מאגר עלוני - בית נאמן

 
 מאגר עלוני בית נאמן - העלון המסכם את שיעורו השבועי של מרן שר התורה הרב מאיר מאזוז שליט"א ראש ישיבת כסא רחמים.


להורדת העלון המבוקש נא לחץ על השורה של הפרשה המתאימה.

 
 
עלון בית נאמן מספר 62
פרשת אמור תשע"ז
נושאים : א. פירוש "עזאזל". ב. חיזוק האמונה והודאה לה'. ג. ל"ג לעומר. ד. מהלכות "ספירת העומר". ה. אכילת מצה ביום "פסח שני" . ו. ברכת המצה בכל השנה. ז. רבי מאיר בעל הנס זיע"א. ח. רבי שמעון בר יוחאי זיע"א.

 
עלון בית נאמן מספר 61
פרשת אחרי מות - קדושים תשע"ז
נושאיםא. הגאון הרב משה חורב זצ"ל. ב. "ודע מה שתשיב לאפיקורוס". ג. מרן רבי שאול הכהן זצ"ל. ד. חזרת עם ישראל לארץ הקודש. ה. יום העצמאות. ו. כמה מעלות טובות לארץ ישראל. ז. חרבן גיוס בנות ישראל לצבא. ח. הבחירות בצרפת. ט. הגאולה השלימה במהרה בימינו.


 
עלון בית נאמן מספר 60
פרשת תזריע מצורע תשע"ז
נושאים : א. לימוד ועיון ב"פרקי אבות". ב. השואה האיומה. ג. השבר והנחמה. ד. האמונה בה' דרך השואה. ה. מעלת שמירת השבת . ו. תשועת עם ישראל בזכות השבת. ז. תקנות לכבוד השבת.

 
עלון בית נאמן מספר 59
פרשת שמיני תשע"ז
נושאים : א. המסורת בפתוחה וסתומה שבפרשת צו. ב. להחדיר לילדים את האמונה בבורא העולם. .ג הוכחות על יציאת מצרים ומעמד הר סיני. ד. להרגיש את הנסים של הקב"ה. ה. "כמון" בפסח. ו. מעלת ליל הסדר ואמירת "חד גדיא" ושיר השירים. ז. תפלה בסיום ליל הסדר.
עלון בית נאמן מספר 58
חג פסח תשע"ז
נושאיםא. "משנה תורה" להרמב"ם ז"ל. ב. ביאור כוונתו בדין האוכל "כל שהוא" חמץ בפסח. ג. ביאור כוונתו בדין אמצע החצר שאינו צריך בדיקה. ד. ביאור כוונתו ש"בית המורייס" צריך בדיקה. ה. כמה מהלך אמות יש מפלג המנחה עד השקיעה לדברי הרמב"ן. ו. מעלת לימוד הפשט.
עלון בית נאמן מספר 57
פרשת צו תשע"ז
נושאים : א. ההבדל בביטוי בין קמץ לפתח. ב. חישוב המולד. ג. כשרות האורז בפסח. ד. דין "כמון" בפסח. ה. דין איטר לענין הסיבה. ו. ביאור כמה קטעים בהגדה. ז. שיעור כזית במצה. ח. זמן אכילת שני כזיתים בליל פסח. ט. אופן "כורך" בפסח.
עלון בית נאמן מספר 56
פרשת ויקרא תשע"ז
נושאים : א. חידושים בפרשת החודש. ב. עם הנצח לנצח. ג. ללמוד את ההגדה. ד. עד מתי זמן ברכת אשר יצר? ה. ספר חמדת ימים. ו. ולא גורלנו ככל המונם. ז. אוורור הספרים. ח. חישוב סוף זמן אכילת חמץ. ט. הוצאות החג.
עלון בית נאמן מספר 55
פרשת ויקהל פקודי תשע"ז
נושאיםא. ענייני "פרה אדומה". ב. סיום מסכת לתענית בכורות בערב פסח. ג. ברכת האילנות. ד. אחדות למען התורה. ה. קמחא דפסחא. ו. תענית בימי ניסן. ז. קריאת "פרשת הנשיאים". ח. מכירת חמץ. ט. חג החירות.
עלון בית נאמן מספר 54
פרשת כי תשא תשע"ז
נושאים : א. איסור החנופה ותוצאותיה. ועוד. ב. מסופק אם התפלל ערבית ''של שבת''. ג. מסופק אם אמר ''רצה והחליצנו''. ד. אמירת ''ויכולו''. ה. ברכת ''מעין שבע''. ו. אמירת פיוט ''יגדל אלקים''. ז. שתוי בברכת המזון.
עלון בית נאמן מספר 53
פרשת תצוה תשע"ז
נושאים : א. אכילת בשר במוצאי תענית. ב. מעוברות ומניקות בתענית אסתר. ג. חייב איניש לבסומי בפוריא. ד. ענין ה"רעש הגדול" סביב המן. ה. ללמוד תורה גם בפורים. ו. משלוח מנות ומתנות לאביונים.
עלון בית נאמן מספר 52
פרשת תרומה תשע"ז
נושאיםא. כללי המנהגים. ב. דיני ''זכר למחצית השקל''. ג. משקל ה''דרהם''. ד. מעשר כספים. ה. פדיון הבן. ו. רפואה לגוף ולנפש. ז. ניקוד ''אִי אפשר''
 
