שליח ציבור שאשתו הולכת עם פאה נוכרית.

מאת: רפאל | קטגוריה: צניעות | תאריך הוספה: כ"ג טבת התש"ל | צפיות: 345 | תגיות: פאה, שליח ציבור

rss
 • רציתי לדעת האם מותר שאדם שאשתו שמה פאה יהיה שליח ציבור (אודה על נימוק התשובה)

  thumb

  מס' 15229

  הרב המשיב: הרב רזיאל כהן שליט"א

  אם יש מועמד אחר לתפקיד-בודאי שהמועמד האחר עדיף עליו. אבל אם הוא שליח ציבור קבוע, אין להעבירו, אחר שבעוונותינו הרבים נעשה הדבר כהיתר גם אצל המקפידים במצוות, ואינם מודעים לחומרת הענין. בפרט אם השליח ציבור עצמו ירא שמים באמת ומצטער על אשתו, אלא שאין בכוחו לכופה לכסות את הראש כדין, בודאי אין להעבירו ממשרתו עבור זאת. ועיין עוד בשו"ת יביא אומר (חלק ד' יורה דעה סימן א' אות ג').

  Thumb

  שאלת המשך: ההולך אחר רבותיו בעניין פאה נוכרית.

  לא הבנתי את דברי כת"ר, באומרו "בעוונותינו נעשה הדבר כהיתר גם אצל המקפידים במצוות". האם אותם אלה שפוסקים כמו מרן הגר"ש משאש, או מרן הגרב"צ אבא שאול, או הגר"ע הדאיה, הגר"ח כסאר, הגר"י קאפח, הגר"ב טולדנו (בקיצוש"ע שלו) הגר"י אבוחצירא (הבבא חאקי) ועוד ועוד מהספרדים וקל וחומר מהאשכנזים שפסקו כך, האם אלה אינם מקפידים במצוות? רק ההולך כשיטת הגר"ע יוסף או הגר"מ מאזוז שליט"א, הוא המקפיד במצוות? ועוד לא הבנתי, האם שליח ציבור שהולך כשיטת רבי שלום משאש הוא פחות טוב משליח ציבור שהולך כשיטת רבי עובדיה יוסף? אתמהה, ואקווה לתשובה מהירה מכת"ר.

  הרב המשיב: הרב יהונתן מאזוז שליט"א

  1. אמרו חז"ל בגמרא "רבותא למיחשב גברי" והכוונה שם שאין החכמה למנות תנאים קדושי עליון שסוברים כך וכך, כי באותה מידה אני יכול אני יכול למנות תנאים שסוברים אחרת וה"ה בנידון דידן שאם מנית שבעה מחכמי ספרד שמתירים לפי דעתך ועיין להלן ) אמנה לך שבעים ושבעה שאוסרים מכל וכל, והעיקר הוא ראיות מוכיחות אם נוטות לכאן או לכאן. וכבר מוה"ר בעל תפלה למשה זצ"ל שמרן הגר"ש משאש קם לכבודו בגיל עשרים וחמש בערך ואמר שמדבריו נשמע שהוא זקן בן שמונים ! ואם בינה שמעה זאת) בספרו תפלה למשה הנ"ל ח"ה חאה"ע האריך והרחיב בנ"ד כעשר סימנים  (סימנים מ"ד – נ"ד) ובסימן מ"ט אות ב' (עמוד ת"צ) כתב ברוח קודשו למי שביקש שיפרסם תשובתו בעניין זה ".... יאמרו לך רב פלוני מתיר" וכי הוא לא יודע מכל זה? ושאר פטפוטי דברים " עכ"ל וכיון עליך ברוח קודשו! ושם בסימן מ"ז דחה דברי הגר"ש משאש עש"ב. ובדעת הגרצ"ב אבא שאול זצ"ל עיין בספר דבר ה' (ספר נפלא בדין פאה נוכרית סובב והולך על כל שיטות המתירים אם ישנם) להגר"י נסיר ועיין בהקדמת הגר"ב שרגא שליט"א מה שהעיר ע"ז בגודלו, וגם הגאון המחבר (בסוף פ"ג עמוד קמ"ה) הביא הרבה עדיות מתלמידיו שלא נתכוון אלא להליץ זכות ליישב דברי הרמ"א אבל לא לכתחילה ע"ש
  2. ומה שכתבת שכן דעת הגר"ע הדאיה ולא ציינת מקור .. תעיין בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ז חאה"ע סימן ט"ז) ושם באות ז' סיים "דבמקום שכבר נהגו היתר אין בכוחנו לאסור וכו' אבל במקום שלא נהגו בודאי שאין להתיר להם בלכתחילה" עכ"ל הרי שלא התיר בשופי, וגם תדייק בלשונו שלא כתב "במקום שנהגו איסור "אלא במקום שלא נהגו" זאת אומרת בסתמא יש לאסור, וגם בעיקר דבריו השיב עליהם מרן הגר"ע ביבי"א (ח"ה חאה"ע סימן ה' אות ח')
  3. והגר"ח כסאר גם לא ציינת היכן כתב כן אבל כ"ק המחשב בתוכנת אוצר החכמה גילה שמקום כבודו בספרו החיים והשלום סימן ד' ושם כתב "יש מקילין בזה וכו' וע"ז סמכו האשכנזים וכו' ויש מחמירים בזה וכו' ובפרט אם הוא משוכלל. ולפיכך לגבי התימנים ההולכים אחריהם שלא נהגו בכך ראוי להחמיר בכל גוונא אם הן מקבלות עליהם אבל אם אין מקבלות עליהן, אין ראוי להוכיחן שמוטב שיהיו שוגגות ואל יהיו מזידות וה' הטוב יכפר בעד". ועתה סבר לי היכן התיר?
  4. דברי הרב קאפח זצ"ל לא מצאתי (גם לא ע"י המחשב) רק אמרו לי שבתמונת אשתו הרבנית ע"ה רואים שהייתה הולכת עם פאה וכובע
  5. והגר"ב טולידאנו שהתנדבת לגלות לנו שזה בקצש"ע שלו ולא כתבת איפה ואני אגלה שהוא שם בסימן רפ"א סעיף ב' אבל בא ונראה מה כתב שם. ובכן שם העתיק דברי הרב שלטי גיבורים ככתבן והוסיף בסוף הציטוט: "והוא חידוש גדול" ! וזה הסתייגות גמורה מההיתר, אף כי לא רצה להיכנס בעובי הקורה ולדחות דבריו. ודי בזה.
  6. והגר"י אבחוצירא הבבא חאקי זצ"ל לא כתבת היכן כתב כן וגם איני יודע ואיני מאמין שאמר כן, אחיו הקטן שהעריצו מאוד "הבבא סאלי" תקף הפאה בחריפות , ואינו יודע שאחיו הגדול מתיר בשופי?
  7. ולסיום אשאלך, האם כבדו גם בכל חומרותיהם של הגאונים הנ"ל אתה מחמיר?
  8. האם רק קולותיו של מרן הגר"ע יוסף נאמץ?
  9. אתמהה 

