמת דבר זה שיוצאות השערות באי שימת לב וכיו"ב כמבואר בדבריהם ולא מחמת אותן נשים המגלות לכתחילה ע"מ להתייפות, דאי משום כך אין כלל וכלל שאלה האם פאה עדיפא דנאמר לה שתכסה ראשה לגמריי ומה שייך עדיפות לפאה מחמת כן. אלא ודאי שהבין מרן ראש הישיבה שליט"א כמ"ש בתחילה ששאלת השואל הייתה האם להעדיף פאה מכיסוי ראש כי א"א לכסות תמיד שלא יצאו השערות שלזה ענה שאינו נכון שמבואר בדברי מהר"ם אלשקר הנ"ל דאף לגלות השיער חוץ לצמתן על מנת להתייפות [ללא ענין כעת את ההיתר הוא דווקא שמתיפת באופן הנ"ל שהשיער יוצא על פדחתה כמנהג שדיבר עליו מהר"ם אלשקר או אף אם תגלה כלפי פנים שני אצבעות] דשיער שהוא חוץ לצמתן שחששו הרבנים הנ"ל הוא אף בלי שימת לב וביוצא על פדחתה או צדעיה או מאחור חוץ למטפחת שחששו בו לאיסור ועל זה כתב מרן נר"ו שאינו נכון כנ"ל דבמהר"ם אלשקר הנ"ל מבואר שהוא היתר גמור אף אם מוציאה אותו לכתחילה כדי להתייפות בו וכ"ש באי שימת לב שמותר גמור הוא ואחר שכתבתי בתשובתי הראשונה בתחלה בכוונת מרן כנ"ל [ועתה יותר בתוספת] הוספתי עוד מעצמי "וגם אם מרן רה"י כיון לענות וכו' היינו שגם עצם דין הייפוי בשערות כלפי פנים עד שתי אצבעות מה שאינו שייך לשאלה אם פאה עדיף על פני מטפחת האם מ"מ מותר לגלות השיער ההוא כלפי פנים שלזה הוספתי שנראה שגם זאת התיר מהר"ם אלשקר וזה מדילי ואם רוצה השואל להשיג על זה  יתפוס עלי ולא על מרן נר"ו לכתוב בלשון ואחר המחילה מכבדו וכו' ועל אף שודאי לא כיון השואל לפגוע חלילה מ"מ בשביל הדיוק ישיג עלי שאני הוספתי כן, ובאשר להערתו על עצם הדין הלזה ראשית כבדו לא התייחס למה שהבאתי בלשון הערוך שהזכיר המהר"ם אלשקר דכונתו פשוטה בפשט דבריו שכתב שמשייר כל שערות השיער שבין האוזניים לפדחתה, ע"ש "שורת השיער" הוא השיער במקום צמיחתו" שבין אוזן לאוזן וזהו שבין האוזניים לפדחתה ואין בכוונתו שמוציא השיער חוץ למטפחת של פדחתה שאם כן הו"ל לכתוב "שמוציאה" ולא שמשיירת ועוד שאין הבדל בין גילוי שיער על הפדחת כלפי הפנים במקום צמתה עד שתי אצבעות דא"א בנידון ההוא גילוי השיער ומה לי מגלתו בפדחת מה לי מגלתו במקצת הראש הלא השיער נאסר בגילוי ולא מקום הראש וא"כ כמו שבפדחת במציאתו מותר ה"ה כלפי פנים בשתי אצבעות ואי הערוך לא כ"כ אולי היינו אומרים כן אבל מאחר שכ"כ הערוך כמ"ש א"כ הדבר ברור שאין הבדל, וכל זה כתבתי בתחילה לפום רהיטא ואחר שהגיב ע"ז השואל הנ"ל טרחתי לעיין ומצאתי שכן הבין מרן הגר"ע יוסף זצ"ל במכתב משנת תש"ל (הובא בילקו"י אוצר הדינים לאשה ולבת מהדורה חדשה עמ' תשע"ח) במפורש בדברי המהרמ"ם אלשקר ע"ש וכ"כ הגר"מ הלוי זצ"ל בשם מרן זצוק"ל בתשובה שפורסמה באור תורה (התשמ"ח סימן צ"ג) קחנו משם . וע"ש שהביא לזה ראיות וסמך לשתי אצבעות מדברי המאירי בשבת. ושוב הובא בשו"ת תפלה למשה ח"ה (סימן נ'-נא') עש"ב ואף שהגר"מ הלוי שם כתב דמהר"ם אלשקר מדבר דווקא בתוך הבית ולא בחוץ מ"מ מרן רה"י נר"ו לא הסכים עמו בזה כמובא בתוך דבריו שהעיר לו רה"י מזה מיהו הוא גופיה הגר"מ הלוי דייק מדברי הרשב"א המבוא במהר"ם אלשקר ע"ש וע"ע בירחון אור תורה הנ"ל סימן קצ"ן שנת התמ"ח) שהביא דברי השדי חמד שהביא כבודו וגם המשא למלך ועוד והתייחס אליהם הגר"מ בהערה מס 3 וכתב שכל דבריהם נסובו על המנהג במקומות שנהגו לאסור בזה ולא על עיקר הדין אם הוא מותר מדינא דגמרא או לאו דמדינא דגמרא והראשונים מחולקת הוא עש"ב, ועכ"פ אין אני מכניס עצמי לדון בזה רק להשיב ע"ד השואל ואידך זיל גמור מכל המקורות שציינו ואדרבא אם חושש אתה קדוש יאמר לו שלא תלך האשה בגילוי שער כלל אפילו לא במקצת מה שהתירו מ"מ בודאי שאין להעדיף פאה שכבר נאסרה באיסור גמור ע"פ רוב ככול רבותינו האחרונים שבכל דור ודור אשכנזים ושפרדים וכמו שהאריך בזה מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בשו"ת יביע אומר ח"ה (אה"ע סימן ה') והגר"מ לוי זצ"ל שם באור תורה הנ"ל ובשו"ת תפלה למשה הנ"ל ובספרו ברכת ה' ח"א קחנו משם ותשובת מרן ראש הישיבה נר"ו כמו שכתבתי בתחילה 