עלון בית נאמן מספר 51
פרשת משפטים תשע"ז
נושאים : א. תורה מן השמים. ב. עמידה בעשרת הדברות. ג. עוד בנוסח "הַגָּפֶן" ובלשון התפלה. ה. חתימת "על המחיה ועל הכלכלה". ו. גילוח פאות הזקן במכונה. ז. עד מתי זמן ברכת "אשר יצר"? ח. לבדוק כל דבר לפני הדפסה. ט. נוסח "אי אפשר" באשר יצר.
עלון בית נאמן מספר 50
פרשת יתרו תשע"ז
נושאים : א. הצדיק רבי ינון חורי זצוק"ל. ב. סגולת שבעת המינים. ג. דברי חכמים בנחת - נשמעים. ד. ברכה על גלידה בסעודה. ה. חתימת "על המחיה ועל הכלכלה". ו. "ולא גורלנו ככל המונם". ז. גזירת הגיוס.

 
עלון בית נאמן מספר 49
פרשת בשלח תשע"ז
נושאיםא. מרן רבי רחמים חי חויתה הכהן זצוק"ל. ב. הַגֶּפֶן או הַגָּפֶן? ג. עיון נכון לפני הכתיבה. ד. לצאת ידי כולם. ה. להתפלל על חולה שימות. ו. דוגמא לעיון בביאור נפלא בכוונת רש"י. ז. סכנת המכשירים הטמאים וחיזוק האמונה בה'. ועוד.
 
עלון בית נאמן מספר 48
פרשת בא תשע"ז
נושאים : א. כחא דהיתרא עדיף. ב. הגט מצפת. ג. גט על תנאי. ד. היתר מכירה בשמיטה. ה. להוסיף בכבוד השבת. ו. לעיין לפני שכותבים. ז. הדקדוק זה חלק מהתורה. ח. בורא פְּרי או בורא פְרי? ועוד.
עלון בית נאמן מספר 47
פרשת וארא תשע"ז
נושאים : א. תעניות בימי השובבי"ם. ב. כוחם של תהלים. ג. להתחתן בגיל צעיר. ד. שמירת שבת כהלכה. ה. חשיבות לימוד הדקדוק.

 
עלון בית נאמן מספר 46
פרשת שמות תשע"ז
נושאים : א. סיום הרמב"ם לכבוד יום ההילולא. ב. זמן נץ החמה. ג. "אין מעבירין על המצוות" בשני בתי כנסת. ד. מוסדות ישיבת "כסא רחמים" תכב"ץ.
 
עלון בית נאמן מספר 45
פרשת ויחי תשע"ז
נושאים : א. יום תליית "סאדאם חוסין" ימ"ש. ב. תענית "עשרה בטבת". ג. "יום השואה". ד. חוקי המדינה. ה. מורנו ורבנו הגאון רבי ישועה בסיס זיע"א. ו. תחילת וסוף הצום. ז. נוסח "עננו" ו"וארץ שפל רומי". ח. עוד מענייני התענית.
 