  Thumb

  שאלת המשך:

  ע' בשומ"ג שדחה לגמרי את דברי הרב משה לוי. וכ"כ רבים, שטעמי האוסרים בטלו. והמציאות היא שיש לפחות 130 פוסקים מתירים, וכ30 מהם ספרדים. ובדעת הגרב"צ מובא ב"תפארת ציון" שניסה להסתיר דעתו אך מפורש לכל מעיין בח"א וח"ב שהתיר במפורש. וגם הרב שרגא, העיד שפאה עדיפה ממטפחת המגלה שערות (והרוב כך). וגם ישכיל עבדי, לאחר שאין מקום בארץ שלא נהגו בפאה נכרית, בוודאי שמתיר בשופי. וגם הגר"ח כסאר, ההיתר מפורש בדבריו בסימן ג' ואכמ"ל. והגר"י קאפח מובא בקובץ המשביר (תשובות כת"י שלו, עמ' מ') ובספר ברכת משה (א, מב, בהערה). והגר"ב טולדנו לא הסתייג מההיתר אלא רק ציין שזהו חידוש, וכך נוהגים כל משפחתו. ודברי הבבא חאקי הובאו בספר "סידנא בבא חאקי" (עמ' שפא). וחתני הבבא סאלי (הרב אי"ה והרב י"א) דחו מכל וכל את הסיפור שסיפר החתן האחר (הרב יהודיוף) שכביכול הבבא סאלי יצא בחריפות נגד פאה נכרית. וכתבו שלהד"ם. ומכתביהם התפרסמו מזמן. וכתב מרן הגר"ש משאש שכל אברך צריך ללמוד הסוגיה בספרי הפוסקים ולהכריע ההלכה. ו"עשה לך רב" נאמר על דין אחד (רע"ב במקום) וכן מקולי ב"ה וב"ש נאמר על מחלוקת כגון ר"ת והגאונים.

  הרב המשיב: הרב יהונתן מאזוז שליט"א

  א. מי שיתבונן בפאות הנמכרות בימינו יראה שטעמי המתרים בטלו, כי אפילו נאמר שפאה נחשבת (כאילו ) כיסוי ראש, אבל זה כיסוי ראש פרוץ, ונשים מתאימות צבע הפאה לצבע השמלה, ומסלסלות אותה ומאריכות אותה וכו' (עיין בפירסומים בעיתונים) ומי התיר כזאת ???
  ב. היתר הגר"ח כאסר מפורש בס' ג' ?!  בסה"כ כתב "שאינה אסורה מצד עצמה" וכוונתו כמו שחילק בסימן ד' בין תלוש למחובר, "אבל משום מראית העין "בפרט אם הוא משוכלל" (בלשונו הקדוש שם) יש להחמיר בפרט לתימנים) [וה"ה לספרדים] ורק מי שלא שומע אין להוכיחו ודי בזה!!
  ג. קובף המשביר איני מכירו ואיני יודע מהו.
  ד. אם הגר"ב טולידאנו כתב "והוא חידוש גדול" זו הסתייגות רבתי לכל בר בי רב שלומד לשונות הפוסקים, ובני משפחתו בעניין זה אינם ראיה כי הם נוהגים הרבה דברים ע"פ האשכנזים כגון חדר יחוד ועוד דברים אשר לא שערם אביהם.
  ה על דעת הבבא סאלי יש להליץ דברי חז"ל "שאין אומרים למי שלא ראה את החודש שיבוא ויעיד" אם הרב יהודיוף ראה מי יכול להכחיש?
  ז. ומה שכתבתי אם אתה עושה את חומרתיהם, זו היתה הערה מוסרית ולא הלכתית ודעי בזה ואכמ"ל.

  Thumb

השאלות הבאות

  1 2 3 4 5 6 ...
 
 
 

וידאו מומלץ

דיני חג השבועות
מאת: הרב חננאל כהן
Video

וידאו מומלץ

אב הרחמים
מאת: מרן ראש הישיבה
Video

וידאו מומלץ

כחה של האמונה בה’
מאת: הרב חננאל כהן
Video
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.