  Thumb

  שאלת המשך: פאה נוכרית

  רק תיקון קטן לשואל בשאלתו השלישית, אע"פ שבספר אור לציון כתוב צד של היתר לגבי פאה, הרב מוצפי שיחיה העיד ששמע מהרב ישרות כמה וכמה פעמים שהוא אוסר פיאות לגמרי מכל וכל כל (אפשר למצוא זאת בשו"ת באתר שלו) ויש לפרסם דבר זה וכבר ידועה התשובה של מר"ן זצ"ל ביביע אומר לגבי מחבר הספר אור לציון שהוכיח שלא ייתכן שנתכב ע"י חכם בן ציון זצ"ל, ועיין עוד למר בריה דרבינא הרב יצחק יוסף שליט"א בשיעור האחרון מוצ"ש פרשת קורח שדיבר בנושא ודו"ק.

  הרב המשיב: הרב אדיר הכהן שליט"א

  1. בענין דברי מהר"ם אלשקר, עיין בישוב דבריו בשו"ת תפלה למשה (חלק ה' סימן נ"ו והלאה) באורך.
  2. בענין הרב אור לציון. במחילה מכבוד תורתו, דברי מרן הרב עובדיה יוסף ביביע אומר (חלק ט' אורח חיים סימן ק"ח) הם חוזרים על ספר אור לציון חלק ב' והלאה. אבל התשובות שבחלק א' נכתבו על ידי הרב המחבר בעצמו. ומכל מקום עיקר דברי הרב אור לציון בחלק א' הם על אשה גרושה ואלמנה, כמו שיראה המעיין שם היטב. ואם כן יתכן ואסר את הפאה לאשה נשואה כמו שהעידו תלמידיו בשמו. ועיין עוד במכתב הרב שרגא בראש ספר דבר ה', ובשו"ת ויאמר משה ירדני (סוף חלק ב').

  Thumb

השאלות הבאות

  1 2 3 4 5 6 ...
 
 
 

וידאו מומלץ

הלכות יין נסך
מאת: הרב משה לוי
Video

וידאו מומלץ

מוסר השכל מהפרשה - פרשת נח
מאת: הרב משה לוי
Video

וידאו מומלץ

הלכה ומוסר יומי
מאת: הרב יאיר שמילא
Video
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.