עלון בית נאמן מספר 44
פרשת ויגש תשע"ז
נושאים : א. נותר השמן והפתילות של חנוכה. ב. ביטול איסור דרבנן לכתחילה. ג. שמחה ביום אידם. ד. שנאת אומות העולם לישראל. ה. בתורה רמוז הכל.


 
עלון בית נאמן מספר 43
פרשת מקץ תשע"ז
נושאים : א. גזירות היוונים ומסירות נפשם של החשמונאים. ב. ישראל משולים ללבנה. ג. מעלת ראש חודש וברית מילה. ד. כוונות בהדלקת נרות חנוכה. ו. זמני ההדלקה. ז. מקום אמירת מזמור של חנוכה בתפלה. ח. קריאת "ויהי נועם" שבע פעמים על יד החנוכה. ט. יום "זאת חנוכת".
עלון בית נאמן מספר 42
פרשת וישב תשע"ז
נושאים : א. ארץ ישראל שלנו ב. נס חנוכה ג. היכן מדליקין נרות ד. זמן ההדלקה ה. נוסח "על הניסים".
 
עלון בית נאמן מספר 41
פרשת וישלח תשע"ז

נושאים : א. השארת הנפש. ב. לימוד חכמות. ג. צורת אות צד''י. ד. צורת אות אל''ף. ה. צורת אות שי''ן. ו. ספר התורה של הר''ן.
עלון בית נאמן מספר 40
פרשת ויצא תשע"ז
נושאים : א. חודש כסלו. ב. פינוי עמונה. ג. הגשמים וההצתות ד. תפלין שמושא רבא ה. הנחת תפלין בתענית. ו. קריאת האותיות.
עלון בית נאמן מספר 39
פרשת תולדות תשע"ז
נושאים : א. הסיבה לגל השריפות, ב. תורת הנצח לעם הנצח. ג. אור התורה מול חושך הכפירה. ד. המשך הלכות תפילין: שיטת הט"ז, כשרות הסופרים, בדיקת מחשב, כיסוי התפילין, ריבוע התפילין, סדרחליצת התפילין. ה. עניית קדיש וקדושה בהנחת תפילין דר"ת.

 
עלון בית נאמן מספר 38
פרשת חיי שרה תשע"ז
נושאים : שיעור מפרשת ויחי תשע"ו א. קריאת "חק לישראל". ב. קריאת "שנים מקרא ואחד תרגום". ג. דין הדלקת וברכת נר שבת.
השיעור נמסר ע"י הרב אליהו בנימין מאדאר שליט"א א. מחלוקת הראשונים בדין ברכה על מים בתוך הסעודה. ב. אופנים שצריך לברך על המים לכו"ע. ג. פתרון לצאת מכל הספיקות.
עלון בית נאמן מספר 37
פרשת וירא תשע"ז
נושאים : א. תאריך פטירת רחל אמנו ע"ה. ב. מוה"ר הגאון רבי משה לוי זצ"ל, והגאון הרב יהודה צדקה זצ"ל. ג. ברכה אחרונה על לבן וכיו"ב. ד. השארת הנפש ותורה מן השמים. ה. עירובי חצירות. ו. קריאה לאור הנר. ז. אם יש לגזור גם בחשמל. ח. בדין "אין גוזרים גזרות מדעתנו". ט. אומות העולם מכירים בתורה.
 
עלון בית נאמן מספר 36
פרשת לך לך תשע"ז
נושאים : א. זמן שאלת הגשמים בארץ ובחו"ל. ב. נוסח שאלת הגשמים. ג. טעה ואמר "ברכנו" במקום "ברך עלינו". ד. אליהו הנביא ז"ל ועצירת הגשמים. ה. דע מה שתשיב.
 
עלון בית נאמן מספר 35
פרשת נח תשע"ז
נושאים : א. קריאת "שנים מקרא ואחד תרגום". ב. כח התורה. ג. כבוד האשה ביהדות. ד. עניני אמונה וחכמת הבריאה. ה. מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל והגה"צ רבי יורם אברג'ל זצ"ל.

 
עלון בית נאמן מספר 34
חוה"מ סוכות תשע"ז
נושאים : א. ביאור המחלוקת בפירוש "סוכות" של התורה. ב. דין מצטער שפטור מן הסוכה דין שינה בסוכה. ג. ביאור משניות סוכה. ד. סדר שבעת האושפיזין. ה. ביאורים בנוסח ההושענות. ו. כתיבת ספר תורה ודין כביסה בחול המועד.
עלון בית נאמן מספר 33
חג סוכות תשע"ז
נושאים : א. מדוע ראש השנה יומיים גם בארץ ישראל. ב. דין חולים ומעוברות ביום הכיפורים. ג. ענייני חג הסוכות. ד. דיני הסוכה וארבעת המינים.
 


 
עלון בית נאמן מפר 32
פרשת וילך ר"ה תשע"ז
נושאים : א. קצת מענייני ראש השנה ועשי"ת. ב. מעלת הפיוט "לך אלי תשוקתי" ומעלת "כתר מלכות" לבן גבירול. ג. להתרחק משנאת חנם. ד. כפרות בעופות ובכסף. ה. קריאת תהלים ביום כיפור ועוד. ו. דיני מעוברות ומניקות וחולה שיש בו סכנה בצום כיפור. ז. סיום צום כיפור. ח. שבת חשובה יותר מכיפור.
עלון בית נאמן מספר 31
פרשת נצבים תשע"ו
נושאים : א. עוד מדיני תקיעת שופר. ב. מנהגי ערב ראש השנה. ג. מנהג אכילת ה"סימנים". ד. כח התפלה וההשתפכות לפני הקב"ה. ה. קריאת תהלים וספרי מוסר בראש השנה. ו. תיקון המדות והמעשים. ז. המולד בשבת וראש השנה ביום שני מדוע?.

 
עלון בית נאמן מספר 30
פרשת כי תבא תשע"ו
נושאים : א. סדר התקיעות בראש השנה. ב. אמירת וידוי בין התקיעות. ג. שיעור תקיעה שברים ותרועה. ד. ברכת "אשר יצר" בין התקיעות. ה. נשים בתקיעת שופר ונטילת לולב.


 
עלון בית נאמן מספר 29
פרשת כי תצא תשע"ו
נושאים : א. אמירת קטעי הסליחות בלשון ארמי ביחיד. ב. תקון חצות וסליחות מה עדיף? ג. מניית י"ג המדות באצבעות. ד. מעלת ימי חודש אלול. ה. חשיבות פיוטי הסליחות. ו. תיקונים בנוסח הסליחות. ז. דברי מוסר וחיזוק בשמירת החינוך התורה והשבת.
עלון בית נאמן מספר 28
פרשת שופטים תשע"ו
נושאים : א. מנהג אמירת הסליחות. ב. נישואין בחודש אלול. ג. עוד בדין שבועה בכתובה. ד. חלוקת שבע הברכות. ה. דיני ברכת האירוסין. ו. מנהג "חדר יחוד".


 
עלון בית נאמן מספר 27
פרשת ראה תשע"ו
נושאים : א. שידוכין ונישואין. ב. שמות החתן והכלה. ג. כתיבת הכתובה. ד. שבועה בכתובה.
 
עלון בית נאמן מספר 26
פרשת עקב תשע"ו
נושאים : א. מעלת יום ט"ו באב. ב. סדר ההפטרות של "שבעה דנחמותא". ג. מקומות שהתוספות כתבו בחרוזים. ד. ענייני נישואין.
עלון בית נאמן מספר 25
פרשת ואתחנן תשע"ו
נושאים : החינוך החילוני מול הדתי


 
עלון בית נאמן מספר 24
פרשת דברים תשע"ו
נושאים : א. איסור אכילת בשר, שתיית יין, כיבוס ועוד, בשבוע שחל בו תשעה באב. ב. מדיני שבת "חזון". ג. לימוד תורה בערב תשעה באב ובתשעה באב. ד. אמירת "נחם" בתפילות תשעה באב. ה. חשיבות הקינות בתשעה באב. ו. מנהגי תשעה באב ומוצאי התענית. ז. לטעום את צער החורבן ולהרגיש את הנחמה בעז"ה.
עלון בית נאמן מספר 23
פרשת מסעי תשע"ו
נושאים : א. חשיבות עיון הגמרא. ב. מי שדיבר בין תפלין של יד לשל ראש. ג. לענות אמן אחר ברכה שאינו מחוייב בה. ד. דיני פרשיות פתוחות וסתומות. ה. דעת הט"ז בפרשיות התפלין. ו. עריכת חתונות בבין המצרים. ז. חשבון שנת חורבן בית המקדש. ח. להצטער על החורבן.

 
עלון בית נאמן מספר 22
פרשת מטות תשע"ו
נושאים : א. סדר התפלין של רב האי גאון. ב. תפלין רש"י ור"ת. ג. ערך התפלין והשבת. ד. כיסוי תפלין של ראש. ה. צום שבעה עשר בתמוז. ו. מנהג "תיקון חצות" ביום. ז. חשיבות הקינות של תשעה באב. 
עלון בית נאמן מספר 21
פרשת פנחס תשע"ו
נושאים : א. סיום הפרשה בדבר טוב?. ב. מבצע "אנטבה". ג. דיני ימי בין המצרים. ד. סדר פרשיות התפלין. ה. לברך על תפלין שימושא רבא. ו. ביאור השיטות בדברי הגמרא. ז. הנחת תפלין רש"י ורבנו תם. ח. מקום הנחת תפלין של יד.
 
 
עלון בית נאמן מספר 20
פרשת בלק תשע"ו
נושאים : השיעור נמסר ע"י הרב אליהו בנימין מאדאר שליט"א א. גדולתו של מרן שליט"א. ב. מאה ברכות. ג. פת הבאה בכסנין. ד. שיעור קביעות סעודה. ה. נוסח חתימת ברכת "על המחיה". ו. ברכת הפיצה, המצה (במשך השנה), והלחמניה המתוקה. ז. חשיבות ומעלת הברכות.
עלון בית נאמן מספר 19
פרשת חקת תשע"ו
נושאים : השיעור נמסר ע"י הרב יעקב כהן שליט"א א. ביאור לשון "תפילין". ב. שלא להסיח הדעת מהן. ג. מקום הנחתן. ד. דין איטר בתפלין. ה. עוד מדיני תפלין. 
עלון בית נאמן מספר 18
פרשת קרח תשע"ו
נושאים : א. ציצית חובת מנא או גברא. ב. חיוב טלית קטן. ג. הוצאת ציציות מחוץ לבגדים. ד. חשיבות מצות תפלין.
 
עלון בית נאמן מספר 17
פרשת שלח לך תשע"ו
נושאים : א. חודש סיון. ב. תיקון חצות. ג. מצות ציצית. ד. דין התכלת בימינו. ה. דיני עטיפת הטלית. ו. האחדות תביא לגאולה.
 
עלון בית נאמן מספר 16
פרשת בהעלותך תשע"ו
נושאים : א. שימוש בחשמל בשבת. ב. חשיבות יום השבת. ג. הדלקת נרות בחשמל.  ד. קריאת פרק "במה מדליקין", וכמה דקדוקים בזה. ה. מרן רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל.
עלון בית נאמן מספר 15
פרשת נשא תשע"ו
נושאים : א. דין הגז והחשמל ביום טוב.  ב. דיני תפילה בנץ.  ג. מדיני חג השבועות.  ד. מעלת קריאת תהלים משלי ואזהרות. ה. יום ירושלים.
 
עלון בית נאמן מספר 14
פרשת במדבר תשע"ו
נושאים : א. מעלת וסדר תיקון ליל שבועות ודינים השייכים ללילה הזה. ב. ספר "מגיד מישרים" של מרן. ג. עמידה בקריאת עשרת הדברות. ד. מלחמת ששת הימים.
עלון בית נאמן מספר 13
פרשת בחוקותי תשע"ו
נושאים : א. המצוות שאומרים בעמידה. ב. קטן שהגדיל בימי הספירה. ג. דיני פסח שני. ד. הילולות רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יצחק חי טייב.
עלון בית נאמן מספר 12
פרשת בהר תשע"ו
נושאים : א. הנוסח המדוייק בספירת העומר. ב. דיני ספירת העומר. ג. דין ספירה בכתב. ד. שיבת עם ישראל לארצו.
 
עלון בית נאמן מספר 11
פרשת אמור תשע"ו
נושאים : א. הלכות ספירת העומר. ב. דיוקים בנוסח לשם יחוד והרחמן. ג. תלמידי רבי עקיבא. ד. שמיעת שירים בימי העומר. ה. יום השואה והגבורה.
עלון בית נאמן מספר 10
פרשת קדושים תשע"ו
נושאים : הקבלת פני רבו - פסח א. גדולתו של הרב עובדיה. ב. גדולתו של הרב עמאר. ג. הר הבית. ד. קבלנו הוראת מרן. ה. אחדות עם ישראל.
עלון בית נאמן מספר 9
חג פסח  תשע"ו
נושאים : א. שבת הגדול. ב. דיני ערב פסח. ג. הכנות לליל הסדר. ד. דיני הסיבה. ה. אמונה והוכחות על אמיתות התורה. ו. דיוקים בנוסח ההגדה. ז. חישוב כזית מצה ומרור.
עלון בית נאמן מספר 8
פרשת מצורע תשע"ו
נושאים : א. ברכת האילנות. ב. אורז קטניות ותבלין בפסח. ג. חסא למרור. ד. שיעור כזית במצה ובמרור. ה. מנהגי ליל פסח. ו. והגדת לבנך.
 
עלון בית נאמן מספר 7
פרשת תזריע תשע"ו
נושאים : א. מנהג התקופה. ב. מנהגי חודש ניסן. ג. דין מי הכנרת בפסח. ד. אכילת אורז בפסח. ה. נקיון וקניות לחג. ו. ודיני בדיקת חמץ. ז. סוף זמן אכילת חמץ. ח. תרופות בפסח.
עלון בית נאמן מספר 6
פרשת שמיני תשע"ו
נושאים : א. לימוד הלכות פסח. ב. קמחא דפסחא. ג. סיום מסכת בערב פסח. ד. נקיון הבית לפסח. ה. הכשר הכלים לפסח. ו. מכירת חמץ.

 
עלון בית נאמן מספר 5
פרשת צו תשע"ו
נושאים: א. הערה בדין פרשת זכור בזמננו. ב. פיוט "מי כמוך". ג. חכמת רבנו אברהם אבן עזרא. ד. דיני תענית אסתר. ה. דיני קריאת המגילה. ו. דיני משלוח מנות ומתנות לאביונים. ז. דיני סעודת פורים.
עלון בית נאמן מספר 4
פרשת ויקרא תשע"ו
נושאים: א. דיני פרשת זכור. ב. ביטוי האותיות והמלים לנכון. ג. מבטא הקמץ של הספרדים. ד. דיני קריאת המגילה וזמן קריאתה בשכונת רמות בירושלים. ה. בן כרך שהלך לעיר ובן עיר שהלך לכרך.
עלון בית נאמן מספר 3
פרשת פקודי תשע"ו
נושאים: א. זכר למחצית השקל. ב. פירוש שם "מרדכי" ושם "אסתר". ג. למה לא מוזכר שם ה' במגילה. ד. ביאור המעשה דרבה שחטיה לרבי זירא. ה. ביאור "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". ו. גרסאות במגילת אסתר. ז. הפטורים מתענית אסתר. ח. דיני מתנות לאביונים.

 
 

 
 
עלון בית נאמן מספר 2
פרשת ויקהל תשע"ו
נושאים: א. לא בד"ו פסח. ב. ראשי החודשים לפי ימי השבוע. ג. סימני ההפסקות לארבע פרשיות. ד. טעם קריאת ארבע פרשיות. ה. סכום מחצית השקל. ו. דין נשים בשמיעת פרשת זכור.  ז. חיוב שמיעת זכור בזמננו.
 

 
עלון בית נאמן מספר 1
פרשת כי תשא תשע"ו
נושאים: א. תפילת הדרך. ב. דיני חודש אדר ועיבור השנה. 
 
 
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.